Acts 26

Na kabo Agilipa ye hededelau Paulo unai ye wane, “Gonowana kabo ku tolo na ku bom ku hededehemasalaha uyoigo.” Ede Paulo nimana ye lausini na ye koihekaiyawasidi na kabo ye hetubu ye hedehedede ye wane, “Wasawasa Agilipa! Nuwagu ye namwa yo ya gwauyala, matawuwuna ya tolo matam yena na ya hededehemasalaha uyoigau na Dius yodi lauhegilu hedehededediyao maudoidi ta udiyedi. Mata wuwuna kabina ya kata meta kowa Dius kadi kulutubu kabikabidiyao yo Dius yodi laulauhetala kabidi ku kata kalili. Unai ya kaibwadaigo bena ku lapulapui namwanamwa kaliguyena.

Dius tamowaidiyao maudoidi ma gagiligu unai yogu miyamiya yo yogu laulau maudoidi kabidi se kata kalili, yogu magai yena yo hinage Yelusalema unai. Huya lohaloha kabigu se kata kalili, na ena se henuwa kabo se hededehemasalahagau meta yau Paliseya tamowaina hesau, unai huya maudoina Dius yodi laugagayo yo yodi kabikabi ya ginauliwatani kaliliyedi. Na se helauhetalagau ta matawuwuna ede yogu kawamamohoi Yaubada yona hededehesunuma kada kulutubu udiyedi wa ye hemamohoiyei. Iya ede hededehesunuma Isalaela bogana saudoudoi-labui se nayanayai bena ye laoma, na huya maudoina, mayadai yo boniyai, Yaubada se kaihelahui ma nuwakohihaidi. Yogu wasawasa, teina hededehesunuma ta kawamamohoiyena debanaena Dius tamowowaidiyao se hegilugau ta. Idohagi to kwa nuwapwanopwano na nige kwa kawamamohoi meta Yaubada tauboiboita ye hetolouyoidi?

Yau hinage beyabeyana yogu nuwatu meta ye namwa mo ya kaikaipate Yesu Nasaleta tamowaina yona nuwatu ya hekaiyawasi. 10 Iya ede saha ya ginauli Yelusalema unai. Taukaitalasam tauwoyaidi yodi gigibwali yena Yesu taukawamamohoiyena ya toledi numa tutugudu yena, na ena yodi hineli se ginauli bena se koihemwaloidi, kabo yau hinage ya talam. 11 Huya badobado ya lau sunago udiyedi Yesu taukawamamohoiyena ya hekilainodi yo ya lauhelilidi Yesu se hedede yababai. Na ya kouyalayala kalili, ede ya lau magai hekadiyo udiyedi Yesu taukawamamohoiyena ya hekamkamnadi.

12 Mayadai hesau taukaitalasam tauwoyaidi yodi gigibwali se leyama na se hetamaligau ya lau Damaseko. 13 Yogu wasawasa, mayamayadailaki yena keda wa unai mala hesau galewa ne unai ye sinadobima ma kagu kahao kalimaiyena. Mala wa ya kita meta ye dawaya kalili na kabo mahana dawayana. 14 Mala wa dawayana unai maudoimai ka gulidobi bwatano wa unai, na kalina hesau ya lapui galewa ne unai kalina Alamaiki yena ye hedehedede dobima kaliguwai ye wane, ‘Saulo, Saulo idohagi to ku hekamkamnagau ta? Nige gonowana yogu nuwatu ta ku laukwatakwataei.’

15 Na ya henamai ya wane, ‘Kowa kaiteya, Guiyau?’ Na kalina wa ye hededelaoma ye wane, ‘Yau Yesu ku hekamkamnagau ta. 16 Ku tolo! Ya taumasalaha kalimwai ta bena ya kaisunuwaiyego yo ku hemala yogu taupaisowa yo tauwasaduwai, teina saha ku kita ta yo hinage muliyena ginauli hekadi kabo ya hekitago na ku wasaduwaiyedi. 17 Ku lau yom tamowai yo dagela tamowaidiyao udiyedi ku wasaduwai. Na ena se hewaiunugo, yau kabo ya gilihaigo. 18 Ya henuwa taba ku hededelau udiyedi na se kitalobai, na masigili se laugabae se lau mala unai, yo diyabolo yona gigibwali sunumadi se hekaiyawasidi na se nuwabui se lau Yaubada unai. Na yodi sunuma debanaena kabo yodi yababa ya nuwatugabaedi yo ya tolelaedi yogu tamowai udiyedi.’

19 “Unai, wasawasa Agilipa, yau nige ya kawayagala, na saha Yaubada ye hekitagau wa ya ginauli watani. 20 Bagubaguna ya lauguguya Damaseko tamowaidiyao udiyedi, na kabo ya lau Yelusalema yo Yudeya tehana maudoina, yo hinage dagela tamowaidiyao udiyedi ya lauguguya, bena se nuwabui na se laoma Yaubada unai, na yodi kabikabi yo yodi miyamiya unai se hemamohoiyei meta se nuwabuiko. 21 Yogu lauguguya ta debanaena Dius tamowaidiyao se kabihekahinigau numa tabuna bakubakuna unai, na bena se koihemwaloigau. 22 Na Yaubada ye kitahetetegau na ya maumauli ye laoma ee teina mayadai ta. Unai ya tolo matamiu yena na Yesu wasana ya lauguguyaei boda maudoimiu kalimiuwai. Nige saha hesau wasana ya lauguguyaei na Peloweta yo Mose saha se hedede wa kabo se mamohoi, 23 meta Keliso kabo se hekamkamna yo ye boita, na kabo iya tamowai bagubagunana boita unai ye tolouyo, na iya kabo mala ye hemasalaha Dius yo dagela tamowaidiyao udiyedi.”

24 Yona hedehedede wa unai Pestas ma kalina lakilakina Paulo ye yogahi gudugudui na ye wane, “Paulo, ku yauyaule! Yom sonoga me se heyauyaulego.” 25 Na Paulo ye wane, “Wasawasa Pestas, yau nige ya yauyaule na ya hedehedede gaibu. Na saha ya hedededi ta mamohoidi yo gonowana ta nuwatu lobaidi. 26 Ginauli maudoidiyao ta wasawasa Agilipa kabidi ye katako, unai gonowana ya hedehededelau unai. Kabina ya kata ginauli maudoidiyao ta ye nuwatu lobaidiko, matawuwuna ginauli maudoidi ta nige se tubu wadawadam yena. 27 Wasawasa Agilipa, peloweta yodi hedehedede ta ku kawamamohoiyedi? Kabina ya kata meta ku kawamamohoiyedi.” 28 Na Agilipa ye hededelau Paulo unai ye wane, “Ku nuwatui bena huya kubwakubwa ta unai ku henuwabuigau na ya hemala Yesu taukawamamohoiyena hesau?” 29 Ede Paulo ye wane, “Nuwana kabo ya guguya ne ye kubwa o ye loha, temeta unai nige ya mode. Na ya tapwalolo yo ya kaibwada mo Yaubada unai kowa yo boda maudoimiu taulapulapui teina mayadai ta, bena kwa nuwabui yo kwa hemala doha yau, na tabu se paigomiu doha teina nimagu ma paipaidi ta.” 30 Wasawasa Agilipa, gabana Pestas, Benisi, yo tamowai hekadi maiyadiyao se tutuli wa se tolo ede se pesa. 31 Kaba hekohekoikesega numana wa se pesagabaei na se bom yodi se hedehedede se wane, “Teina tamowai ta nige saha hesau yababana ye ginauli na debanaena bena se koihemwaloi o se tole numa tutugudu unai.”

32 Na Agilipa ye hededelau Pestas unai ye wane, “Teina tamowai ta gonowana ku yailihai, na iyamo ye kaibwadako bena ye lau Sisa unai ye lauhetala.”

Copyright information for `SBE