Revelation of John 18

Babilon Ende Kuri Yomburiyoyingo

Ngu naruno nguno, no Yon sambono Engel oni gura kenootoowe, sambo endemonggo ombuyingo. Ene Anutdo yanggangonidodo, duridarinidodo urungga oorengo inootoni, nguro ene mera ngano ombutoni, soruyi mera bidodo himi oorengo yeyingo.

Ene meno urungga ero eyingo. Babilon ende urunggaku ngu yomburiyoote! Ngu hamoo oorengo, ngu yomburiyooteku ngu! Ataga ngu oombooro biyomimboro musiyo tero ooroote. Yo, oombooro biyomi nguno oodoyi, ko nu oo buwoo biyomi netenggoku, ngu musiyonggano nguno oorootenggo. Ndadiro nguro, oni mera bidodomo, ene ngu barega nguya sebobarese muri biyomi tero, nowoondoye nguro nangge ingondudu tero, ngu onindo sono Wayin yanggango nero ingootenggoku ngundiro. Mera ngaro oo sobosobo oni koreteyingo, ngu sebobarese muri biyomingga nangge nguya teyingo. Mera ngaro ene beye koyi nangge teweroyi oni, ngu endega nguro muri biyomi gura gurano, ko oo gome gomemu enendo suwooyi sano yowero ingooteku, nguro sitowi beye koyi teweroyi onindo, ene oo sitowi urungga yoyingo, eyingo.
Ngu naruno, no manggowo gura sambo endemonggo tunootetoni ingowono. Ene ngandiro eyingo. Ye noro Kristen oni simoo bare, ye komo ngu endega ngu yokoya sayi. Kinitetoni, asa, ye nguya ngu endega nguro weti mbumbuwaye, ngu ye nguya koorowoowanggo. Ye ngu endega ngu yokoro ngu, asa, nondo ogingo biyomi urungga enengo wetiye nguro yetenoku, ngu ye ma yowanggo. Enengo weti mbumbuwaye ngu urungga oorengo watayetoyi, sambono oorete. Anutdo ngu biyomiyengga nguro ingondudu tete. Ye ngu ooreko ooreko barega ngundo biyobiyomi tewoku, ngu yendo eneno ngu komo gumi eraya wendangeyi. Ndadiro nguro, ngu barega ngundo oo kowuri urungga oni yunoweroyi yetoningga, nguro yendo ngu erayagomo kowuri ngundiro ene ko inoyi. Ngu barega ngundo enengo oowooyi bingami okooro, enengomo irosara nakanakangoyingo gomegomemu, ngu nangge tero watayetoningga ngu, nguro yendo komo ogingo gumi ngundiya teyinoyi. Ene barega ngu newendemonggo, ene enengo biyomini okooro eyingo. No ngu mera ngaro oo bidodo sobosobo bare urungga oorengo. No wabu bare kini, nguro ngu, no ma sendowero ingowano. Hamoo oorengo kini, eyingo. Arisa, newendemonggo ngundiro ingootoni, ngundiro nguro, kowuri guradiro guradiro ngu naruno nangge eneno ombuwa. Ngu ngandiro: Sayi guradiro guradiro ngundo omburo yureni kumootoyi, oni simoo bare sendo moguru urungga tetoyi, ko oowariro kumooyingo naruwo urungga oorengo nguno tunootewa. Nguno ngu, debo Babilon endega ngu dero gisokowa. Yo hamoo oorengo, Anut Oo Bidodo Simburi yanggangonidodoga, ngundo enengo murini wirikoro, kenoro, ogingo nangge oorengo inowa, ero eyingo.

Mera ngaro oo sobosobo oni koreteyingo bidodo nguya oo biyomi gobooro tewonggoku, endemo wooro urungga ende dedoni, ngu kenoro, ene sendo moguru urungga tewanggo. 10 Onindo ngu endega ngu dedoni, oriroko dikaro, ngunonggo ngu endemo oni ngundo enengo weti mbumbuwaye, nguro ogingo ngundiro koorowootoyi, kenoro, kiyero ero eyingo.

O gowugowurongo Babilon, ye ende urungga yanggangonggedodo! Naru ootuwoo bodagano sodedomangge, yengo weti mbumbuwaye nguro gumi yengomo tunootetoni koorowootenggoku ngu! Ero eyingo.
11 Beye koyi teweroyi oni mera nga bidodo, nguro ingonduduye, nguro kowuri ingoro sendowanggo. Ndadiro nguro, ene musiyo gurano enengo sitowi uriyoweroyi nguya kini nguro. 12 Yo, ngundo Babilon endega nguno beye koyi teweroyi oni, ngundo oo ngandiro soweyoote. Gol, Siluwa, digi nakanakangoyingomu, beye goyayimu, towi sarayi gomegomemu, towikumba dagoyi gomegomemu, towi nakanakangoyingo gome imakeyingomu, de gura gura ndindingo gomemu, Elepan nggamari, ko debo Ayen koorongguyibo, ko Ayen oobo digi goobe nakanakangoyingombo, ngundo oo gomegomemu teyingo, suwe oo ninggurini gura gura, ko wooro gome ndindingomu yeweroyi, urumi gura gura ndindingo gomegomemu, Wayin, oo kaweroyi bo urumi gomemu, oomanongoyingo kaweroyi oo kikidoyingo, Sipsip ko Bulmakawu, Hos ko Hos yawasanidodomu, kingo kirikiri oni bidodo, ngu oo sitowi ngu bidodo uriyowero soweyoyingo.

14 Beye koyi teweroyi oni, ngundo sendowero tero ewanggo. Oo gomegomemu bidodo, nguro ye gome ingootenggoku, ngu oo ngu ataga kinitete. Yo, yengo oo sitowi bidodo kini temukootoni, gura nguya kini, eyingo.

15 Ngu beye koyi teweroyi, oni ene kuri Babilon ende oo sitowi uriyoro, nguro beye yowonggoku, ngundo endemo oni simoo bare kenootoyi, nguro weti mbumbuwaye nguro ogingo urungga oorengo ingootenggoku, nguro ene kenoro, sosoreyingo urungga tero, oriroko anduno ootooro, nowoondoyemo kowuri urungga ingoro sendoro eyingo.

O Babilon ende urungga gowugowurongo! Ngu hamoo oorengo gowugowurongo! Kuri gengo nengguro sarayi ngu gomegomemu, ko nengguro dagoyi oorengo, yemuro oruwo. Gengo irosara gol wadori gomegomemu, ko digi nakanakangoyingomu gomemu, ko beye goyayimu nguno teyingo.
17 Ngu naru ootuwoo bodagano, sodedomangge gengo oo sitowi urungga oorengo, beye nguya, ngu bidodo kinitemukoyingo! Ero eyingo. Ngundiro nguro, wanggono oni sobosobo, ngudodo enengo ko onidodo, oni simoo bare wanggono sawero ingootenggoku, ko wanggobo beye koyi teweroyi oni, ngu bidodo endemo oniro kowuri oorengo ingootenggoku, ngu kenoro, orirokono dikaro, endemo nguro wooroyi ooreteku, ngu kenoro eyingo. Ende urungga gurado ene Babilon ende ngundiro oowooyidodo oodoni, ngundo Babilon endega ma dagaro oowooyidodo oodoni, ma kenowato! Eyingo.
19 Ngundiro nguro, ene kowuri urungga ingoro, nguro ene tabayemo gugukakawu oorongooro, sendo moguru tero eyingo.

O ende urunggaku, gowurongo! Gengo ende nguno wanggo wendeyino oorootenggoku, nguro sobosobo oni, ngundo gengo oo sitowi geno soweyowonggoku, nguro ene digi beye urungga oorengo yoyingo! Ene naru ootuwoo bodagano nangge, sodedomangge ene oonootemukoote! Eyingo.
20 Ene ngundiromu, ye sambo endemo oorootenggoku, ye enengo nowoondoyemo hamoo teyingo oni, ye Anutro ingondudu eyingo oni bidodo, ye Yisasro soweyeroyingo Aposel oni, ye bidodo komo oni oni urungga oorengo tetenggo. Ndadiro nguro, weti mbumbuwaye teyingomu, ngu wirikoro, nguro Anutdo ene Babilon weti mbumbuwa muri biyomingga yeno tewonggoku, ngu wirikoro, ogingo urungga oorengo yunoyingo, ero eyingo.
21 Ene ngundiro mande yokootoyi, ngu naruno nguno, sambono Engel oni yanggangonidodo nguno digi urungga oorengo, onindo ma okooweroyimu ngu okooro yoro, wendeyino oorongooro eyingo.

Ngundiro muringga nguno nangge, ngu Babilon ende urungga ngu yoro oorongootoni, utoni, onindo ko ma kenowanggo, ero eyingo.
22 Gita oowooyi Harup, ko sumbimbooro ngguyi gura gura, ko mowumowu, ko unggu nguro ngguyi naru gurano, oni ma ingowanggo. Oni ene ingonduduye gura gurano ko teweroyi naru gurano, ngundiro oni gura ngu ma oruwa. Wit oo kikidoweroyi nguro kiki ngguyi, naru gurano, oni ma ingowanggo. 23 Soru himi, naru gurano, onindo ma kenowanggo. Oni ene bare yoweroyi naru nguya kinitewa. Kurimi beye koyi teweroyi oni, ngundo ene mera nga bidodomo ene oowooyidodo ootooro, ene ngunonggo oni mera bidodomo ganaganayerootoyi, gosonggi gura gura oni yomburiyerowero teyingo, ero eyingo.

24 Anutdo ene Babilon endega ngu kenootoni, ene biyomi tero, enengo ingondudu eyingo oni, ko enengo oni simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo mera bidodomo oruwonggoku, ngu yudoyi kumootoyi, ngu kenoyingo. Ngundiro muringga nguro kowuringga bidodo Babilondo yoyingo, ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA