Revelation of John 20

Dagoma 1,000 Setan Biyomimo Oruwa

Ebe kinitetoni, ngu naruno, no Yon sambono Engel oni gura no kenootoowe, ene sambo ende yokoro ombuyingo. Enengo kandeyimo ngu mere urungga gumi kiningga ngu goosooweroyi ki, uto urungga nguya oowooyi Sen, ngu dowooyingo. Ngu Oriwa Urungga ngu dowooro, uto yanggango Sen, ngundo dowooro gosiyoro, mere gumi kini urunggano oorongooyingo. Nguno ngu, ene dagoma 1,000 oruwa. Ngu Oriwa Urungga ngu oowooyi gura ngandiro: Sire Kurimingga ngu, Oombooro Biyomi, ko Setan. Eyingo. Sambono Engel oningga, ngundo Oriwa Urungga ngu dowooro, mere gumi kininggano nguno oorongooro, mere manggowo witu oo ngu gome ukingoro, goodooro gosiyoyingo. Ngundiro teyingo, nguro ene mete oni mera bidodomo, ngu dagoma 1,000 nguno ko ma ganaganayerororuwa. Dagoma 1,000 ngu kinitetoni ngu, kootuyisina, ene mere goosootoyi, naru bodagano nangge, Setan ngundo mete oorero, oororo omburo tewa.

Ngu naruno, no ngu oni gidarega Anutdo oni wirikoyeroweroyi ko ngu kuri rogo tewoku, ngu onikundo yaba bingaminidodo ngu sanganimo bibitetoyi kenoyingo. Ngu bibitero, ngunonggo ngu oni oo tewonggoku, ngu wirikoyerowero bibiteyingo. Ngundiro tero, oni uru oorengo gaboye kenootoowe, ngu ene Yisasno nowoondoyemo hamoo teyingo nguro, enengo oowooyi oni gidaregano yootunootoyi, ngunonggo ene nguya Anutro mandeni yanggango dowooyingo. Dowootoyi, nguro ngu, mundi onindo bungeye toongootoyi kumooyingo. Ngu Kristen oni ngu, ene Nusako Kokino ko nguro gabogaboyimo nguya ma yambo mande teyingo, ko nguro sunggini ngu kembayemo ko kandeyemo nguya ma yoyingo. Ngu oni ngu, ene ko keta ootoogero, ene Krayisya gobooro dagoma 1,000 oororo, ngu oni ngu soboyeroro oruwanggo. Ngu Kristen oni ngu, ene wata koreteyingo ngundo merenonggo ko keta ootoogeyingo. (Kristen Oni kumooyingo gidarega ngu dagoma 1,000 nguno ma ootoogewanggo.) Oni ene merenonggo tambu koretero ootoogetenggoku ngu, ene komo oni oni tero, kundingiyi oruwanggo. Ngu oni ngu, ene Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi tero, ene Krayisya dagoma 1,000 oni simoo bare merangga nga ngu sobowooro oruwanggo. Ngundiro onikundo ene Setanro ende biyomimo ngu ma oorowuwanggo. Kini, ene suwooyi sano Anutya oruwanggo.

Anutdo Setan Yomburiyoyingo

Dagoma 1,000 ngu kinitetoni ngu, Anutdo mere gumi kini urunggaku ngu manggowo goosootoni, Setan ya biyomi yokoro toongeyingo. Yo, Setan ngu mere yokoro, oorero, oni simoo bare mera bidodomo, ganaganayeroweroyimboro ko tewa. Ene ngundiro tero, yade yade oororo, Gok ko Megok ngu sowe erayaga Krayisro mundi oorootenggoku, ene yowuruyerootoni, me oni urungga oorengo yeri tunootewa. Ngu me oni yowuruyerootoni, ngu wendeyi sono dabemimo digi keredi ngundiro tewa. Setando mera bidodomo, me oni yowuruyeroro, yade yade oororo, Anutro simoo bare oorootenggoku musiyo pawangoro, ngunonggo Anutdo ende urungga (Yerusalem) nguro gome ingooteku, ngu pawangowanggo. Ngundiro tewanggoku ngu, ene Anutdo sambononggo de sorudodo yokootoni, omburo, ngundo ngu, Setanro me oni ngu yoodemukowa. 10 Ngundiro tetoni ngu, Anutdo godange oni Setanngga, ngu dowooro, mere gumi kiningga digi koorongguyimu dero oorooteku, nguno oorongooyingo. Oorongootoni, Setando uro, nguno ene Nusako Koki ko enengo ingondudu eyingo godange oni nguya kabusayi tero, sugi sugi ogingo urungga oorengo koorowooro oruwanggo.

Wirikoyeroyingo Naru Urungga Tunootete

11 Ngundiro tetoni nguno, no yaba sarayi urungga bingaminidodo ngu kenootoowe, oni gura ngu sanganimo ngu bibiteyingo. Bibitetoni, ngu naruno, mera ko sambo nguya satori, musiyarimo kiniteyingo. 12 Ngundiro tetoni, no kenootoowe, oni kuri kumooyingomu ngu oowooyedodomu, ko oowooye kinimu nguya, enedodo ngu yabaga bingaminidodo ngu tanggeyimo dikayingo. Ngundiro dikatoyi, oni yaba bingaminidodo bibiteyingongga, ngundo buk gidarega dowooro wesiyoro, ko buk gura nguya wesiyoyingo. Ngu bukga ngu Yisasdodo oni keta oruweroyi nguro buk. Ngu buk guraga nguno oni simoo bare mera ngano oo muri tewonggoku, nguno ooroote. Oo ngu buk nguno oorootenggoku, ngu Anutdo ngu oni bidodo kumooyingomu ngu wirikoyingo. 13 Ngu naruno, wendeyi koongeyingo bidodomo, oni kumooyingo ngu ooretoyi; ko oni mereno mereyeroyingo ngu ooretoyi; ko oni kumooro Setanro ende biyomimo oorootenggoku, ngu nguya Anutno mayero yowuruwooyingo. Yowuruwootoyi, Anutdo enengo koye tewonggoku, enengomo enengomo wirikoyeroyingo. 14 Oni Yisasno nowoondoyemo hamoo ma tetoni, kumooro musiyo songo songomo, ko Setanro ende biyomimo nguya oruwonggoku, ngu bidodo Anutdo yowuruyeroro, wirikoyeroro, ko oorongooyerootoni, mere de nombododo urunggano, nguno uro yoodetoni, suwooyi sano ogingo ingoro oruwanggo. Nguno oodoyi, Anutdo eyingo. Ataga kumooweroyi muriningga ngu kinitete, ero eyingo. 15 Ene wirikoyeroyingo oningga, ngundo oowooye Yisasdodo oni keta oruweroyi bukga nguno oowooye kini ngu, arisa, ngu oni ngu, Anutdo ngu yoyoro oorongooyerootoni, de nombododo ngu ma kumooweroyi mere urungga oorooteku nguno uyingo.

Copyright information for `RWORAWA