Revelation of John 16

Anutro Sanggirini Ngu Koondo Kandegura Gidemboro Eraya

Ngu naruno, no Yon Anutdo Tembel ya newendemonggo meno urungga etoni ingootoowe, ene ngandiro eyingo. Ye komo ooroya, noro sanggirinengga koondo kandegura gidemboro erayagano oorooteku, ngu yoya, oni simoo bare merako ngano oorootenggokuno, ngu wendootoyiga uni! Anutdo eyingo.

Asa, ene ngundiro etoni ngu, Engel oni koreteroga, ngundo oororo, Anutro sanggirini koondoga ngu wendootoni, merako uyingo. Wendootoni ngu, oni simoo bare ene Nusako Koki urunggaku nguro sunggi, ko enengo gabogaboyi nguno yambo mande tetenggoku ngu, Engel oningga ngundo Anutro sanggirini ngu omburo, moondeye yeni, mambu tawomba ururu ukayidodo utoni, ogingo urungga biyomi ingoyingo.

Ngundiro tetoni ngu, asa, Engel erayayiga ngundo Anutro sanggirini koondo erayaga ngu yoro, wendeyino wendoyingo. Ene ngundiro wendootoni, wendeyino ngu yowoorengootoni, oni kumooyingomboro sidudaro ngundiro tunooteyingo. Nguro ngu, ngu wendeyino Oo Keta Oorootenggoku ngu kumoomukoyingo.

Engel erayayiga, ngu koni kinitetoningga ngu, asa, sambono Engel kabusayiga, ngundo Anutro sanggirini koondo kabusayiga yoro, sono bingomo ko mere sono omungo nguya sonono wendootoni, ngu sono ngu bidodo yowoorengoro sidudaro tunooteyingo. Ngu naruno, no ngu sambono oni sonoro sobosoboga ngu ingootoowe, ene ngandiro eyingo.

O Anut, ge ataga keta oode, kuri nguya keta oruwo. Ge kundingiyi oorengo. Gengo wirikoweroyi konggega ngu oni biyomimu nenengo oorengo wirikoyerowa.
Ngu oni biyomi ngu ene gengo oni nowoondoyemo hamoo tetenggoku, ko gengo ingondudu eyingo oni yureyi kumooyingo, nguro ngu, ene Kristen sidudaroye wendoyingo. Ngundiro nguro, gedo oni biyomi ngu sidudaro eneno yunootoyi, ene sidu ngu sono ngundiro newanggo. Ngu oo nguro urini nenengo oorengo, Engel ngandiro, ero eyingo.
Ngundiro etoni ngu, no manggowo gura Anutno wooro yeweroyi musiyongga, ngunonggo ene meno ero, etoni ingoyingo.

Yo, ngu hamoo. Ge Anut noorengo Oo Bidodo Simburi, ge yanggangongge urungga oorengo. Ge oni wirikoweroyi naruno ngu, ge muri nenengo oorengo nangge tete, eyingo.
Ngundiro tetoni ngu, asa, sambono Engel oni namorayayiga, ngundo enengo koondo namorayayiga ngu sano wendootoni, sa ngu kookingo urungga tunootero, ngundo oni moondeye de kookingo ngundiro koogihahangeyingo. Yo, ngu sa urungga de kookingoyingga, ngundo goweye koogihahangetoyi, nguro ngu, ene Anut kootuyisina mande biyomi oorengo ero ingoyingo. Anutdo ngu oo kookingo biyomi ngundiromu yeni, eneno tunooteyingo. Ene ngu muringga ngu, ene ingoyingomu, ene nowoondoye ma yowoorengootoni, Anutro oowooyi bingamini, ero ma okooyingo.

10 Ngu naruno, sambono Engel oni kandegurayiga, enengo koondo kandegurayiga ngu yoro, Nusako Koki nguro yabanimo, ko enengo oo sobowooteku, nguno nguya wendoyingo. Ngundiro wendootoni ngu, ooreri oorengo tunootetoni, Nusako Koki nguro oniku, Anutno sanggiri oorengo tero, mawukimboongero, enengo mambu ogingo nguro, ko suwoo ooreri nguro nguya, sa kookingombo yoodeyingongga nguro bidodoboro, Anutya sanggiri teyingo. Ene mande biyomi oorengo ma ero yokoro, nowoondoye ma yowoorengoyingo. Kini, enengo muri biyomi tewonggoku, ngu ma yokoyingo.

12 Asa, ngu naruno, sambono Engel oni kandegura gidemboro gurananggega, ngundo enengo koondoga ngu Yuparetis sono bingo urungga nguno wendootoni, ngu sonongga ngu dikooro, kingo nggootooteyingo. Ngundiro tetoni, mera ngaro oo sobosobo oni koreteyingo nguro oore yeyunootoni, ene nguwoore sa ooretekusina urooreyingo. 13 Ngundiro tetoni, ngu naruno, mbooro biyomi kabusa yeyootoowe, gido tooko ngundiro. Ngundo Oriwa Urungga ngu manggowoomonggo, ko Nusako Koki Urunggaku manggowoomonggo, ko Setanro ingondudu eyingo oni godange, ngu manggowoomonggo nguya tunooteyingo. 14 Ngu mbooro biyomi kabusagaku, ngundo ene mete oo muri onindo ma teweroyi, ngu muri guradiro guradiro tetenggo. Oo biyomi kabusagakundo ngu sobosobo oni koreteyingo ururu, ngu mera ngaromuno tunootero, ngundo me yeni ootoogeyingo. Ene ngundiro tetoni, sobosobokundo ootoogero yowuruwooro, nguro Anut yanggangonidodoga nguya enengo naruno ebe urewero tewanggo.

15 Arisa, ingoyi! No yeno ombuwero ngu, yakaka onindo suwoono torige mayetenggoku, ngundiro ombuwano. Nguro ngu, ye komo ma werewero. Kini, ye komo noro ko ombuweroyi naruni, ngu gome meyeya sobowooyi. Ye ngundiro tetoyiga ngu, asa, ye oyimo ma yowanggo.

16 Oombooro biyomimbo ngu mera ngaro oo sobosobo oni tabango yetoyi, ngundo Hiburu mandeno ngu oowooyi Amagedon ngu musiyongga nguno ombuyingo.

17 Asa, sambono Engel oni kandegura gidemboro erayayiga, ngundo enengo koondoga ngu wendootoni, doogono uyingo. Ene ngundiro tetoni ngu, asa, Tembel kundingiyi ngu newende Anutro yaba bingamini, ngunonggo Anutdo meno urungga eyingo. Noro sanggirine ngu ataga kiniteteku nga! Eyingo. 18 Ene ngundiro etoni ngu, arisa, yowari yootoni, gusiro ngguyi urungga utoni, imimi urungga oorengo yoyingo. Ngu imimi urungga oorengo ngu kuri oni merako ngano oruwonggoku, nguno imimi gura urungga ngundiro ngu bidodo dagayeroyingo. 19 Ngu imimi urungga nguno ngu, ende ururu ngu imimimbo usowootoni, gumi kabusa tunooteyingo. Oni bidodo ende ururu mera bidodomo oorootenggoku, ngu nguya yomburiyerowa. Ene Anutdo ngu Babilon ende urungga, nguno oni simoo bare ngundo sebobarese muriye biyomi ngu ingoro, nguro Anutdo tetoni, ene Wayin sonoyi yanggango oorengo ngu neyingo. Ngu Wayin sonoyi yanggango ngu enengo sanggirini urungga oorengo. 20 Ngu naruno nguno, meradoni bidodo, ko mera pupuri bidodo, ngu kinitero yomburiyerowa. 21 Ayis wande wande, sono ngundiro sambononggo merakono ombuwa. Ngu Ayis wande guranangge, nguro kowurini ngu 25 kilo Rayis si eraya nguro kowuri ngundiro. Ngu Ayis wande wande ngu, sambononggo oni bungomo sorero, ngundo oni yutoro yomburiyerowa. Ngundiro tetoni ngu, onindo ingowonggoku ngu, Anutdo ngu Ayis oo biyomi ngu enenonggo ombute, ero ingowanggo. Ene ngundiro ingoro, nguro ene Anutya kumundooye boorowootoni, sanggiri urungga oorengo tero, nguro ene mandeye biyomi kootuyisina nangge, Anutya eyingo.

Copyright information for `RWORAWA