Revelation of John 19

Sambo Endemo Oni Bidodo Oni Oni Teyingo

Babilon ende urungga ngu dero yokootoni, ngu naruno, no Yon ingootoowe, sambo endemonggo, simoo bare oowooyingga oorengo moguruwooro eyingo.

Noore komo Anutro oowooyi bingamini ero okooteto! Ngu noorengo Anut, ene nangge guranangge, ngundo noore ko uriyeroro yoyoyingo. Ene oowooyidodo, duridarinidodo, ko yanggangonidodo oorengo ooroote.
Anutro wirikoweroyi koni ngu muri nenengo oorengomo oni wirikoyerowa. Ngu ooreko ooreko bare urungga, ngu enengo muri biyominingga, nguno oni simoo bare mera bidodomo yomburiyeroro, ngundo Anutro ko oni yureni kumooyingo. Ngundiro nguro, Anutdo nguro gumi biyomi oorengo inoyingo, ero eyingo.
Asa, ngu naruno no ingootoowe, ene moguru urungga tero, meno ko eyingo. Noore gengo oowoongge bingamingge ero okooteto! Babilon ende urungga dero, wooroyi oorewoku, ngundiro suwooyi sano dero, wooro oorero oruwa, ero eyingo.

Sambono tabango oni onibiga namoraya ngudodo, ko Oo Keta Oorootenggoku namorayaga, ngudodo Anut doongeyimo bagootero, yambo mande tero, meno eyingo. Hamoo oorengo! Noore gengo oowoongge ero okooteto! Ero eyingo.

Ngu naruno, Anutro yaba tanggeyimonggo meno gura eyingo. Ye Anutro ko oni, oowooyidodomu ko oowooyidodomu kini, ye bidodo komo noorengo Anutga ngu oowooyi bingamini ero okooteto, ero eyingo.

Ngu naruno, no ingootoowe, mande moguru urungga simoo barenonggo ngguyi utoni ingootoowe, sono ururu ngguyi ngundiro uyingo, ko gusiro ngguyi ngundiro ingootoowe, ene ngundiro meno urungga eyingo. Noore gengo oowoongge bingamingge, ero okooteto! Ge noorengo Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani! Ge yanggangonggedodo, ge oo bidodoboro sobosobo koreteyingo oorengo! Nguro ngu, noore oni oni urungga oorengo tero, oowoongge bingamingge okooteto! Ndadiro nguro, Sipsip Nangoni bare yoweroyi naruwo tunootete. Enengo bareyi ngu kuri oo yomosiyowo. (Enengo bareyi ngu oni simoo bare eneno nowoondoyemo hamoo teyingo ngu.) Anutdo ngu bareyi inowoku ngu, ene nengguro sarayi oorengo wadorimu, pirungga soruyidodo ngu inootoni yemuwo, ero eyingo. (Ngu nengguro sarayingga ngu Kristen oni muriye gome nenengo nguro gabogaboyi.)

Ngu oo ngu tunootetoni kenootoowe, Engel onindo nono eyingo. Ge nga mandega nga nakango. Ngu oni simoo bare ngu Anutdo negoyerootoni, Sipsip Nangoningga ngundo bareyi yoweroyi oo simbo kayingongga, nguno ombuwero sumoo yunowoku, nguro ene oni oni urungga tetenggo. Eyingo. Ngu mandega ngu Anutro mande hamoo oorengo ero nono eyingo.

10 Asa, Engelndo mande ero yokootoni, no ene keyi damonimo bagootero, yambo mande tewero teyingo. Ngundiro tetoowe, ene sodedomangge nono eyingo. Ge nono yambo mande ma tewero! Ndadiro nguro, no geya konare guranangge, Kristen dobookurige Yisasro mandeni nowoondoyemo hamoo tero oorooteto. Ye komo Anutno nangge yambo mande teyi! Noore ingowato. Yuka Kundingiyi ngundo Anutro ingondudu eyingo oni nowoondoye yokutuwootoni, ngundo ene onino Yisasro mande wesiyoro eyingo. Ngundiro wesiyoro etoyi, ngunonggo enengo mandeni ngundo oni songo nowoondoye yokutuwootoni, nguro ene nguya Yisasro mande wesiyoro etenggo. Ero eyingo.

Onindo Hos Sarayinggano Bibiteyingo

11 Ngu naruno, no sambo endemo kenootoowe, nguno Hos gura sarayimu oodoni, ngu sanganimo oni gura bibitero oruwo. Ngu oningga ngu oowooyi ngandiro: Oni Enengo Koni Gome Sobowooro Teyingo ko Oni Ene Muri Gome Nenengomu Nangge Teyingo, oowooyi ngu ngandiro. Ene simoo bare wirikoyeroweroyi bine, ngundi ene ebe ureweroyi tetoningga ngu, ene komo muri gome nenengo ngu nangge keyoro ngunonggo tewa. 12 Enengo doongeyi ngu de soru ngundiro soru ooretoni, ene tabangomo Gol tomokuyi oowooyingga nguno ooroote. Enengo goweyimo oowooyi gura ooroote. Ene ngu oowooyingga ngu enengombo nangge murini ingoote. 13 Enengo nengguroni tewoku, ngu sidudarowobo sonowooyingo. Oniro oowooyi ngu ngandiro, Anutro Mandeni. Eyingo. 14 Sambo endeboro me oni ngudodo ene Hos sarayimu sanganimo bibitero, ene Yisas keyoro oorowuyingo. Ene towikumba tewonggoku, ngu sarayi gome oorengomu nangge tero oorowuyingo. 15 Enengo manggowoomo duge kuningo oorengo ngunonggo oorero, mera ngaro oni simoo bare eneno nowoondoye hamoo ma teyingo ngu yureweroyimboro. Anutdo eyingo. Enengo usudogoni Ayenmbo teyingo, ngundo ene oni simoo bare gome soboyerowa, ero eyingo. Ene Wayin sonoyi winggoweroyi digi kumbeyigano, nguno Wayin winggowo. Ngu Wayin sonoyi urungga ngu, Anut yanggangonidodoga nguro sanggirini urungga oorengo nguro gabogaboyi.

16 Enengo oowooyi ngu nengguronimo, ko keyi begowoomo nguya nakangoyingomu, ngu ngandiro:

Mera Ngano Oo Bidodo Sobowooyingo Koreteyingo Nguro Tabangoye Urungga Oorengo. Ene Sobosobo Oni Bidodoboro Simbuye Urungga, ngundiro nakangoyingo.
17 Ngundiro tetoni, no sambono Engel oni gura kenootoowe, ogisano dikaro, meno manggaru tero, nu samboriri ururumero bawootenggoku, nguno eyingo. Ye ombuya Anutdo oo simbo kawokuno, ngano yowuruwooyi. Ye ombuya, nguno ye ngu mera ngaro oo sobosobo oni tabango, ko me oniro tabango, ko oni yanggangoyedodo, Hos, ko oni Hos sanganimo bibiteyingo, ko oni simoo bare oorootenggoku, ko kingo kirikiri oni, ko oni oowooyedodomu, ko oni oowooyedodomu kini ngu bidodoboro songgiwiye neyi, eyingo.

19 Ngu naruno nguno, no Nusako Koki ko mera ngaro sobosobo oni koreteyingo ngudodo, ko enengo me onidodo nguya yeyootoowe yowuruwooyingo. Ene yowuruwooro, ngundo oningga Hos sarayingga ngu sanganimo bibiteyingongga nguya, ko enengo me oni ngudodo ebe urewero teyingo. 20 Ene ngundiro tetoyi ngu, asa, oningga Hos sarayingga ngu sanganimo bibiteyingongga, ngundo Nusako Kokingga ko Setanro Ingondudu Eyingo Oni Godange, ngu yoyoro, mereno de nombo ko digi koorongguyi, oowooyi Salpa, nguya yowuruwooro, sugi sugi derorooteku, nguno oorongooyeroyingo. Ene ngundiro tetoyi, ndadiro nguro, ngu Setanro Ingondudu Eyingo Oni Godangengga, ngundo Nusako Koki doongeyimo, oo amana onindo ma teweroyimu ngu tetoyi, nguro oni simoo bare bidodo oo ngu kenoro nguno mayero, yowuruwooro, Nusako Koki nguro gabogaboyimo yambo mande teyingo. 21 Ngu oningga Hos sarayingga ngu sanganimo bibiteyingongga, ngundo duge manggowoomo oorootekungga, ngundo Nusako Koki Urunggaku nguro me oni bidodo dugebo yureni kumooyingo. Kumootoyi, arisa, nu bidodo omburo, enengo songgiwiye bidodo nemukoro kawuye ndinditeyingo.

Copyright information for `RWORAWA