Proverbs 12

Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea, este prost. - Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului, dar Domnul osîndeşte pe cel plin de răutate. Omul nu se întăreşte prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniţi nu se va clătina. - O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care -i face ruşine este ca putregaiul în oasele lui. - Gîndurile celor neprihăniţi nu sînt decît dreptate, dar sfaturile celor răi nu sînt decît înşelăciune. - Cuvintele celor răi sînt nişte curse ca să verse sînge, dar gura celor fără prihană îi izbăveşte. - Cei răi sînt răsturnaţi, şi nu mai sînt, dar casa celor neprihăniţi rămîne în picioare! - Un om este preţuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este dispreţuit. - Mai bine să fii într'o stare smerită şi să ai o slugă, decît să faci pe fudulul şi să n'ai ce mînca. - 10 Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. 11 Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pîne, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. - 12 Cel rău pofteşte prada celor nelegiuiţi, dar rădăcina celor neprihăniţi rodeşte. - 13 În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. - 14 Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi, şi fiecare primeşte după lucrul mînilor lui. - 15 Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înţeleptul ascultă sfaturile. - 16 Nebunul îndată îşi dă pe faţă mînia, dar înţeleptul ascunde ocara. - 17 Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbeşte înşelăciune. - 18 Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare. - 19 Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decît o clipă. - 20 Înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru ceice sfătuiesc la pace. - 21 Nicio nenorocire nu se întîmplă celui neprihănit, dar cei răi sînt năpădiţi de rele. - 22 Buzele mincinoase sînt urîte Domnului, dar ceice lucrează cu adevăr îi sînt plăcuţi. - 23 Omul înţelept îţi ascunde ştiinţa, dar inima nebunilor vesteşte nebunia. - 24 Mîna celor harnici va stăpîni, dar mîna leneşă va plăti bir. - 25 Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveseleşte. - 26 Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. - 27 Leneşul nu-şi frige vînatul, dar comoara de preţ a unui om este munca. - 28 Pe cărarea neprihănirii este viaţa, şi pe drumul însemnat de ea nu este moarte. -
Copyright information for RomCor