Acts 12

Anelu hesau Petelo ye woya hepesa numa tutugudu unai

Huyana ne unai Heloda wasawasa ekalesiya tamowaidiyao hekadiyo ye haidi bena kabo ye hekamkamnadi. Ye hededelau yona taupaisowa udiyedi na Yowane kana kaha Yamesi se koihemwaloi kelepa unai. Ye kita meta saha ye ginauli wa Dius tamowaidiyao se kitahenamwa, ede hinage Petelo ye hai. Huyana meta Pwalawa nige Yistina henuwaisinina unai. Petelo ye pai na ye tole numa tutugudu unai. Na boda hasi ye hetolodi, yo udiyedi tatao hasi hasi, na iya se kitakitahetete. Heloda yona nuwatu bena Taukiuli henuwaisinina mulina ne unai Petelo ye woyahepesa na ye helauhetala boda matadi yena. Unai Petelo numa tutugudu unai ye miyamiya, na ekalesiya wa yona se tapwatapwalolo Yaubada unai ma nuwa kohihaidi.

Sola nige lauhetala mayadaina ye lage, na boniyaina ne unai meta Petelo nimana labui ne seni udiyedi se paidi na iyala tamowaidiyao labui duwaduwalidi yena ye kenokeno, yo hinage iyala tamowaidiyao hekadi bili wa kedana se tolo gudui.

Makesega kabo Guiyau yona anelu ye taumasalaha, na mala ye sina bili wa unai. Anelu wa Petelo lisilisina ye koitagu na ye hanoi, ye wane, “Ku tolo mwamwayau!” Ede Petelo nimana udiyedi seni wa se bekuhai. Na anelu wa ye hededelau unai ye wane, “Kam dagilolo me ku paimomosi yo kam buti ku likwadi!” Na Petelo ye ginauliwatanidi. Kabo anelu wa ye wane, “Kam kwama ku likwa, na ku hemuliwatanigau.” Petelo anelu wa ye hemuliwatani na numa tutugudu wa se pesagabaei. Na saha ye tubutubu wa yona nuwatu bena tautau gaibu ye kita, na nige mamohoina. 10 Na keda bagubagunana yo helabuina taukitahetetedi wa se laugabaedi ede keda ye lau magai wa meta kedaguduna bayabayaona unai se lage. Na ye bom ye tasoke ede se pesa na se sigilau, kabo anelu wa ye tauwadam.

11 Kabo saha ye tubu wa Petelo nuwana wa unai ye sae, na ye wane, “Kabo ya nuwatu lobai meta mamohoi Guiyau yona anelu ye hetamaliyama na ye gilihaigau Heloda yona gigibwali yo Dius tamowaidiyao yodi nuwatu yababadi maudoidi udiyedi.”

12 Mulina ne unai ede ye lau Yowane sinana Maliya yona numa unai. Yowane hesana hesau se katai Maleko. Na numa wa unai boda lakilaki se lagegogoi na se tapwatapwalolo. 13 Petelo numa ganana guduna wa unai ye koikoi ede heyayai tauhaina sinena hesau hesana Loda ye lau keda wa unai na ye henamai ye wane, “Kowa kaiteya?” 14 Na Petelo kalinana wa ye lapulobai meta ye gwauyala kalili, ede keda wa nige ye soke, na ye heloi ye uyo tamowai hekadi wa yodi ye hedehedede ye wane, “Petelo ede dagela ne unai!”

15 Na se hededelau waihiu wa unai se wane, “Ku yauyaule kalili!” Na iyamo ye hedehedede uyo ye wane, “Ya hedede mamohoi!” Kabo se wane, “Nuwana Petelo yona anelu meta.”

16 Na Petelo sola ma koikoina. Keda wa se soke ede iya se kita meta se siliyata. 17 Na Petelo nimana ye lausini ede se mwanou. Na kabo yodi ye hedehedede idohagi Guiyau yona woyawoyahepesana numa tutugudu wa unai. Na ye wane, “Saha ye tubu ta bena Yamesi
12:17Yamesita, iya Yesu kana kaha mamohoina.
yo kada kahao hekadiyo yodi kwa hedehedede.” Na kabo ye dahalai ye lau teha hesau.

18 Mala ye tom meta nuwapwanopwano lakilakina iyala tamowaidiyao wa udiyedi matawuwuna Petelo unai saha ye tubu wa nige kabina se kata. 19 Na Heloda ye hedede meta se loyanamwanamwaei na nige gonowana iya se lobai. Unai tau kitakitahetetena wa ye henamaibuibuidi, na ye hedede meta kabo se koihemwaloidi.

Heloda yona boita

Muliyena Heloda Yudeya ye laugabaei ye lau Sisaliya unai ye miya.

20 Heloda meta Taiya yo Sidona tamowaidiyao ye koikoipiliyedi. Na magai labui wa tamowaidiyao se heboda kesega na se kaipate bena Heloda se kita na se kaibwadai bena nuwa daumwali unai se miya, matawuwuna kadi kai wa iya yona kabaloina unai se laolaoma. Na se lau Heloda yona taupaisowa lakilakina Balastasi se kita ede ye saguidi na mayadai ye tole kabo se lau wasawasa wa se kita.

21 Yodi kaisunuwa mayadaina wa unai Heloda kana kwama wasawasadi ye likwadi na yona kabatuli unai ye tuli, na ye hedehededelau magai labui wa tamowaidiyao udiyedi. 22 Kabo kalina lakilaki yena se hedede yogayogahi se wane, “Teina ta meta yaubada hesau, na nige tamowai gaibu!” 23 Mahanana ne unai Guiyau yona anelu Heloda ye koiheguli na mwatamwata se kai na ye mwaloi, matawuwuna nige Yaubada ye hekasisiyei.

24 Na huya maudoina Yaubada wasana wa ye laki ye lau.

25 Banaba yo Saulo yodi paisowa Yelusalema unai ye gehe ede maiyadi Yowane hesana hesau Maleko se uyo Antiyoka.

Copyright information for `SBE