Proverbs 14

Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărîmă cu înseşi mînile ei. - Cine umblă cu neprihănire, se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strîmbe, Îl nesocoteşte. - În gura nebunului este o nuia pentru mîndria lui, dar pe înţelepţi îi păzesc buzele lor. - Unde nu sînt boi, ieslea rămîne goală, dar puterea boilor aduce belşug de roduri. - Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înţelepciunea şi n'o găseşte, dar pentru omul priceput ştiinţa este lucru uşor. - Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi ştiinţa. - Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi. - Cei nesocotiţi glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoinţă. - 10 Inima îşi cunoaşte necazurile, şi nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. - 11 Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. - 12 Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. - 13 De multe ori chiar în mijlocul rîsului inima poate fi mîhnită, şi bucuria poate sfîrşi prin necaz. - 14 Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui, şi omul de bine se satură şi el de ce este în el. - 15 Omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. - 16 Înţeleptul se teme şi se abate dela rău, dar nesocotitul este îngîmfat şi fără frică. - 17 Cine este iute la mînie face prostii, şi omul plin de răutate se face urît. - 18 Cei proşti au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiţi sînt încununaţi cu ştiinţă. - 19 Cei răi se pleacă înaintea celor buni, şi cei nelegiuiţi înaintea porţilor celui neprihănit. - 20 Săracul este urît chiar şi de prietenul său, dar bogatul are foarte mulţi prieteni. - 21 Cine dispreţuieşte pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociţi. - 22 În adevăr ceice gîndesc răul se rătăcesc. dar ceice gîndesc binele lucrează cu bunătate şi credincioşie. 23 Oriunde se munceşte este şi cîştig, dar oriunde numai se vorbeşte, este lipsă. - 24 Bogăţia este o cunună pentru cei înţelepţi, dar cei nesocotiţi n'au altceva decît nebunie. - 25 Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înşelător spune minciuni. - 26 Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, şi copiii lui au un loc de adăpost la El. - 27 Frica de Domnul este un izvor de viaţă, ea ne fereşte de cursele morţii. - 28 Mulţimea poporului este slava împăratului, lipsa poporului este pieirea voivodului. - 29 Cine este încet la mînie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute, face multe prostii. - 30 O inimă liniştită este viaţa trupului, dar prizma este putrezirea oaselor. - 31 Cine asupreşte pe sărac, batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinsteşte pe Ziditorul său. - 32 Cel rău este doborît de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar şi la moarte trage nădejde. - 33 Înţelepciunea se odihneşte într'o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nesocotiţi ea se dă de gol. - 34 Neprihănirea înalţă pe un popor, dar păcatul este ruşinea popoarelor. - 35 Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară, îl atinge mînia lui.
Copyright information for RomCor