Acts 22

Paulo ye wane, “Tamaguwao yo kagu kahao, kwa lapulapui namwanamwa na ginauli saha se tubu wa bena ya hededehemasalahadi.” Na boda wa se lapulapui meta Paulo kalina Hebelu unai ye hedehedede ede se mwanou na se lapulapui. Na Paulo ye wane, “Yau meta Dius tamowaina, teha Silisiya magaina hesau hesana Tasis unai se labasigau, na Yelusalema unai ya lakilaki. Na Gamaliyela kada kulutubu yodi laugagayo udiyedi ye hekata namwanamwaegau. Huyana ne unai Yaubada yona paisowa ya ginauli ma nuwakohihaigu gonogonowana doha komiu wau teina mayadai ta. Yesu Keliso tau hemuliwatanina ya hekamkamnadi yo ya unuhemwaloidi. Tatao yo sinesineo ya paidi yo ya toledi numa tutugudu unai. Taukaitalasam saesaena yo Dius babadadiyao bodadi meta gonowana se hemamohoiyei, matawuwuna hinage leta se haidima na ya baheidi ya lau kadi kahao Damaseko unai taumiya udiyedi, na ya dahalai bena kabo menai tamowai ya paidi na ya laedima Yelusalema, na ka toledi numa tutugudu unai.

Ya laulau Damaseko ya hanahanawui mayamayadailaki yena, na kabo galewa ne unai mala lakilakina ye sina dobima kaliguyena. Meta ya gulidobi bwatano ne unai, na kalina hesau ya lapui ye hedehededelaoma kaliguwai ye wane, ‘Saulo! Saulo! Idohagi to ku hekamkamna kaliliyeigau ta.’ Na ya wane, ‘Kowa kaiteya, Guiyau?’ Na kabo kalina wa ye wane, ‘Yau Yesu Nasaleta tauna, yau ede ku hekamkamnagau ta.’ Na kagu kahao maidaguwao wa mala wa dawayana se kita, na kaiteya maidagu ka hedehedede wa meta nige kalinana se lapui. 10 Na ya henamai ya wane, ‘Guiyau, saha kabo ya ginauli?’ Na Guiyau ye hededelaoma ye wane, ‘Ku tolo na ku lau Damaseko. Temenai kabo tamowai hesau kam paisowa ye hedede kabo saha ku ginaulidi.’ 11 Kagu kahao maidaguwao wa se kabinimaegau na se woyaigau ka lau Damaseko. Mata wuwuna ede mala wa dawayana matagu wa ye heyababadi.

12 Damaseko unai tamowai hesau hesana Ananiya ye kitagau. Iya meta laugagayo taulauwatani namwanamwaena yo hinage Dius tamowaidiyao menai taumiya meta iya se kitahenamwa. 13 Na dedekagu wa unai ye tolo na ye wane, ‘Kagu kaha Saulo, matam ku helala!’ Na mahanana ne unai matagu wa ye lala uyo, na gonowana ya kaikewa uyo na Ananiya ya kita. 14 Na kabo ye hededelaoma ye wane, ‘Kada kulutubu yodi Yaubada ye kaisunuwaigo bena yona nuwatu kabidi ku kata, yo keda wa unai Dudulai Tamowaina
22:14Dudulai Tamowaina, iya ede Yesu.
ku kita yo yona hedehedede kawana unai ku lapuidi.
15 Kowa kabo saha ku kitadi yo ku lapuidi wa tauhededehemasalahadi teha maudoina tamowaidiyao udiyedi. 16 Unai saha ku nayanayai, ku lau ku babatiso na Yesu ku sunumaei na yom yababa ye deuligabaedi.’ 17 Na kabo ya uyo Yelusalema, na mayadai hesau ya lau numa tabuna unai ya tapwatapwalolo na Yaluwa Tabuna ye taukasinigau, 18 na tautau hesau ye hekitagau meta Guiyau ye hedehededelaoma kaliguwai ye wane, ‘Mwamwayau, Yelusalema ku laugabaei, matawuwuna ede yom hedehedede hemasalahagau ta, taba nige se kawamamohoiyedi.’ 19 Na ya wane, ‘Guiyau, tamowai ta kabigu se kata kalili meta ya lau sunago maudoidi udiyedi na taukawamamohoiyego ya haidi ya sapidi yo ya toledi numa tutugudu yena. 20 Yo hinage kabigu se kata meta huyana tauhededehemasalahago Setepano se koihemwaloi meta yau maiyadi yo ya talam, na taukoihemwaloina wa kadi lulu ya kitakitahetetedi.’ 21 Na kabo Guiyau ye hededelaoma kaliguyena ye wane, ‘Nige! Yelusalema ku laugabaei, na kabo ya hetamaligo ku lau keda lohaloha dagela tamowaidiyao ne kalidiyena.’”

22 Boda wa se lapulau Paulo yona hedehedede wa unai ye laoma ee ye wane bena Guiyau iya ye hetamali dagela tamowaidiyao udiyedi. Hedehedede wa se lapui ede se kouyalayala kalili na se yogahi lakilaki sae se wane, “Teina tamowai ta nige gonowana taba ye maumauli! Kwa laei hesuwala na kwa koihemwaloi!”

23 Na boda wa Paulo se yogayogahiyei yo kadi lulu se haigabaedi na nagali se kabigagaloidi na se hesulusaedi. 24 Kabo iyala kapinana wa ye hedede bena Paulo se woyahemwalae numa wa unai na se sapi yo se henamaiyei kana mata saha to boda wa ma kouyalayaladi na se yogayogahiyei. 25 Paulo se paihekahinilaei duu hesau unai bena kabo se sapi, na ye hededelau sentuliyo temenai tau totolo wa unai ye wane, “Ku nuwatui ye dudulai meta Loma yona laugagayo logulogunaena taumiya tamowaina hesau, ena nige kana mata hesau kwa lobai, na kabo kwa sapi gaibui?” 26 Sentuliyo wa Paulo yona hedehedede wa ye lapui ede ye lau kana tanuwaga wa unai ye hededelau ye wane, “Saha kabo ku ginauli? Teina tamowai ta meta iya Loma yona laugagayo logulogunaena taumiya tamowaina hesau.” 27 Iyala kapinana wa ye lau Paulo ye henamaiyei ye wane, “Mamohoi kowa Loma yona laugagayo logulogunaena taumiya hesau?” Na Paulo ye talam ye wane, “Aa, iya ede.” 28 Iyala kapinana wa ye wane, “Yau meta moni lakilaki ya tole Loma taukitahetetena tamowaidiyao udiyedi na kabo se talamyeigau ya hemala Loma yona laugagayo logulogunaena taumiya tamowaina hesau.” Na Paulo ye wane, “Yau meta sinagu yo tamagu Loma yona kitahetete yo yona laugagayo logulogunaena se miya na unai se labasigau.” 29 Kaiteyadi bena kabo Paulo se pidili yo se henahenamaiyei wa se sigisuwala mwamwayau. Na iyala kapinana wa ye siliyata yo ye matausi kalili, matawuwuna ede Loma yona laugagayo logulogunaena taumiya tamowaina hesau ye senigaibui.

30 Mala ye tom kabo iyala kapinana wa bena Paulo kana mata mamohoina ye loyanei, idohagi to Dius tamowaidiyao se hegilu. Unai ye hedede nimana mainadi se yailigabaedi, na kabo ye hedede Dius yodi taukaitalasam tauwoyaidi yo Sunedeli tamowaidiyao maudoidi se laomagogoi na kabo Paulo se woyaiyama matadi yena ye tolo.

Copyright information for `SBE