Acts 11

Petelo yona paisowa wa ye hededehemasalahadi Yelusalema unai

Apostolo yo taukawamamohoi hekadi Yudeya unai tau miya wasa se lapui meta dagela tamowaidi hinage Yaubada wasana se hai. Na huyana Petelo ye seuyo Yelusalema meta taukawamamohoi hekadi maidadi Petelo se haikawayagala matawuwuna se henuwa bena taukawamamohoi maudoidi pelitome se hai doha siya, na se wane, “Kowa idohagi to ku lau dagela tamowaidiyao udiyedi na yodi numa ena maidamwao kwa kaikai.”

Na Petelo ye hetubu ginauli maudoina ye hededehemasalaha namwanamwaedi kalidiyena, ye wane, “Magai Yopa unai ya tapwatapwalolo na Yaluwa ye taukasinigau, ede tautau tabuna hesau ya kita. Ginauli lakilakina hesau ya kita kana kao doha kabobo lakilakina, isu hasi ne unai se kabi na galewa ne unai se hedalolo dobiyeiyama kaliguwai. Ya kitalau luwana ne unai meta suisui kaekaediyao hasi kadi kao udoi udoi, suisui kaikaikalasidiyao, yo hinage mwata yo manuwa ya kitadi. Na kabo kalina hesau ya lapui ye hedehededelaoma ye wane, ‘Petelo, ku tolo. Ku koihemwaloidi ku ligadi na ku kaidi.’

Ya hededebui ya wane, ‘Taba nige, Guiyau! Yogu mauli yena sola nige suisui bidabidana yo siusiuna hesau ya kai.’

Kalina wa galewa ne unai ye hedehedede uyo ye wane, ‘Saha Yaubada ye heꞌaꞌadiko meta tabu ku kawa yabayababaedi.’ 10 Hedehedede wa ye tubu ma haiyona, na kabo kabobo wa se tabehai ye seuyo galewa.

11 “Mahanana ne unai tamowai haiyona Sisaliya unai se hetamalidima se laoma ee se lage yogu kabamiya numana wa unai. 12 Na Yaluwa Tabuna ye hededelaoma kaliguyena bena tabu ya laukwatakwata na maiyaguwao ka lau. Na teina kada kahao haligigi-kesega ta hinage maidamaiyao ka lau, na taudi haiyona wa tau hetamalidima yona numa unai ka mwalae. 13 Na yomai ye hedehedede idohagi anelu hesau ye taumasalaha yona numa ne unai na ye wane, ‘Kalina ku hetamali ye lau Yopa, Simona hesana hesau ede Petelo, iya bena ye laoma. 14 Iya kabo yom wasa ye leyawa, unai kabo kowa yo kam bodao maudoidi mauli kwa lobai.’

15 Ya hetubu ya hedehedede, na Yaluwa Tabuna ye taludobi udiyedi, doha huya bagubagunana unai ye laoma kalidawai wa. 16 Na kabo Guiyau yona hedehedede wa nuwagu yena ye sae, doha ye wane, ‘Yowane waila unai ye hebahebabatiso, na komiu kabo Yaluwa Tabuna unai kwa babatiso.’ 17 Unai, ena Yaubada yona kainauya ye mosei dagela tamowaidiyao udiyedi doha ede kita taukawamamohoi Guiyau Yesu Keliso unai, na yau kaiteya na bena Yaubada yona paisowa ya gudugudui?”

18 Hedehedede wa se lapui meta yodi haikawayagala wa se hekaiyawasi, na Yaubada se hedebasaei se wane, “Ye masalaha meta Yaubada yona talam ye ginauli meta dagela tamowaidi hinage gonowana se nuwabui yo se mauli.”

Ekalesiya Antiyoka unai

19 Huyana Setepano se hekalaweku mulina ne unai hewahewaiunu ye tubu, ede taukawamamohoi wa se hailauyedi. Na hekadi se lau Penisiya, hekadi Saipulusi, yo hekadi se lau Antiyoka, na Yesu wasana se duwai Dius mo udiyedi. 20 Na hekadiyo, siya Saipulusi yo Sailini tamowaidiyao, se lau Antiyoka na se hetubu Giliki tamowaidiyao udiyedi hinage Guiyau Yesu wasana namwanamwana se lauguguyaei. 21 Guiyau yona gigibwali wa maiyadi, ede boda lakilaki se kawamamohoi yo se nuwabui Guiyau unai.

22 Saha ye tubu wasana wa ye lau ekalesiya Yelusalema unai se lapui. Ede Banaba se hetamali ye lau Antiyoka. 23 Iya meta tamowai namwanamwana. Yaluwa Tabuna iya ye hemwayau, yo yona sunuma ye bayao. Ye lage na ye kitalobaidi meta Yaubada ye hemaulidiko, ede ye gwauyala na ye hedede hebayaodi bena se tolobayao ma nuwa kohihaidi. Na boda lakilaki se patulau Guiyau unai.

25 Na Banaba ye lau Tasis bena Saulo ye loyai, 26 na ye lobai ede ye woyai se lau Antiyoka. Na bolimai kesega menai se miya na ekalesiya boda lakilakina maiyadiyao se koikoigogo na se hekatadi.

Na Antiyoka unai se hetubu kabo Guiyau tau hemuliwatanina hesadi se katai Kilistiyani
11:26Kilistiyanimeta kalina Giliki, na kaniyona edeKeliso tamowaina, oKeliso gagilina, matawuwuna yodi laulau wa gonogonowana doha Keliso wa. Na kalina Saliba unai ta waneekalesiya.
.

27 Huyadi ne unai peloweta hekadiyo Yelusalema unai se dobima Antiyoka. 28 Hesauna hesana Agabasi ye tolo na Yaluwa Tabuna yona gigibwali yena ye hedede nonohai meta hasahasali lakilakina kabo ye tubu Loma yodi kaba loina magaidiyao udiyedi. Hasahasali ne ye tubu meta wasawasa Kolodiyasi yona huya loina unai. 29 Hasahasali huyana wa unai tau hemuliwatani Antiyoka unai yodi nuwatu se ginauli bena heledi taukawamamohoi Yudeya unai taumiya se saguidi. Na kesega kesega yona bayao ena saha ye lobai meta yona kainauya ye tole. Kabo Banaba yo Saulo se hetamalidi na kainauya wa se bahelaei Yelusalema na se mosegabaei ekalesiya yodi tamowai lakilakidiyao udiyedi.

Copyright information for `SBE