Acts 25

Paulo yo Dius babadadiyao Pestas unai se lauhetala

Pestas iya teha Yudeya yodi gabana hauhauna ye lage Sisaliya unai yona paisowa ye hetubu, na mayadai haiyona mulidi yena kabo ye sae Yelusalema. Na temenai taukaitalasam tauwoyaidi yo Dius babadadiyao se laomagogoi na Paulo yodi kaba hegiluna hedehedededi se hededegabaedi Pestas unai, yo hinage Pestas se kaibwadai bena taba Paulo Sisaliya unai se seuyoi Yelusalema. Na yodi nuwatu meta Paulo yodi saeyamana ne unai kabo keda ena se nayai na se koihemwaloi. Na Pestas ye hededelau udiyedi ye wane, “Paulo meta Sisaliya unai numa tutugudu yena se tole, na nige bayaona kabo ya dobi uyo menai. Taba yomi tamowai lakilakidiyao hekadi se laoma maidaguwao ka dobi menai kabo Paulo yomi kaba hegiluna hedehededediyao udiyedi se hedehedede, na kabo ya lapuhekasa, meta Paulo saha ye ginauli pwanoli o nige.”

Yona miya Yelusalema unai meta nuwana mayadai haligigi-haiyona o saudoudoi se gehe kabo ye dobi uyo Sisaliya. Na mala ye tom kabo ye yoga gogoidima kaba lauhetala numana wa unai, na kabo ye hedede Paulo se woyaiyama. Se woyahemasalahayama, na Dius tamowaidiyao Yelusalema unai taudobima wa Paulo se tolohetakikili na yodi kabahegiluna hedehedededi yabayababadi maudoidi wa se hedededi. Na iyamo yodi hedehedede maudoidi wa nige kabahemamohoiyedi.

Kabo Paulo ye bom ye hededehemasalaha uyoi na ye wane, “Yau meta nige Dius yodi laugagayo ya utusi o numa tabuna laugagayona hesau ya utusi o Loma yodi laugagayo ya utusi.” Pestas ye henuwa bena Dius tamowaidiyao ye henuwanamwadi ede Paulo ye henamaiyei ye wane, “Gonowana ku sae Yelusalema? Na ya saewa kabo lauhegilu hedehedededi maudoidi ta hesabadi kwa lauhetala kaliguwai.” 10 Na Paulo ye wane, “Ya totolo ta meta Loma yodi kaba helahelauhetala logulogunaena, unai ye namwa mo taba unai ku tolehedudulaigau. Na kabigu ku kata kalili meta yau nige saha hesau yababana ya ginauli o Dius yodi laugagayo hesau ya utusi. 11 Ena laugagayo hesau ya utusi na unai taba ya boita meta gonowana, yau nige boita ya laukwatakwataei. Na ena lauhegilu maudoidi kaliguyena ta nige hesau mamohoina meta nige gonowana kowa o tamowai hesau ye moselaegau Dius ta udiyedi. Na ya henuwa taba ya lau Sisa ye helauhetalagau.”

12 Pestas yo yona tamowai lakilakidiyao wa maidanao se hedehedede gogoi ye gehe kabo ye hededelau Paulo unai ye wane, “Kowa ku henuwa Sisa ye helauhetalago. Gonowana! Kabo ku lau Sisa unai.”

Wasawasa Agilipa ye laoma Pestas ye kaitaumanai

13 Mayadai hisa mulidi yena, wasawasa Agilipa ma louna Benisi se dobi Sisaliya bena Pestas se kaitaumanai, matawuwuna iya gabana hauhauna. 14 Mayadai hisa maidadi se miya, kabo Pestas, Paulo wasana ye hededehemasalaha wasawasa Agilipa unai ye wane, “Peliki tamowai hesau numa tutugudu ne unai ye tole na ye laugabaei kaliguwai. 15 Huyana ya sae Yelusalema meta taukaitalasam tauwoyaidi yo Dius babadadiyao yodi lauhegilu hedehededediyao se hedededi, yo se hededelauma kaliguwai bena taba Paulo ya hekilaino. 16 Na ya hededelau udiyedi ya wane, ‘Teina nige Loma yodi laugagayo kabikabina.’ Unai ya hedede bena tabu tamowai hesau ta mose gabaei na se hekilaino gaibui. Na bena tau hegiluna maidanao se lauhetala baguna. 17 Huyana maidaguwao ka dobima inai ka lage yodi lauhetala wa hesabana, meta nige mahana ya gabaei, na mala ye tom ede ya yogagogoidima kaba helauhetala numana wa unai, ya hedede Paulo se woyaiyama na ya helauhetaladi. 18 Tauhegiluna wa se hedehedede, meta yogu nuwatu kabo laugagayo hesau utusina hedehedededena unai se hedehedede, na iyamo nige. 19 Na kadi mata ede siya Dius se bom yodi sunuma kabikabidi yo laugagayodi udiyedi se hedehedede, yo hinage tamowai hesau hesana Yesu iya ye boitako, na Paulo ye hedede meta iya ye silasilawa. 20 Yodi hedehedede wa unai meta nige saha hesau gonowana ya nuwatu lobai. Unai Paulo ya henamaiyei ya wane, ‘Taba gonowana ku sae Yelusalema na temenai lauhegilu ta udiyedi se helauhetalago?’ 21 Paulo ye hededelaoma ye wane, ‘Yau kabo ya lau Sisa unai ye helauhetalagau!’ Unai ya hedede Paulo ka tole numa tutugudu yena, na muliyena kabo ya hetamalilaei Sisa unai.” 22 Na Agilipa ye hededelau Pestas unai ye wane, “Ya henuwa taba tamowai ta yona hedehedede ya lapuidi.” Ede Pestas ye wane, “Ye namwa, malaitom kabo Paulo kalinana ku lapui.”

Paulo wasawasa Agilipa unai ye lauhetala

23 Malaitom kabo Agilipa yo Benisi se laoma boda yodi kaba hekohekoikesega numana unai, meta kadi leli se didiga kalili. Na maiyadiyao taulaoma ede tauiyala kadi tanuwaga lakilakidiyao yo magai babadadiyao. Se tuli, na kabo Pestas ye hedede Paulo se woyaiyama. 24 Na kabo ye hedede ye wane, “Wasawasa saesaena Agilipa yo boda maudoimiu inai maidamaiyao ta, teina tamowai ta kwa kita! Yelusalema yo Sisaliya unai, Dius tamowaidiyao se kaibwada kaliguyena se wane, ‘Teina tamowai ta ye namwa mo tabu ye maumauli.’ 25 Na ya nuwatu lobai meta teina tamowai ta unai nige yababa hesau na debanaena bena taba se hekilaino na ye mwaloi. Na ye hededelaoma meta taba ya hetamalilaei Sisa unai. Ede kabo ya hetamalilaei Loma. 26 Na nige kabina ya kata saha kabo ya kuli ye lau Sisa unai na yona ya hedehedede, matawuwuna ede nige kaba hegiluna hedehededena mamohoina hesau ya lobai. Unai ya leyama boda maudoimiu yo kowa wasawasa Agilipa kalimiuwai, bena kana mata mamohoina kwa wasenei na kwa lobai, kabo gonowana ya kulikulilau Sisa unai, na yona ya hedehedede. 27 Ya nuwatui meta nige ye dudulai bena tamowai hesau nige kana mata mamohoina ya lobai na taba ya hetamali gaibuilaei Sisa unai bena ye helauhetala.”

Copyright information for `SBE