Acts 14

Ikoniya unai

Ikoniya unai hinage Paulo yo Banaba se lau Dius yodi sunago unai na yodi hedehedede wa se namwa kalili, ede Dius yo dagela tamowaidiyao
14:1 Huyana Paulo yo Banaba se lauguguya sunago unai taulapulapui wa siya edeDius yo dagela tamowaidiyao Yaubada taukawamamohoiyena. Lauguguya se lapui ede hekadiyo Yesu se kawamamohoiyei. Lausoisoi 2 unaiDius nige taukawamamohoi wa siya ede Yaubada ye bom mo taukawamamohoiyei, na Yesu nigele. Na se lau dagela tamowaidiyao nige Yesu taukawamamohoiyei wa se henuwasaedi.
meta boda lakilaki se kawamamohoi.
Na Dius nige taukawamamohoi hekadi se tolo ede dagela tamowaidi se henuwasaedi na taukawamamohoi wa se koipiliyedi. Na apostolo wa menai se bawa huya lohaloha na Guiyau wasana se duwai ma nuwabayaodi. Na Guiyau yona katekamkamna wasana wa ye hemamohoiyei meta gigibwali ye mosei udiyedi na laulau gigigigibwalidi hekihekinoidiyao se ginaulidi. Na Ikoniya tamowaidiyao maudoidi wa se bom se heboda labuiyedi, ede hekadi se lau Dius na hekadi se lau apostolo wa udiyedi. Na dagela tamowaidiyao hekadi yo Dius tamowaidiyao yodi tau woyawoya maiyadiyao nuwatu se ginauli bena Paulo yo Banaba se hekamkamnadi yo se hekalawekudi. Na taudi labui wasa wa se lapui ede se wasabu se lau Likeoniya magaidiyao Listila yo Debi udiyedi. Na magaidiyao wa maudoina se hetakikili na wasa namwanamwana se laulauguguyai.

Listila yo Debi udiyedi

Na Listila unai tamowai hesau sinana ye labasi meta kae yabayababana nige gonowa ye laulau. Ye tutuli na ye lapulapui Paulo yona lauguguya wa unai. Paulo ye kitalau unai meta ye kitalobai ye sunuma Yesu unai gonowana kabo ye henamwanamwa. 10 Na kalina lakilaki yena ye hededelau unai ye wane, “Ku tolo!” Ede tamowai wa ye tolo mwamwayau na ye hetubu ye laulau.

11 Paulo saha ye ginauli wa boda wa se kita meta se yogahi na kalina Likeoniya unai se hedehedede se wane, “Yoda yaubadao wa se hemala doha tamowai molosi na se dobima kalidaena!” 12 Banaba hesana se tole Suus
14:12Suusmeta Giliki yodi yaubada saesaena hesana. Dimdim unai hesana se kuliZeus.
, na Paulo Hemesi
14:12Hemesimeta Giliki yodi yaubada hesau hesana. Iya kana paisowa ede tautauwasa.
, matawuwuna ede iya meta tauhedehedede.
13 Suus yona numa tabuna meta magai wa ganana dagelana ne unai. Yona taukaitalasam bulumakau ye woyaidima yo pasa heiheigogoidiyao ye baheidima magai wa kawamatana unai na boda wa maiyanao se henuwa bena yodi kaitalasam se ginaulidi apostolo wa udiyedi.

14 Banaba yo Paulo wasa wa se lapui meta yodi kaleko se pulisidi na se heloi se dobi ede se lulau boda wa udiyedi na se yogahi se wane, 15 “Kama bodao, idohagi to doha teina kwa ginauli? Kai meta tamowai gaibu doha komiu. Na wasa namwanamwana ka leyama yo ka hededelaowa bena yomi laulau nige kaniyodi ta kwa tolehesuwaladi na kwa nuwabui Yaubada maumaulina unai. Galewa, tanoubu yo gabwa, yo hinage ginauli maudoidi udiyedi se bawa, tauginaulidi ede iya. 16 Beyabeyana meta boda maudoina ye kabigabaedi na se bom nuwadi se lauwatanidi. 17 Na iyamo kaba hemasalahana tanoubu ta unai, meta yona kabinamwa ye hekitada, iya ede galewa ne unai nabu ye hetaluyama na yomi koya ye hekinidi, yo kai ye haidiwa na nuwamiu ye henamwadi.” 18 Hedehedede ta udiyedi se kaipate bayao kalili boda wa udiyedi, ede se hekaiyawasidi tabu se kaikaitalasamlau kalidiyena.

19 Kabo Dius tamowaidiyao hekadi Antiyoka yo Ikoniya unai se laoma ede boda wa se nuwakoidi na Paulo se hekalaweku, na yodi nuwatu bena ye boitako, ede magai wa unai se niuli hepesa se lae dagela. 20 Na tau hemuliwatani wa se laoma Paulo se tolohetakikili, na ye tolo ede ye uyo magai wa unai. Mala ye tom kabo Paulo yo Banaba se lau Debi.

Paulo yo Banaba se uyo yodi kadau kabahetubuna magaina wa unai

21 Debi unai Paulo yo Banaba wasa namwanamwana se lauguguyai, na tau hemuliwatani boda lakilaki se haidi. Na mulina ne unai se uyo Listila, Ikoniya yo Antiyoka teha Pisidiya unai 22 na magai maudoidi udiyedi tau hemuliwatani wa se hedede hebayaodi bena yodi sunuma se tolekesegai Yaubada unai, se wane, “Pilipili yo yababa udoi udoi udiyedi ta kamkamna, na kabo ta lusae Yaubada yona basileiya unai.” 23 Na kabo dubu kesega kesaga udiyedi Guiyau tausunumaena tamowaidiyao hekadi se kaisunuwaidi yodi tauwoyawoya, na se kaihudi yo yodi se tapwalolo Guiyau unai kabo ye kitahetetedi. 24 Kabo Pisidiya se laugabaei se uyo Pampiliya. 25 Wasa namwanamwana wa Pega unai se lauguguyaei na kabo se lau Ataliya.

26 Ataliya unai se gelu se seuyo Antiyoka Siliya unai. Huyana Antiyoka unai yodi kadau wa se hetubu meta ekalesiya tauwoyaidi Paulo yo Banaba yodi se tapwalolo Yaubada unai bena kabo ye kitahetetedi na kabo se lau paisowa wa se ginauli, ye lau ye gehe ede se seuyoma.

27 Se lage Antiyoka unai ekalesiya bodadi wa se yogagogoidima na paisowa maudoidi Yaubada yona gigibwali yena se ginaulidi wa se hededehemasalahadi, yo idohagi sunuma kedana ye soke dagela tamowaidiyao udiyedi na se kawamamohoi. 28 Na menai tau hemuliwatani wa maiyadiyao se miya huya lohaloha.

Copyright information for `SBE