Revelation of John 15

Sambono Engel Oni Kandegura Gidemboro Erayaga, Ngundo Oo Kowuri Urungga Oorengo Dowooyingo

Asa, no Yon sambono oo eme tunooteweroyi, ngu gabogaboyi urungga gura kenoyingo. No oo kandegura gidemboro eraya biyomi oorengo oni yomburiyeroweroyimu, ngu Engel oni kandegura gidemboro eraya, ngundo dowootoyi, kandeyemo kenoyingo. Ngu oo biyomi oorengo kandegura gidemboro erayaga ngu temukoro yokootoni ngu, Anutro sanggirini biyomingga nguya ngu kinitemukowa. Ngu naruno, no doongetero oo gura kenowonoku, ngu oo sono wendeyi koongeyingo urungga ngu, ookomboni ngundiro ngu de gido ngudodo yowuruwooyingo. Ngu Kristen oni simoo bare nowoondoyemonggo Nusako koki, ko enengo gabogaboyi nguno ma yambo mande tero, ko enengo sunggiyi kembawasayemo kandeye ma yeyingo oni ngu, wendeyi dabemimo dikayingo. Ngu oni ngu, Anutdo Gita gura oowooyi Harup yunootoni, dowooro utoro, Moses Anutro ko oni nguro yamboni utoro, ko Sipsip Nangoni nguro yamboni ngu, ngandiro ero ureyingo.

Ge Oo Bidodo Simburi Urungga, Anut ge yanggangongge urungga. Gengo kongge bidodo ngu gome oorengo. Gengo muringge ngu hamoo oorengo nguno biyomi gura kini. Ge oni sowe bidodoboro sobosobo oni koreteyingo urungga.
Ge Oo Bidodo Simburi Urungga, oni bidodo gengo sosoretenggoku, nguro ngu, oni bidodo gengo oowoongge bingami ero okoowonggo. Ge nangge ge kundingiyi. Mera bidodomo, oni simoo bare ngu bidodo omburo, geno yambo mande tewanggoku, ndawugaro nguro, gengo kongge muringge nenengo ngu kuri tunoo oorengo tunootero ooroote, ero eyingo. Ene yambo ngundiro ureyingo.
Yambo mande kinitetoyi ngu, asa, no doongetero, sambono Tembel ya gumi kundingiyi oorengo nguro yamuko goosootoni, no Anut oorooteku musiyoni kenoyingo. Ngu naruno, sambono Engel kandegura gidemboro eraya yeyootoowe, ngundo oo biyomi oorengo oni yomburiyeyoweroyi, ngu kandegura gidemboro eraya dowooro, Tembel ya kundingiyi newendemonggo endesina ooreyingo. Ene kumba gome oorengo metemimu sorudodomu yemuro, let oo wadori gol, ngundo nomoyewoore gosiyoyingo. Ngu naruno, Oo Keta Oorootenggoku namorayaga, nguromu guranangge koondo gol Engel kandegura gidemboro eraya ngu yunoyingo. Anut suwooyi sano keta oorootekungga, ngundo enengo sanggiriningga koondo gol nguno angero oorewo. Anutdo enengo yanggangoni, duridarini, ngundo ngu wooro yeni ya kundingiyi Tembel ndinditeyingo. Ngundiro tetoni, oni gura kundingiyi ya ngu newendemo uweroyi nguya kini, ngundiro oororo sambono oni kandegura gidemboro eraya, nguro koye ngu temukowanggoku, ngu naruno nguno, ene mete Tembel kundingiyi nguno ko oorowuwanggo.

Copyright information for `RWORAWA