i(Same 2:7)
j(Aisaiya 55:3)
k(Same 16:10)
l(Habakuku 1:5)
m(Aisaiya 49:6)

Acts 13

Banaba yo Saulo se hetamalidi se lau

Antiyoka unai ekalesiya luwadi wa unai peloweta yo taulauhekata hekadiyo:

  • Banaba,
  • Saulo,
  • Simiyona, iya se katai Duba
    13:1 NIV yo dimdim bukadi hekadiyo udiyedi hesa ne se kuliNiger, kaniyona ededuba. Nuwana Simiyona dahina ye duba unai hesana se toleDuba.
    ,
  • Lusiyasi Sailini tamowaina,
  • yo Manaen, iya Heloda wasawasa maiyana se tubusae.
Huyana se tabatabaꞌohu Guiyau unai yo se kaikaihudi meta Yaluwa Tabuna ye wane, “Yogu kaisunuwa tamowaidiyao Banaba yo Saulo kwa hetamalidi se lau na yogu paisowa ya moseidiko wa se ginauli.” Se kaihudi yo yodi se tapwalolo na nimadi se tolesaedi taudi labui wa udiyedi na se hetamalidi se lau.

Saipulusi unai

Banaba yo Saulo, Yaluwa Tabuna ye hetamalidi ede se dahalai se dobi Selusiya na se gelu se lau Saipulusi bwanabwanaluwana unai. Na Yowane
13:5Yowanehesana hesau ede Maleko, Apo 12:12 unai ku hasili.
meta maiyadi na yodi paisowa ena ye saguidi. Se lage Saipulusi magaina hesau hesana Salamisi, na Yaubada wasana se wasaduwaiyei Dius yodi sunago udiyedi.

Taudi haiyona wa kabo bwanabwanaluwa maudoina se tauhetakikili ye lau ee se lage Paposi
13:6Paposimeta Saipulusi magaina hesau, teha dobina ne unai.
. Temenai meta Dius tamowaina hesau se lobai hesana ede Bala-Yesu. Iya meta tau kobakoba yo peloweta lupolupo,
yo hinage gabana Segiyasi Paulo yona taupaisowa hesau. Gabana wa iya tau sonoga hesau. Ye henuwa bena Yaubada wasana ye lapui, unai yona taupaisowa hesau ye hetamali ye lau Banaba yo Saulo hesabadi. Na Elimasi — hesa te meta Bala-Yesu hesana kalina Giliki unai, kaniyona ede ‘tau kobakoba’ — ye hededeguduguduidi yo ye kaipate bena gabana ye hekaiyawasi tabu Yesu ye kawamamohoiyei. Na Saulo, meta kalina Giliki unai hesana ede Paulo, Yaluwa Tabuna iya ye hemwayau ede ye kaikewa dudulai Elimasi unai na ye wane, 10 “Kowa Satani natuna, yo laulau dudulai maudoidi tau hewaiunudi. Laulau lupolupo maudoidi kalimyena se mwayau. Idohagi to nige ku kaiyawasi na Guiyau yona nuwatu dudulaidi ku toletolebuidi? 11 Unai Guiyau kabo ye hekamkamnago, na matam ne ye hegibudi mahana kubwakubwa, meta nige gonowana mahana dawayana ku kita.” Mahanana ne unai matana se kamumu nige gonowana saha hesau ye kita, na ye kabikabidada taba tamowai hesau ye kabilobai to nimana ne unai ye kabi na ye woyai.

12 Na gabana ye noko kalili Guiyau hedehededena wa unai, na saha ye tubu wa ye kita, ede ye kawamamohoi.

Antiyoka Pisidiya magaina unai

13 Paulo ma kana kahao Paposi unai se gelu se lau Pega Pampiliya unai. Menai, Yowane Maleko ye laugabaedi na ye uyo Yelusalema. 14 Na Banaba yo Paulo Pega unai se dahalai na se luwu se sae Antiyoka Pisidiya magaina hesau unai. Na Sabati yena kabo se mwalae sunago wa unai na se tuli. 15 Na tamowai hekadiyo se tolo na Mose yona laugagayo yo peloweta yodi buka se hasilidi ye gehe ede sunago taukitahetetena wa yodi taupaisowa se hetamali ye lau Paulo yo Banaba udiyedi na ye wane, “Ena yomi hedede haisagusagu hesau tatao ta udiyedi, gonowana kabo kwa hedehedede.”

16 Unai Paulo ye tolo na nimana ye lausini na kabo ye hedehedede ye wane, “Isalaela tamowaidiyao yo komiu dagela tamowaidiyao Yaubada tauhekasisiyeina, kwa lapulapui. 17 Kita Isalaela tamowaidao yoda Yaubada, iya tamadao
13:17Tamadaokaniyona edekada kulutubu, siya ede Yakobo ma natunao wa.
ye kaisunuwaidi. Na huyana siya meta laolaoma Aikupito unai, iya ye kitahetetedi ede kadi boda ye tadada. Na yona gigibwali yena Aikupito unai ye woya hepesadi.
18 Na bolimai 40 balabala wa unai yodi laulau yabayababadi ye nuwakasinidi. 19 Kanana unai meta basileiya haligigi-labui (7) tamowaidiyao ye unuhemwaloidi na yodi tano ye mosei yona tamowai wa udiyedi. 20 Saha se tubutubu ta meta bolimai badona 450.

Mulina ne unai kabo Yaubada yodi tauhineli
13:20Tauhineline wasana ta hasili Tauhineli Bukadi (Judges) unai. Siya meta Isalaela yodi tau woyawoya Joshua yona boita mulina ne unai na ye lau ee Samuwela yona huya peloweta.
ye mosedi ye lau ee Samuwela yona huya peloweta.
21 Na kabo se kaibwada se henuwa yodi wasawasa, ede Yaubada Saulo ye mosedi, Kisa natuna, iya meta Beniyamina kana isimulita hesau, na ye woyaidi bolimai 40.
13:21Saulowasana ta hasili 1 Samuwela 8 unai ye hetubu ye lau ee 2 Samuwela 1:
22 Yaubada Saulo ye haigabaei mulina ne unai Dawida ye kaisunuwai ye hemala yodi wasawasa. Yaubada Dawida ye hededehemasalaha ye wane, ‘Ya kita meta Dawida Yese natuna iya tamowai namwanamwana yau ya henuwa ede. Yogu nuwatu maudoidi kabo ye ginaulidi.’

23 Dawida kana isimulita hesau Yaubada ye kaisunuwai iya ede Yesu, kabo ye hemala Isalaela taugilihaidi. Teina meta Yaubada yona hededehesunuma ye hemamohoiyei. 24 Sola nige Yesu ye laoma na Yowane Babatiso ye lauguguya Isalaela tamowaidiyao udiyedi bena se nuwabui yo se babatiso.

25 Na Yowane yona paisowa bena ye gehe, huyana ne unai ye wane, ‘Yomi nuwatu bena yau kaiteya? Yau nige tamowaina ede
13:25Tamowaina Yowane ye hetala ta iya ede Keliso Isalaela tamowaidi se nayanayai usei wa.
. Na iya meta muligu yena kabo ye laoma, na yau nige gonowagu taba kana buti mainadi ya yailidi.’

26 Kagu kahao, Abelahama natunao, yo hinage dagela tamowaidiyao komiu Yaubada unai tau tabaꞌohu, bena kwa lapulapui, kabihemauli wasana ta ye laoma kalidawai. 27 Tamowai maudoidi Yelusalema unai tau miya yo yodi tau woyawoya nige se nuwatu lobai meta Yesu ede Yaubada yona kaisunuwa tamowaina, na iyamo peloweta yodi hedehedede Sabati kesega kesega udiyedi se hasihasilidi wa se hemamohoiyedi na iya se hegilu yo se hekamkamna. 28 Nige kana mata hesau se lobai kabo unai se unui, na iyamo se kaibwada Pilato unai taba Yesu ye talamgabaei na ye boita. 29 Yesu hedehededena maudoidi peloweta se kulidi wa se hemamohoi hegehedi, kabo sataulo unai se haigabaei na se tole bwayabwaya ena. 30 Na Yaubada Yesu ye hetolouyoi boita unai 31 na mayadai 40
13:31 Kalina Giliki unai se kulimayadai se bado, na Apo 1:3 unai ta hasili meta mayadai wa badodi ede 40.
solasoladi ne unai ye tautaumasalaha kaiteyadi iya maiyanao Galeli unai tau saema Yelusalema wa udiyedi. Unai siya tau hemamohoina ede kada boda Isalaela udiyedi.

32 Yoma laoma inai meta wasa namwanamwana ta ka leyawa kalimiuyena: Yaubada yona hededehesunuma kama kulutubu udiyedi wa 33 ye hemamohoiyei kadi isimulita kai kalimai ena meta Yesu ye hetolouyoi boita unai. Doha Same helabuina unai se kuli,

‘Kowa natugu,
mayadai ta unai ya hemala tamam.’ i 
34 Yaubada yona hededehesunuma meta boita unai kabo ye tolouyo nige gonowana ye pwasa bwayabwaya ena. Hedehedede ta buka tabuna unai ye hededeyako, ye wane,

‘Yogu henamwa tabudiyao yo mamohoidiyao ya hededehesunumadi Dawida unai wa
kabo ya lediwa kalimiuyena.’ j 
35 Na Same hesau unai ye hemasalaha ye wane,

‘Nige gonowana yom tamowai tabuna ye pwasa bwayabwaya ena.’ k 
36 Teina ta meta nige Dawida hedehededena, matawuwuna ede Dawida yona huya ena Yaubada yona nuwatu maudoina ye ginauli ye gehe kabo ye boita, na kana kulutubu bwayabwayadi unai se tole na tauna wa ye pwasa. 37 Na Yaubada tamowai ye hetolouyoi boita unai wa, iya tauna nige ye pwasa.

38 Unai, kagu kahao, ya henuwa bena kabina kwa kata meta Yesu debanaena ka wasaduwaiyei kalimiuyena meta Yaubada yababa ye nuwatugabaedi. 39 Yoda yababa udiyedi Mose yona laugagayo unai nige gonowana yailihai ta lobai. Na kaiteyadi se kawamamohoi iya unai meta kabo yailihai se hai. 40 Unai, bena kwa kitakita namwanamwa saha peloweta se hedehededei wa tabu se tubu kalimiuyena:

41 ‘Komiu tau talatalawasi, kwa kita namwanamwa,
kabo kwa siliyata na kwa boita,
matawuwuna yomi huya ena kabo ya hekamkamnagomiu,
na taba tamowai hesau yogu nuwatu ta ye hededehemasalaha kalimiuyena,
meta nige gonowana kwa kawamamohoiyei.’” l 
42 Sunago wa unai Paulo yo Banaba se dahadahalai na tamowai wa se wane, “Ka henuwa bena Sabati hesau taba kwa uyoma hedehedede ta hekadiyo kwa hedede uyoidi.” 43 Koigogo wa ye gehe kabo Dius bodadiyao yo dagela tamowaidiyao Yaubada taukawamamohoiyena maiyadiyao se lau. Na Paulo yo Banaba boda wa se nuwakoidi bena Yaubada yona katekamkamna unai se miyakesegai.

44 Sabati hesau unai magai wa bodana se lagegogoi bena Guiyau wasana se lapui, na hisahisadi mo se miyasuwala. 45 Huyana Dius tamowaidiyao boda wa se kitadi meta se kaikalomagigili na Paulo se hededeheyababa yo saha ye hedede wa se kawa lupolupoyei.

46 Na Paulo yo Banaba se hedehedede bayao se wane, “Dius, ye namwa mo Yaubada wasana namwanamwana ta yomiu ka hedehedede baguna. Iyamo nige kwa henuwa, na kwa bom kwa toledobiyei uyoigomiu na mauli nige kana siga kwa laukwatakwataei. Unai kabo ka lau dagela tamowaidiyao udiyedi. 47 Mata wuwuna Guiyau yoma ye hededehededeko ye wane,

‘Ya tolego dagela tamowaidiyao yodi dawaya,
kalimyena kabo tanoubu tehana maudoina mauli nige kana se lobai.’” m 
48 Dagela tamowaidiyao hedehedede wa se lapui meta se gwauyala yo Yaubada kalinana wa se nokoei yo se kawa namwanamwaei. Na kaiteyadi Yaubada ye kaisunuwaidi bena mauli nige kana siga tauhaina, meta siya se kawamamohoi.

49 Na Yaubada wasana wa Antiyoka tehana maudoina ye hetakikili. 50 Na Dius tamowaidiyao wa se tolo ede magai wa unai sinesinebadao saesaedi Yaubada tausunumaena yo magai wa babadadiyao se henuwasaedi na Paulo yo Banaba se hekamkamnadi na se hetamalidi magai wa tehana maudoina se laugabaei. 51 Ede Paulo yo Banaba kaedi mukalidi se koinihinihiyedi
13:51Kaedi mukalidi se koinihinihiyedi, iya ede hekihekinoi meta magai wa tamowaidiyao Yaubada wasana nige se henuwa, na giluna maudoina ede se bom kalidiyena.
, na magai wa se laugabaei se lau Ikoniya.
52 Na Antiyoka Pisidiya magaina unai tau hemuliwatani wa Yaluwa Tabuna ye hemwayaudi yo se gwauyala kalili.

Copyright information for `SBE