Revelation of John 7

Anutdo Iserel Oni 144,000 Rogoyerootoni, Enengo Ko Teweroyimboro

Ngu naruno nguno, no Yon sambono Engel oni namoraya, mera urungga nga bidodo wenga wengamo dikaro, oodoyi kenoyingo. Kenoro, ene mera ngaro doogo namorayaga ngu yodowootoyi, nguro doogo ngu mera, wendeyi, ko, de nguya ngu uwootoni, ma umamingoyingo. Anutdo ngu Engel oni namorayaga, ngu yanggango oorengo yunoro, ngu kootuyisina mera sambo ngu yomburiyeroweroyimboro yoyeyingo. Ngu naruno ngu, sa ooretekusina nguno sambono Engel oni gura tunooteyingo. Anut keta oorooteku, ngundo ngu Engelngga, ngu kongga ngu teni, ero rogo teyingo. Ngundiro nguro, ngu sambono Engelngga, ngundo Engel namorayaga nguya meno manggaru tero eyingo. Ye mera, de, wendeyi nguya sodedo ma yomburiyerowero. Noorendo koretero Anutro ko oni kembawasayemo, Anutro sunggi yero, yokootooye ngu, asa, kootuyisina ye mete oo ngu yomburiyoyi. Ero eyingo. Ngu naruno, oni ndadiro Anutdo rogoyerowoku, ngu no ingowono. Ene Iserel oni sowengga ngu bidodomo (144,000) rogoyeroyingo, ngu ngandiro.

Yuda sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo teyingo.

Ruben sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo teyingo.

Gad sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo teyingo.

Aser sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo teyingo.

Naptalayi sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo teyingo.

Manasa sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo teyingo.

Simiyon sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo teyingo.

Liwayi sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo teyingo.

Isakar sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo teyingo.

Sebulan sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo teyingo.

Yosep sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo teyingo.

Beniyamin sowengga ngunonggo 12,000 sunggidodo teyingo.

Kristen Oni Oowooyingga Oorengo Sambono Oorootenggoku, Ngu Ma Kandangeweroyi Nguro Mandeye

Ngu naruno nguno, no doongetero, oni simoo bare urungga oorengo ma kandangeweroyi, ngu yowuruwooro oodoyi yeyoyingo. Ngu oni simoo bare ngu oni sowe bidodoboro, oni mera bidodomonggo, oni goweyi gura gura bidodo, ko, mande bungeye gura gura bidodo, ngu oni bidodo, ene Anut yaba bingaminimo bibiteteku ngu doongeyimo, ko, Sipsip Nangoni doongeyimo nguya dikayingo. Ene kumba sarayi oorengo yemuro kutuwooro, kandeyemo toonggo uyi dowooyingo. 10 Ngundiro dowooro, dikaro, meno manggaru tero, ngandiro eyingo. Noorengo Anut, enengo yaba bingaminidodo nguno bibitetoni, ko, Sipsip Nangoni ngundo noore ko yoyoyingo! Ero eyingo.

11 Sambono Engel oniku Anutro yaba bingamini nguno pawangoro, dikatoyi, ko tabango oniku, ko Oo Keta Oorootenggoku oo namorayaga nguya pawayeroyingo. Ngu bidodo Anut tanggeyimo omukumundooyesinanggo bagootero, yambo mande tero eyingo.

12 Ngu hamoo oorengo! Noore gengo oni oni tero, bingamingge okooro, gengo duridariboro eteto. Ge nangge ingoyingonggedodo, yanggangonggedodo, nguro ngu, noore geno esosootero, bingamingge okoowato. Ge nangge noorengo Anut, suwooyi sano sugi sugi ootooro, oororo oruwa! Ngu hamoo oorengo! Ero eyingo.
13 Ngu naruno ngu, tabango oni gurado no sumoo nunoro eyingo. Ngu simoo bare kumba sarayi kutuwooro, oorootenggoku, ge ingooteku ngu onendo? Ge ingoote, ene ndanonggo mayero oorootenggo? Etoni, nondo gumi ewono. Kini, oni urungga, gedo etooga ingoowe. Ero etoowe, arisa, oni urungga ngundo ngandiro eyingo. Ngu oni ngu, naru wengamo, Setanro towootowoo wenga oorengongga, nguno enengo nowoondoyemo hamoo teyingongga, nguno yureyi kumooyingo. Ngu kuri Sipsip Nangoningga nguro sidudarowo, ngundo enengo nowoondoye towikumbaye nguya sonowootoni, sarayi tunooteyingo. 15 Arisa, ene Anut doongeyimo dikaro oorootenggo. Nguno ngu, suwooyi sano, ene Anutya gobooro ootooro, koni teyinootenggo. Ngundiro tetoyi, Anutdo enengo yaba bingaminidodo nguno bibitero, ngunonggo ene gome soboyeroote. 16 Ngundiro soboyeroro oodoni, ene oowariro, sonoro, ko ma ingowanggo. Sa kookingo, oo gurado nguya, goweye ko ma yoodewa. 17 Ndadiro nguro, Sipsip Nangonimbo ene Anutro yaba bingaminidodo tanggeyimo ootooro, ngunonggo ene gome soboyeroro ooroote. Ene ngunonggo yoyoro, sono omungo gomengga suwooyi sano ngundiro oorero, noore keta oruweroyi ngu yunootoni, oorooteku, nguno oni yoyoro ombuwa. Anutdo oni enengo kowuriye bidodo andangeyunootoni, ene ko ma sendowanggo. Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA