Titus 2

Oni Simoo Bare Dogodogonimboro Mande

Ene Tayitas, ge ngu komo hamoo mande gome nenengongga, nguno ingoyingo gome yoyingongga, ngunonggo mande muri gome nenengo, nguno oni simoo bare Anutro nowoondoye hamoo teyingomu, nguro mande gome teweroyi, ngu eya etuyeroya ngu, ge ngandiya e: Oni dogodogoni ngu, enengo rogoyimo oo nangge teyi. Sono kowoo oowooyingga, ma newero, nguro ene mete ingondudu muri gomemu nangge ingoro, ngunonggo, enengo goweye ingonduduye ngu gome sobowooyingo. Oni simoo baredo muri gomengga, ngu tetoyi kenoro, ngu oowooye bingamini okootenggo. Ene ngu komo nowoondoye yanggangomonggo, Yisasro mande nenengo nangge, nguno gome oriyi. Oni dobookuriyeboro, nowoondoyi teweroyi mande murimo, nguno teyi. Enengo kowuri bidodo koorowooro, yanggango dikaweroyi murimo, nguno oriyi.

Ngundiro nangge, gedo bare dogodogoni nguya, ene komo Anutro murini, ngu keyoya, kundingiyi endeyoyi, ngundiya etuyeroyi. Ene oni dobooyiboya, kootuyisina, kingo mande ma ewero. Ene ngu sono kowoo yanggangongga, ngu ingootoni, ngundo ene ye ma sobowoowero. Ene komo bare oore mande muri gome nenengo nangge, ngu etuyeroyi. Bare dogodogoni, ngundo bare oore garo ngu, ene komo enengo kamesumooye ko enengo simoonamboye, nguro nowoondoyi teyunoyi. Ene komo enengo goweye ingonduduye, ngu gome sobowooya, ngunonggo sebo barese muri biyomingga, ngu ma tewero. Ngunonggo ngu, enengo yano oo ngu gome oorengo sobowooro, nguro ene kamesumooye, ko simoo namboye gome hoorooweyeroyi. Ene komo kamesumooye nowoondoyemo ootooya, nguro manggoye keyoyi. Ene komo ngu muringga, ngu bidodomo tetoyi ngu, asa, onindo, ngu kenoro, Anutro mandeni nguro kootuyisina mande ero, ma yomooyinowanggo.

Simoo Oore Garoro Mandeye

Ngundiro nangge, ge komo simoo oore ngu ingonduduye yokutuyeroya, mande gome yunootooga, ene nguya enengo goweye ingonduduye, ngu gome sobowooyi. Tayitas, ge komo muri bidodo mete teteku, ene gengombo, ngu ge komo oo gabogaboyi gome ngundiro oodoyi ngu, asa, simoo oore ge geyoro, ene ge kenggerowanggo. Oni etuyeroweroyi ko ngu, ge komo mande nenengo ngu nangge, etuyeroya e. Etuyeroya etooga, onindo ngu ingoro, ene hamoo ingowanggo. Enengombo nguya, ingootoni, hamoo tete, ero ingowanggo. Ge komo suwooyi sano ngu, ge gome ingondudu teyagogo, ngunonggo, oni gidarega, oo kenoro ingowanggo. Ge oni nenengo, ero nguro oowoongge bingami okoowanggo. Ge komo hamoo mande nenengo, ngu nangge teya, etuyerootooga ngu, onindo geno biyomi gura ma kenowanggo. Nguro ngu, onindo Yisasro mande ma keyootenggoku, ngundo ngu oyimo mande biyomi, noore Kristen onisina, ngu ma ewanggo.

Kingo Ko Oniro Mandeye

Ye ngu komo Kristen kingo ko onino, ngandiya etuyeroro eyi. Oo bidodomo ngu, ene komo enengo sobosobo, nguro mandeye ingoya, ngu nowoondoyemo oriyi. Ene komo ko gome teyi. Ko onindo, enengo sobosobo oniya mande biyomi ma ero, manggoye ma toongoowanggo. Ene ngundiro oo gome tetoyi ngu, asa, enengo sobosobo ngundo kenoro, ngu oni metemi, ero ingowa. 10 Ko onindo enengo sobosobo nguro oo ngu gumi yakakayi ma yowanggo. Kini, ene komo enengo muriye gome ngu tunooteni. Nguro sobosobo oni enengo muriye, ngu gome kenoro, ngu oni gome nenengo, ero ingowa. Kristen ko onikundo, Anut, enengo ko yoyoweroyi oni, nowoondoyemo hamoo teyingo, nguno ngu, enengo endeyoweroyi gome nguya, noore tunoo etuyeroyingo. Yo, enengo endeyoyingo gomengga, ngu noore etuyerooteku ngu, Anutro mandega nga, ngu komo hamoo nangge! Ero ingoro, nguro ingondudu urungga teyingo.

Noore Komo Metemi Nenengo Ootooro, Ngunonggo Krayisro Narungga, Ngu Sobowoowato

11 Ge komo oni simoo bare, Yisas Krayisno, nowoondoyemo hamoo teyingo ngu, mande yanggango yunoro, enengo endeyoyingo ngu gome nenengo nangge tetoyi etuyeroyingo. Ndawugaro nguro, noore ingootetoku, Anutro sumangenimo, Anutdo kuri Krayis Yisas soweyootoni, ene merako ngano ombutoni, nguro Anutdo mete oni simoo bare, weti mbumbuwa bidodo andangeyunoro, ko yoyowa, ero ingoyingo. 12 Ngu Anutro sumangenggano, ngu noore Anut kootu inootetoku muringga ngu, yootunoro etuyeroote. Mera ngaro goweyimboro oni oni teweroyi muri biyomingga, ngu yokoro kootuyinoro, asa, noore ingondudunani, gowenani gome sobowoowato. Noore Anut doongeyimo, muri nenengo nangge, keyoro, ngundiro nangge, ataga, yade oororo kumoowato. 13 Ngu Anutro sumangenggano, Anutdo noore etuyeroro, noore nowoondonanimo hamoo teyingo, ngu yanggango teyunootoni, nguro noore oni oni teweroyiga, ngu Yisas Krayis, ko ombuweroyi narungga ngu sobowooro oruwato. Ene noorengo Anut yanggango oorengo, noorengo hoorooweyeroyingo oni. 14 Krayisdo ngu, enengo ketangga ngu yokoro, ngundo noore oo biyomi teyingomu uriyeroro, ko yoyoyingo. Yo, Krayisdo, noorengo kumooro, nguro ngu, noorengo weti mbumbuwanonggo andangeyeroro, ko yoyowo. Krayisdo kumootoni, nguro ngu, nowoondonani, ngu sarayi oorengo tunooteyingo. Ene noore yeni, enengo oni simoo bare tunootero, nguro ngu, noore Anutro muri gomengga ngu keyowero, hahangeteto.

15 Arisa, ge komo suwooyi sano nga mandega nga nangge Kristen onino eya etuyeroya, enengo muri biyomi yomosiyoyuno! Ge komo ene yokutuyerootooga, ene nga mandega, nga nangge, keyoya oriyi. Ge komo Kristen oni simoo bare, Anutro mande nenengo ma keyootenggoku, ngu mande yanggango mamanayero. Onindo komo ge angoyi oni, ooroote ero ma ingowero. Kini, ge kingo angoyi oni kini, Anut enengombo ge rogogerootoni, nga kongga nga tete.

Copyright information for `RWORAWA