f(Same 69:25)
g(Same 109:8)

Acts 1

Taubada Teopilo, yogu buka bagubagunana unai ginauli maudoidi Yesu ye ginaulidi yo ye lauhekataedi wa ya kulidobiyediko, meta huyana Yesu yona paisowa ye hetubu ye lau ee mayadaina ne unai Yaubada iya ye hai ye sae galewa. Sola nige ye sae galewa, na Yaluwa Tabuna yona gigibwali yena hedede hesanapu ye mosedi yona kaisunuwa tamowaidiyao udiyedi, siya ede yona apostolo
1:2Apostolokaniyona labui: ‘Yesu yona hetahetamali tamowaina’ yo ‘tau wasaduwai’.
.

Yesu Apostolo kadi hedede hesanapu ye mosedi

Yona boita mulina ne unai ye taumasalaha yona apostolo udiyedi na kabikabi udoi udoi udiyedi ye hemamohoiyei meta boita unai ye tolouyo. Mayadai 40 solasoladi ne unai ye tautaumasalaha udiyedi na Yaubada yona basileiya hedehededena ye hedehededei.

Huya hesau se lagegogoi na yodi kaikaigogo luwana ne unai ye hededelau udiyedi ye wane, “Sola tabu Yelusalema kwa laulaugabaei, na kwa nayanaya ye lau ee tamagu yona hededehesunuma kainauyana ye leyawa kalimiuyena. Doha yau hinage yomiu ya hedehededeko, meta Yowane waila unai ye hebahebabatiso, na mayadai hisa mo kabo Yaubada Yaluwa Tabuna unai ye hebabatisoigomiu.”

Yo hinage huya hesau Yesu yona apostolo maiyanao yodi lagegogoi gehegehena Olibe kudulina unai
1:6 Yodi koigogo wa magaina kabina ta kata matawuwuna lausoisoi 12 unai Luka kabo ye hededehemasalaha siya Olibe koyana se laugabaei.
, na se henamaiyei, “Guiyau, teina mayadai ta unai gonowana ku hemala Isalaela yoma wasawasa, doha beyabeyana yoma wasawasa bagubagunadi?”
Na Yesu yodi bui ye mosei ye wane, “Mayadaina yo mahanana meta komiu nige gonowana kabina kwa kata, na tamagu yona gigibwali yena ye hineliyako. Na Yaluwa Tabuna yona huya dobima unai kabo yona gigibwali yena ye hebayaogomiu. Na komiu kabo tau wasaduwaiyeigau Yelusalema unai, yo Yudeya yo Samaliya udiyedi, yo tanoubu teha maudoina udiyedi.”

Yesu ye sae galewa

Yesu yona hedehedede wa ye hedededi na Yaubada iya ye hai na matadi yena ye sae galewa, na yada wa unai ye tauwadam. 10 Iya ye laoko na sola se kaikaikewa sae, na nige bayaona na tamowai labui kadi kwama posiposidi se taumasalaha udiyedi 11 na se wane, “Galili tamowaidi, idohagi to temetai kwa totolo na kwa kaikaikewa sae yada ne unai? Yaubada Yesu ye hai ye saeko galewa, na kabo ye dobi uyoma doha yona saesae galewa ne.”

Mataiyasi se kaisunuwai Yudasi lauhedamaina

12 Na kabo apostolo wa Olibe kudulina se laugabaei se uyo Yelusalema, meta nige keda loha
1:12 Keda wa lohana Luka ye hededehemasalaha meta Sabati laugagayona ye hedede meta gonowana keda wa se laui. Yoda nonoi yena meta 1:1 kilometre.
.
13 Yodi kabamiya numana unai se lage kabo se mwalaesae numa wa heisi helabuina unai. Teina hesadiyao ede: Petelo, Yowane, Yamesi, Andeleya, Pilipo, Tomasi, Batolomaiyo, Mataiyo, Yamesi Alepaiya natuna, Simona Tauhaikabi
1:13Tauhaikabine meta boda hesau Isalaela unai hesana. Yodi nuwatu bena Isalaela se bom se kitahetete uyoidi. Unai Loma tamowaidiyao maiyadiyao se haihaikabi. Huyana Simona sola nige ye patulau Yesu unai, iya hinage kadi boda hesau. Unai iya hesana se toleSimona Tauhaikabi.
yo Yuda Yamesi natuna.
14 Huya maudoina se lagelagegogoi nuwadi kesega na se tapwatapwalolo, na sinesineo hekadi maiyadiyao, yo Maliya Yesu sinana, yo hinage Yesu kana kahao.

15 Tenem mayadaidi ne udiyedi kabo taukawamamohoi badodi 120 yodi koigogo unai Petelo ye tolo na ye hedehedede 16 ye wane, “Kagu kahao, huya bagubagunana unai Yaluwa Tabuna nuwatu ye mosei Dawida unai na ye hedede meta Yudasi kabo Yesu tauhaina ye woyaidi. Na Yudasi hedehedede wa ye ginauli. 17 Iya meta kada kaha hesau yo tauhaisagusagu yoda paisowa ta unai. 18 Na iyamo yababa wa ye ginauli. Na yababa wa maisana moni ye hai na unai tano hesau ye hemaisa. Temenai ye beku ede bogana ye talupulisi na sinaena ye tatapesa. 19 Yelusalema unai taumiya maudoidi wasana wa se lapui ede tano wa hesana se tole Akeledama, kaniyona ede ‘kwasina tanona’
1:19Yudasi yona boita wasana meta Mataiyo 27:3-10 unai ta hasili. Ye gadosowa ede tano wa ye heyababa na Dius nige gonowadi unai se miyamiya.
.
20 Same bukana unai Dawida ye kuliyako,

‘Taba yona numa ne nige tamowaina,
yo nige gonowana hesau unai ye miya’, f 
yo hinage,

‘Yona paisowa kabo tamowai hesau ye hai.’ g 
21 Unai taba tamowai hesau ta kaisunuwai. Tamowaina ne bena maiyada huya maudoina Guiyau Yesu maiyada ta sae yo ta dobi, 22 meta huyana Yowane Yesu ye hebabatisoi unai ye hetubu ye lau ee Yaubada Yesu ye hai ye sae galewa. Kabo iya yo kita ta hemala Yesu yona tolouyo tau hededehemasalahana.”

23 Tamowai labui se hetolodi ede Yosepa hesana hesau Basabas (yo hinage se katai Diyastas), yo Mataiyasi, 24 na se tapwalolo se wane, “Guiyau, tamowai maudoidi nuwadi kabidi ku kata kalili. Unai tamowai labui ta udiyedi kaiteya ku kaisunuwai na ku hemasalahayama. 25 To iya ye hemala apostolo hesau Yudasi lauhedamaina, matawuwuna ede Yudasi yona paisowa ye laugabaei, na ye lauko yona kaba bawa unai.” 26 Unai tamowai labui wa se kaisunuwaidi
1:26Yodi kaisunuwa wa se ginauli meta tamowai hesadi se kulidi weku udiyedi, na se usaidi higuhigu unai, na se nukui. Yaubada yona kaimasi tamowaina hesana kabo ye beku.
ede kaisunuwa wa ye lau Mataiyasi ye hai. Unai kabo iya apostolo saudoudoi-kesega (11) wa kadi kaha hesau.

Copyright information for `SBE