Acts 21

Epeso yodi dubu babadadiyao wa ka laukaiyoniyedi na kabo ka gelu ka kuke ka dudulai ka lau Kosa bwanabwanaluwana unai. Mala ye tom kabo ka lau Lodosi na kabo ka lau Patala. Menai waga hesau ka lobai ye laulau Penisiya ede unai ka gelukawa na ka kuke ka lau. Saipulus bwanabwanaluwana ka kitasaei teha seuseulimai ne unai na ka laugabaei ka lau teha Siliya, na Taiya unai ka duna, iya ede waga wa kana kaiusa gogodiyao kaba hepesadi magaina. Tau kawamamohoi hekadi ka lobaidi ede menai maidamaiyao ka miya mayadai haligigi-labui. Na Yaluwa Tabuna tamowai wa ye hekatadi ede se hededelau Paulo unai bena tabu ye laulau Yelusalema.

Yoma miya mayadaina gehegehena wa unai tau hemuliwatani wa ma mwanediyao yo natudiyao maidamaiyao ka dobi kaba gelu wa gadowana unai ka lulage, ede nagali wa unai ka tulibono na ka tapwalolo. Mulina ne unai ka laulautoki uyoigai yo ka laukaiyoni, kabo ka dobi waga wa unai ka gelu, na siya se seuyo yodi magai.

Taiya ka laugabaei na ka lau Tolemais unai ka duna. Taukawamamohoi menai taumiya wa ka hailobaidi na maidamaiyao ka miya mayadai kesega. Mala ye tom ede ka gelu uyo ka lau Sisaliya. Menai Pilipi taulaulauguguya
21:8Pilipi taulaulauguguyawasana ta hasili Apo 8:4-40 unai.
yona numa ena ka miya. Iya meta Yelusalema unai tamowai haligigi-labui se kaisunuwai useidi wa kadi kaha hesauna.
Iya natunao sinesineo hasi nuwanuwasupudiyao. Siya meta se hedehedede peloweta.

10 Mayadai hisa menai ka miya na yoma miya wa unai tamowai hesau hesana Agabasi Yudeya unai ye dobima kalimaiyena, iya meta peloweta hesau. 11 Iya kabo Paulo kana dagilolo ye hai na ye bom kaena yo nimana ye pai uyoidi na kabo ye wane, “Yaluwa Tabuna ye hedede laoma ye wane, ‘Dius tamowaidiyao Yelusalema unai dagilolo ta tanuwagana kabo se pai doha teina na se mosegabaei dagela tamowaidiyao udiyedi.’” 12 Hedehedede wa ye hedede na ka lapui unai magai wa unai taukawamomohoi tamowaidiyao hekadi maidamaiyao Paulo ka hedede nuwahi tabu ye saesae Yelusalema. 13 Na Paulo ye hededelaoma ye wane, “Saha douna kwa doudou ta? Yomi dou ta unai yau nuwagu ta kwa hebasabasa, na ya nonoha kaliliko nige bena se paigau mo na taba hinage Yelusalema unai se unuhemwaloigau Guiyau Yesu debanaena.” 14 Na nige gonowamai ka nuwakoi na ka hedede nuwahi, unai ka wane, “Besi, na Guiyau yona nuwatu mo ta lauwatani.”

15 Yoma miya menai mayadaidi wa se gehe ede ka kabinonoha na ka sae Yelusalema. 16 Tauhemuliwatani hekadi Sisaliya unai maidamaiyao ka sae, na se woyaigai ka lau Nasona yona numa unai bena ka miyamiya. Iya meta Saipulus bwanabwanaluwana tamowaina, yo hinage tau hemuliwatani bagubagunana hesau.

Paulo ye lage Yelusalema unai

17 Yoma huya lage Yelusalema unai taukawamamohoi maudoidi se hailobaigai ma gwaugwauyaladi. 18 Mala ye tom kabo Paulo maidamai ka lau Yamesi ka kaitaumanai, na dubu babadadiyao maudoidi meta hinage se laomagogoi menai. 19 Paulo ye lautokiyedi, na kabo yona paisowa yo saha Yaubada ye ginaulidi dagela tamowaidiyao udiyedi wa wasadi maudoidi ye hedededi dubu babadadiyao wa udiyedi.

20 Hedehedede wa se lapui ede se noko yo Yaubada se hedebasae. Na se hededelau Paulo unai se wane, “Kama kaha! Ku kita, Dius tamowaidiyao boda lakilaki se kawamamohoi Yesu wasana unai, na maudoidi meta Mose yona laugagayo udiyedi se kitalau kalili yo se miyawatani kaliliyedi. 21 Na wasa lupolupo se lapui meta yom paisowa wa unai Dius maudoidi dagela magaidiyao udiyedi taumiya ku hededelau udiyedi meta tabu se kitalau Mose yona laugagayo unai, yo tabu natudiyao loheloheyao se hepehepelitomedi, yo tabu Dius kada kulutubu kabikabidi maudoidi se miyamiya watanidi. 22 Taba kabim se kata meta kowa ede inai, kabo saha ta ginauli? 23 Unai kai yoma nuwatu ede teina: Tamowai hasi ede inai siya yodi kaigwala huyana wa se gehe
21:23Kaigwalawa hesana ede ‘Nasilaiti’, meta taukaigwala ye bom yona talam ye ginauli meta ye mose uyoi Yaubada unai. Kaigwala huyana ye gehe kabo heꞌaꞌa kaitalasamna ye ginauli yo kuluna se yaligabae. Nasilaiti kaigwalana laugagayona Numela bukana peina 6 unai ta lobai. Apo 18:18 unai Paulo hinage yona kaigwala hesau wasana ta hasili.
.
24 Maidamwao kwa lau numa tabuna ne unai na lauheꞌaꞌa kabikabidi kwa ginaulidi. Na ginauli saha kabo se hepaisowadi ne ku hemaisadi, na kabo kuludiyao wa se yaligabaedi. Teina unai kabo tamowai maudoidi se kitago yo kabim se kata meta kowa hinage Dius yoda laugagayo ta ku miyawatanidi na saha se lapuiyako wa meta nige mamohoina. 25 Na dagela tamowaidiyao siya taukawamamohoi yodi ka kulikuliko na ka hededelau udiyedi ka wane meta nige Mose yona laugagayo maudoina bena se lauwatani, na laugagayo hisahisadi mo: Ena kai se kaitalasamyedi koitau udiyedi tabu se kaikaidi, tabu kwasina se numanuma, suisui gadona se sipwakiki na ye mwaloi tabu se kaikai, yo hinage ganaganawali yo sikalakulumiyai
21:25Sikalakumiyai kaniyona ede: Hewali yo hasala nige se tawasola na yababa se ginauli.
tabu se miyamiyaidi.”
26 Yodi nuwatu wa Paulo ye kawa namwanamwaei, unai mala ye tom ede se hetubu lauheꞌaꞌa kabikabina se ginauli. Na kabo ye mwalaesae numa tabuna wa unai na taukaitalasam wa udiyedi ye hededehemasalaha meta mayadai saha unai kabo taudi hasi wa yodi lauheꞌaꞌa mayadaidi se gehe na yodi kaitalasam se baheidima na se gabudi.

27 Yodi lauheꞌaꞌa mayadaidi haligigi-labui sola nige se gehe, na Dius tamowaidiyao hekadiyo teha Eisiya ne unai se laoma. Siya Paulo numa tabuna wa unai se kita ede boda se henuwasaedi na iya se kabihekahini. 28 Na se heyoheyoga kalina lakilaki yena se wane, “Isalaela tamowaidi maudoimiu, kwa saguigai! Teina tamowai ta meta teha maudoina udiyedi ye hededeheyababada, yo ye hededelau tamowai maudoidi udiyedi meta bena Dius yoda laugagayo tabu se miyawatanidi, yo yoda numa tabuna ta ye hededeheyababa. Yo hinage Giliki tamowaidi ye woyaidima numa tabuna ta unai na teha tabuna ta ye hebiki kaliliyei!” 29 Mata wuwuna huya hesau unai Epeso tamowaina hesau hesana Tolopimas, iya meta dagela tamowaina, maidana Paulo se kitadi se taitaihile labulabui. Unai se nuwatugaibui meta bena Paulo tamowai ta ye woya hemwalaeyako numa tabuna ne unai.

30 Yelusalema tamowaidi maudoidi Paulo se kouyalayala kaliliyei. Unai se laomagogoi numa tabuna wa unai na Paulo se tabehepesa, na kabo numa tabuna yona polisi gana gududiyao wa se guduidi. 31 Paulo se biteli gwadagwadaei na se kaipate bena se koihemwaloi. Na wasa wa ye lau Loma yodi tauiyala kapinana
21:31Iyala kapinanakana paisowa hedehededena ku hasili Apo 10: 1 yona hededehemasalaha unai.
ye lapui meta Yelusalema unai hetala gegagega ye laki kalili.
32 Unai tauiyala hekadiyo yo yodi sentuliyo ye haidi na maidanao se heloi gogoi se dobi tau hetala gegagega bodadiyao wa udiyedi. Boda wa maudoidi tauiyala tamowaidi ma kadi tanuwaga se kitadi ede Paulo se kabigabaei.

33 Iyala kapinana wa Paulo ye hai na ye hededelau yona tauiyala tamowaidiyao wa udiyedi na seni labui udiyedi iya se pai. Na kabo boda wa ye henamaiyedi ye wane, “Teina tamowai ta kaiteya, yo saha yababana ye ginauli?” 34 Boda wa luwadi yena tamowai hekadi ginauli hesau se heyoheyogaei, na hekadi ginauli hesau se heyoheyogaei, na iyala kapinana wa nige gonowana hedehedede mamohoina ye lapulobai, matawuwuna ede hetala gegagega wa ye laki kalili. Unai ye hededelau yona iyala tamowaidiyao udiyedi, bena Paulo se laei yodi kaba miya numana wa unai. 35 Se lage kaba utuꞌutusae wa unai na boda wa yodi kabi wa ye sae kalili ede iyala tamowaidiyao wa Paulo se lausini na se bahei se saei. 36 Tau hemuliwatanidi bodana maudoidi wa se yogayogahilau ma kalina lakilakidi se wane, “Kwa koihemwaloi!”

37 Tau iyala tamowaidiyao wa bena kabo Paulo se bahe hemwalae numa wa unai, na kalina Giliki unai ye wane: “Iyala kapinana, gonowana taba saha hesau ya hedede kalimyena?” Na iyala kapinana wa ye siliyata na ye hededelau unai ye wane, “Giliki kalinadi kabina ku kata? 38 Kowa nuwana Aikupito tamowaina, e nige? Lahinaidi iyala ku hetubu yo hinage tau kaikaiunu tamowaidiyao badodi 4,000 ku woyahaidi kwa lau balabala ena kwa miya?” 39 Na Paulo ye hededebui ye wane, “Yau meta Dius tamowaina, na yogu magai Tasis teha Silisiya unai meta tamowai maudoidi kabina se kata. Na taba gonowana ya hedehededelau tamowai ta udiyedi?” 40 Iyala kapinana wa Paulo yona nuwatu wa ye kawa namwanamwaei, unai Paulo se hetolo dobiyei keda wa unai, na nimana ena tamowai wa ye koihekaiyawasidi, tabu se gegagega. Ede maudoidi wa se mwanou, na kabo kalina Hebelu unai ye hedehededelau udiyedi.

Copyright information for `SBE