Revelation of John 17

Sebobarese Barega, Ngundo Ogingo Urungga Yoyingo

Sambono Engel oni kandegura gidemboro eraya nguromu guranangge enengo gol koondo kuri oo wendowoku, koondoyigaku yoro, omburo, nono eyingo. Ge ombuya keno! Ngu ooreko ooreko barega yanggangongga, ngu sono bingo gidarega ngu sanganimo bibitero oorooteku, ngu nguro gumi biyomimu inootoningga keno! Ombuya, nondo ngu Anutdo bare biyomingga ogingo urungga gumi inowaku, ngu ge etunggerowano. Mera ngaro oo sobosobo oni koreteyingo, ngundo ko oni gidarega merako ngano oorootenggoku nguya, ngundo ngu ooreko ooreko barega nguya sebobarese muri biyomi ngu tero, nguro enengo ingonduduye muri biyomi ngundo nangge angetoni, ene sono kowoo nero mboorombo yoyooteku, ngundiro kakabetetenggo, eyingo.

Ngu naruno, Anutro Yukani, ngundo yanggano nunootoni, Anutro Engel no noyootoni, oni kini merako nguno oororo oode, nguno no barega kenootoowe, ene Nusako Koki dagoyiga ngu sanganimo bibiteyingo. Ngu Nusako Koki dagoyiga, ngu ene tabango kandegura gidemboro eraya, ko nggamari kande eraya, nguno ngu, oowooyi biyomi oorengongga nguno nakangootoyi ooroote. Ngu barega ngu enengo nengguroni ngu nakanakangoyingo, ngu dagoyi oorengo. Enengo nengguroni nguro irosarani, ngu Golbo ko digi nakaya gura gura gomegomemu, ko beye goyayi oorengo urini urunggamu, ngu goweyimo teyingo. Kandeyimo ngu Golbo sono toba teyingomu, ngu dowooyingomu ngu newendemo enengo muri biyomi ko sebobarese muri biyomi buwoo ngu bidodo toba ngu angeyingo. Enengo oowooyi gura gura kembawasangoomo nakangootoni oorooteku, ngu ngandiro;

Babilon Ende Nguro Mande Adingayi, Sebobarese Muringga Tetenggoku Ngu Bidodoboro Namoye, Mera Ngano Muri Biyomi Oorengo Tetenggoku Ngu Bidodoboro Namoye, ero nakangoyingo.
No ngu barega ngu kenootoowe, ene Yisasro oni simoo bare nowoondoyemo hamoo tero, enengo mandeni wesiyoro ewonggoku, ngu yudoni kumoomukoyingo. Ngundiro yudoni kumootoyi ngu, ene ooga tewoku, nguro ene oni oni urungga oorengo tete.

Ene ngundiro tetoni no kenoro ngu, asa, no soriyokoro mbooro nureyingo.
Ngu naruno, ngu sambono Engel oni gurado nono eyingo. Ge ndadiro tero, soriyokoro, nguro ingondudu urungga tete? Nondo barega nguro murini, ko Nusako Koki nggamarini kande erayayiga, ko tabango kandegura gidemboro erayaga, nguro murini nguya yootunoro ewano. Ngu barega ngu Nusako Koki sanganimo bibiteyingo. Ge ngu Nusako Kokingga kuri kenowoku, ko ataga ene keta ma ooroote. Ene kootuyisina Nusako Kokingga ngu mere gumi kiningga ngu yokoro, oorero, ene kondibo oonootero kinitewa. Anutdo mera oo bidodo yeyingo naruno nguno, ene mera ngaro oni onendo Yisasro nowoondoyemo hamoo tewanggoku, ene keta oruweroyi bukno kuri oowooye nakangoyingo. Oni oowooye ngu bukno kini, ngundo ngu Nusako Koki kuri kenoro, ko ataga ngu kini. Ene kootuyisina ko kenoro, ene nguro soriyokoro mbooro yurewanggo, eyingo.

Sambono Engel onindo ko eyingo. Oni ingonduduni gome metemingga ngu, ene komo oo ngaro gome ingoni. Nusako Koki tabango kandegura gidemboro eraya, ngundo puri kandegura gidemboro eraya, nguno barega ngu sanganimo bibiteyingo nguro gabogaboyi. Nusako Koki tabango kandegura gidemboro erayaga, ngu mera ngaro oo sobosobo oni koreteyingo kandegura gidemboro eraya, nguro gabogaboyi nguya. Sobosobo oni koreteyingo kandegura ngu kuri kumooyingo, ko ataga sobosobo oni koreteyingo gura keta oodoni, ko kootuyisina gura koreteroga omburo, ngu naru bodaga nangge oruwa. 11 Ngu Nusako Kokingga ngu, ene kuri ngu mera ngaro oo sobosobo oni koreteyingo kandegura gidemboro eraya, nguromu gura oruwo. Kootuyisina ene kumoowoku, ko keta ootoogero, ngu mera ngaro oo sobosobo oni koreteyingo kandegura gidemboro kabusayiga, ngu tunootewa. Ene kootuyisina, ene hamoo oorengo oonootewa.

12 Ge kuri nggamari kande eraya kenowoku, ngu gabogaboyi ngundiro: oni sobosobo koreteyingo kande eraya, ngundo enengo ko simoo bare soboyeroweroyi ko ngu ma teyingo. Kootuyisina oni koretero kande eraya, ngundo yanggango yoro, Nusako Koki nguya naru ootuwoo bodaga ko gobooro tero, simoo bare soboyerowanggo. 13 Ngu oo sobosobo oni koreteyingo ngu bidodo ingonduduye gobooro guranangge ngu yowuruwooro, ko enengo yanggangoye ngu bidodo Nusako Koki ngu inowero ingootenggoku, ngu bidodo Nusako Koki inootoyi, ndawugaro nguro, ene Sipsip Nangonimboya ebe ureweroyimboro. Ene ngundiro tetoyi ngu, Sipsip Nangoni ngundiro, ko enengo nowoondoyemo hamoo teyingo oni Anutdo kuri rogoyerowoku, ngu nguya yowuruwooro, ene ngu ebegano nguno enendo Nusako Koki, ko enengo oni ngu yanggango yero dagayerowanggo. Ndadiro nguro, Sipsip Nangoni ngu oni tabango bidodoboro tabangoye urungga, ko mera ngaro oo sobosobo oni koreteyingo, ene nguro tabangoye urungga ngu! Ero eyingo.

15 Ngu naruno, sambono Engel oni ngundo nono eyingo. Ge ngu barega sono bingo gidarega sanganimo bibitetoni kenooteku, ngu sonongga ngundo oni simoo bare mera bidodomo, oni goweye moondeye gura gura, ko mande bungeye songo songo ngu bidodoboro gabogaboyi. 16 Ngu Nusako Kokingga, nggamari kande erayaga ge kenooteku ngu, ene bidodo ooreko ooreko barega nguya mundi tewanggo. Ngundiro tero, yomburiyoro yokoro, enengo towi nengguroni, ko irosarani bidodo andangero yokoro, enengo goweyi songgiwi nero, okooro de nombono kagisokowanggo. 17 Ngundiro tetoyi, ndawugaro nguro, Anutdo ingondudu nowoondoyemo Nusako Koki yero, ngu yanggango oni simoo bare soboyeroweroyi yunootoni, ngunonggo ene ngu kongga ngu tero, oororo, Anutdo narungga rogo tewoku, nguno wenga kinitewa. 18 Ngu barega ngu kenowoku, ngundo ngu ende urungga nguro tabango koreteyingo, ngu mera ngaro oo sobosobo oni koreteyingo bidodo ngu soboyerooteku, nguro oo gabogaboyi, ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA