Revelation of John 2

Epesas Kristen Oni Watangga Oorootenggoku, Nguro Mande Soweyoyingo

Krayisdo eyingo. Yon, gedo nga mandega nga nakangoya soweyootooga, sambono oni Engel Epesas yowuru sobowooro oorooteku, nguno oorowuni. Nga mandega nga ngandiro. Nga mandega nga Yisas kandeyi koondosina tootu kandegura gidemboro eraya dowooro, ene gol lam soru kandegura gidemboro eraya ngu kewooroko oodoni, ngunonggo no nga mandega nga yeno soweyooteno.

No kuri ingooteno. Ngu ye Epesas oni simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo yengo muri, ko, kowuri tetenggoku nguya kuri ingowono. Yengo nowoondoyemo hamoo teyingo nguno yanggango dikaro, ngunonggo oni muri biyomi tetenggoku, ngu yoyokootenggo. Ngundiro oni, ngundo ye ganayeroro etenggo. Noore Anutro Aposel oni kirarongo nangge etenggo. Ene yengombo muriye kenoro wirikoro ingootenggoku, ngu nguya Anutro Aposel oni kini. Ene godange oni nangge. Yo, no ingootenoku ngu, ye no oowoonemboro nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yanggango tero, ngunonggo kowuri urungga koorowooro, ye ma kiyayi yetenggo. Ene ngundiro nguro, no ye yeyondandangero, nguro oo gura no kowuri ingooteno. Ye amana nowoondoyemo hamoo teyingo nguno ngu, nowoondoye bidodo nguno yewonggo. Ene ataga ngu muri metemingga ngu yokowonggo. Ye kuri muri gomemu teyingo, nguro ingondudu teyi. Ye ngu muringga ngu bidodo yokoro, ye kuri songo oriroko saro oorootenggo. Ngundiro nguro, ye komo nga weti mbumbuwa tetenggoku nga yokoya, nowoondoye yowoorengootoningga, muri gome kuri tewonggoku, ngu ko teyi. Ngundiro ma tetoyi ngu, asa, no yeno noro soru lam (Yuka Kundingiyi) oorooteku ngu andangero yootoowe, ye oreriko oruwanggo. Ene muri metemi tero oorooteku, ngu ngandiro. Ye ngu noya Nikoletiyan oni watangga, nguro muriye biyomi oorengo nguya ronggeyootenggo.

Arisa, oni sodeyidodo ngu, ene komo mande nga ingoni! Yuka Kundingiyimbo Kristen oni yowuru, ngu ero etuyeroro eyingo. Ene oni enengo newendemo hamoo teyingo, nguno yanggango dikaro oode ngu, asa, ene mete sambo endemo kongga nguno oorero, de tanggori gome Anut doongeyimo keta sugi sugi oruweroyi oorooteku, ngu newanggo. Ero eyingo.

Samerna Kristen Oni Watangga Oorootenggoku, Nguro Mande Soweyoyingo

Nga mandega nga nakangoya soweyootooga, sambono oni Engel Samerna yowuru sobowooro oorooteku, nguno oorowuni. Nga mandega nga ngu, Yisasnonggo ombute. Ngundo nangge, kuri amana damonimonggo ko wengamo nguya, ngundo nangge ooroote. Ene kuri kumoowooromu, ko ataga ene keta oorooteku, ngundo nga mandega nga yeno soweyoote.

No yeno kowuri ogingo oo tunootetoni ingootenggoku, ngu no ingooteno. Nguro ngu, no ingootenoku ngu, ye merako ngano keta oruweroyi oo sitowi urungga kini, bodaga nangge yootenggo. Ene Anutdo ye hoorooweyeroro, kumana urungga yunoote. Ene ngu oni watangga ngundo noore Yuda oni Anutromu ero etenggo. Ngundiromu, ene ye yomooyinoro mande biyomi etenggoku, nguro ene noromu kini, ene Setanro keyimo oni nangge. 10 Naru bodagano, nowoondoyemo hamoo teyingo nguro towooyeroro, ogingo yowanggo. Ene ye nguro ma sosorewero. Ye kewooroyemo oni gidarega Setando towooyeroro, enengo ya biyomimo yoyetoni, naru kande eraya oruwanggo. Ene ye komo ngu nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango dowooro, yade oororo kumoowanggo. Ye ngundiro tetoyi ngu, nondo keta sugi sugi oruweroyi ngu kingo oorengo duwoo yunowano.

11 Asa, oni sodeyidodo mande nga gome ingoweroyi ngu, ene komo mande gome Yuka Kundingiyimbo Kristen oni yowuruno eteku, ngu gome ingoyi! Oni ene newendemo hamoo ngu yanggango dowooro, oorooteku ngu, ngundo Setanro ende biyomimo nguno ma oorowuwa. Hamoo oorengo kini! Ero eyingo.

Pegamum Kristen Oni Watangga Oorootenggoku, Nguro Mande Soweyoyingo

12 Nga mandega nga nakangoya, soweyootooga, sambono oni Engel Pegamum yowuru sobowooro oorooteku, nguno oorowuni. Nga mandega nga, Yisas ene duge piru guranangge ngu kuningo gide gide, ngunonggo soweyootoni ombute.

13 No kuri ingootenoku ngu, yengo ende ngu Setanno yambo mande urungga tero oorootenggoku, nguro musiyo. Ene ye noro oowoone gome dowooro, nguro nowoondoyemo hamoo teyingo, nguro no oowoone ma oongootenggo. Ene kurimi oni oowooyi Andipas, ngu yengo endemo nguno oodoni ngu, enengo newendemo hamoo teyingo nguro ureyi kumooyingo. Ndadiro nguro? Yengo ende ngu Setanro musiyo. Nga naruno nguya, ye ngu noro nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango ootooro, nguro no oowoone ma oongootenggo. 14 Ngundiro nguro, nondo oo gidarega yendo tetoyi, kenowonoku, no nguro kowuri ingooteno. No mande oo nguro yeno ewero. Oni gidarega Pegamum oorootenggoku ngu, ene mbooro godange oowooyi Belam, nguro murini yanggango dowooro, ngunonggo ene oni oowooyi Belak etungoyingo. Ngundo ngu, Iserel oni simoo bare ganaganayeroro yoyootoyi, weti mbumbuwa tero, mbooro biyomi nguno wooro yeweroyi oowari ngu nero, ene sebobarese muri biyomi nguya tetenggo. 15 Ngundiro nguro, oni gidarega ye kewooroyemo oorootenggoku, ngundo Nikoletiyan garo muriye biyomi etuyeroyingongga, ngu nangge keyootenggo. 16 Nguro ngu, ye komo nowoondoyemo hamoo teya, yowoorengoya, ngu muri biyomingga ngu yokoyi. Ngundiro ma tewanggoku ngu, asa, no sodedomangge yeno tunootero, omburo, duge piru guranangge ngu kuningo gide gide manggonemo oorooteku, ngando ngu, oni nguya ebe urewato.

17 Arisa, oni sodeyidodo ngu, ene komo mande nga Yuka Kundingiyimbo Kristen yowuruno eteku nga, gome ingoni. Oni ene newendemo hamoo teyingo ngu yanggango dowooro, dikaro oode ngu, asa, nondo ngu oningga ngu sambono oowari, ene kuri ma kenoyingomu, ngu inootoowe newa. Ene nguya digi sarayi bodaga inowanoku, nguno oowooyi keta nakangoyingo oorooteku, oni digi yowokungga, ngundo nangge kenoro, oowooyi keta ngu ingowa. Ero eyingo.

Tayatara Kristen Oni Watangga Oorootenggoku Nguro Mande Soweyoyingo

18 Nga mandega nga nakangoya soweyootooga, sambono oni Engel Tayatara yowuru sobowooro oorooteku, nguno oorowuni. Anutro Nangoni ngundo nga mandega nga yeno soweyoote. Enengo doongeyi ngu de soru ngundiro. Enengo keyi ngu Ayen koorongguyi wadori ngundiro gome oorengo.

19 No yengo muriye tetenggoku, ngu bidodo kuri ingomukooteno. Yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ko, oni songomboro nowoondoyi teyingo muringga ngu, no kuri ingoyingo. Ye ko tero, noro oowoonemonggo oni hoorooweyerootenggoku, nguro onindo kowuri ye yunootoyi, ye nguno yanggango dikaro, kowuri koorowootenggo. Ngundiro muri gome ngu koretero tewonggoku ngu, ataga ngu dagaro urungga oorengo tetoyi tunootete. 20 Ene no ye yosanggawero mande gura ewano. Ye bare oowooyi Yesebel, ngu yokootoyi, yeya ooroote. Ngu barega, ngundo ngandiro ete. No Anutro ingondudu eyingo bare. Ngundiro ewoku ngu, ene godange mande nangge eyingo. Ngu barega ngundo noro ko oni muri biyomi oorengo etuyerootoni, ene sebobarese muringga ngu keyoro, tero, ngunonggo ene mbooro biyomi nguro wooro yeweroyi oowari nusako ngu netenggo. Nero, nguro ene weti mbumbuwa tetenggo. 21 Nondo ene newende yowoorengoweroyimboro naru inootoowe oode, ene enengo sebobarese murini biyomingga ngu ma yokoro, ene newende yowoorengoyingo. 22 Ngundiro nguro, ene muri biyomi ma yokootoni ngu, asa, nondo sayi ogingododo urungga ngu barega ngu inoro, ko, oni eneya endeyootenggoku ngu, ene nowoondoye ma yowoorengowanggoku ngu, nondo ene nguya sayi ogingododo urungga, ene yunootoowe yowanggo. 23 Nguro ngu, nondo enengo simoongo nguya urewe kumoowanggo. Asa, ngundiro tetoowe ngu, Kristen oni simoo bare bidodo nguno kenoro ingowanggo. Ingootoyi, oniro ingonduduye nowoondoye newendemo ngu bidodo wirikoro ingooteno. Ingootoowe, oo biyomi bidodo ye tewanggoku, ngu songo songo ngundiro gumi teyunowano.

24 Ene ataga Kristen oni simoo bare gidarega Tayatarano oorootenggoku, ye ngu barega nguro mande murini biyomi nguno ma uro, ko Setanro murini biyomi kombiteyingo ngu bidodoboro ingondudu ma tero tetenggo, eyingo. Ye ngu oni nguro, yeno ngandiro eteno. Ye komo Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingongga, ngu komo yanggango dowooro, yade yade oororo, no ko tunooteyingo naruno, ngu nangge dowooro, oodoyi ngu, asa, no kowuri gura ye ma yunowano. 26 Oni enengo nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yanggango dowooro, dikaro ootooro, ngunonggo noro ko rogo oo tero yunowonomu, ngu tero, keyoro oodoyi ngu, asa, naru wenga oorengomo ngu, no ngu oni ngu noro yanggangone urungga yunowano. Yunootoowe ngu, oni simoo bare mera bidodoboro tabango oniye tunootero, ngundo soboyerowanggo. 27 Anutro mandeno eneno ngandiro eyingo.

Ngu oni ngundo oni simoo bare yanggango soboyerootoyi, onindo oni gura usudogo Ayen dowooro, ngundo yutoyi, ngundiro yanggango soboyerowanggo.
Ngundiro soboyeroro, oni bidodo wirikoyerowaku ngu, mera kumbe usosowootoyi sosorango yeteku ngundiro. Ero eyingo. (Sam 2:9)
Awane sambo endemo oorooteku, ngundo ko no (Yisas) nunoyingo. Ngundiro nangge, ngu oni nguya no hoorooweneroro, ko ngundiro nangge tewanggo.
28 Ngu oni ngu nondo suwoononggoboro tootu tamarita yunowano. Ngu damoni ngandiro: Ene Yisasya sugi sugi oruwanggo.

29 Asa, oni ene sodeyidodo mande ingoweroyi tetoningga ngu, ene komo nga mandega nga Yuka Kundingimbo Kristen oni simoo bareya eteku nga ngu, ene komo gome ingoni! Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA