Acts 27

Paulo ye kadau ye lau Loma

Yoma lau Italiya nuwatudi maudoidi Pestas ye hineli hedudulaidi ye gehe, kabo Paulo yo taulauhetala tamowaidiyao hekadi wa ye mose hekawalaedi sentuliyo hesana Diuliyasi unai, kabo ye kitahetetedi. Diuliyasi meta tauiyala bodana hesau hesana ‘Sisa yona tauiyala’ kadi tanuwaga. Ka dobi gadowa na temenai Adalamitiyam yodi waga hesau. Waga wa bena kabo ye gelu ye lau teha Eisiya, na magaidiyao udiyedi bena ye lauhepehepesa, ede unai ka gelu. Alistakas Masedoniya tamowaina, teha Tesalonika unai ye laoma, iya maidamai ka gelu ka lau. Mala ye tom meta Sidona unai ka duna, na Diuliyasi Paulo ye katekamkamnaei ede ye talamyei na ye pesa kehanao ye kaitaumanaidi, na ginauli saha udiyedi ye deha meta kabo unai iya se sagui. Menai ka gelu uyo na yaumai wa ka taumatai ede Saipulus bwanabwanaluwana woyona unai ka lau. Silisiya yo Pampiliya gabwadi unai ka heulisi kawasi na ka lau ede teha Lisiya magaina hesau hesana Maila unai ka duna. Menai sentuliyo wa Alesandiliya yodi waga hesau ye lobai bena kabo ye lau Italiya, ede ye hedede na unai ka gelu kawasi. Na yaumai yona towa pilipili debanaena mayadai lohaloha ka kadauyedi. Mulidi yena kabo ka lage Nidasi, na dedekana ena ka heulisi ka lau. Yaumai wa ka taumatai, unai nige gonowana yoma kedakulu wa ka lauwatani, ede ka dobi Kiliti bwanabwanaluwana hesabana, na isutetena hesana Salamoni unai ka giuli na bwanabwanaluwa wa woyona ena ka heulisi hadihadidi. Na woyona heulisina ye yababa kalili unai ka kaipate ka lau ee bwanabwanaluwa wa magaina lakilakina hesana Laseya ka laugabaei na dedekana ena kalotauna hesana Gadowa Namwanamwana unai ka duna. Na yoma kadau wa unai meta mayadai ka gabaedi se bado kalili, ede yoma kadau huyana ye hetubu ye yababa ye lau. Mata wuwuna gwagwama yo wowoli huyana ye hanauma.
27:9 Kalina Giliki unai se kuli “Dius yodi kaihudi mayadaina ye lauko”.Dius yodi kaihudi mayadainameta Sepetemba o Okotoba unai, na Sepetemba duwaduwalina unai wowoli huyana yo huya gwagwama ye hetubu. Na kabo Nowemba duwaduwalina unai kadau maudoidi se hekaiyawasidi ye lau ee Pebuwali.
10 Unai Paulo ye hededelau waga wa tau geluina maudoidiyao wa udiyedi ye wane, “Tatao, ya nuwatui meta yoda kadau ta kabo ye pilipili yo ye yababa kalili, kabo unai waga yo gogo maudoidi ta gabaedi yo hinage tamowai hekadi kabo se mwaloi.” 11 Iyamo sentuliyo wa nige ye lapulau Paulo unai, na ye kitalau waga tauheyaisiyena yo waga tanuwagana yodi hedehedede wa udiyedi. 12 Na huya gwagwama unai Gadowa Namwanamwana kaba miyana nige ye namwa kalili. Unai waga wa taugeluina maudoidi wa se henuwa bena taba ka gelu uyo ka dobi Peniki na menai ka miya kana sigana wowoli yo huya gwagwama ta se gehe. Mata wuwuna ede Kiliti unai Peniki meta gadowana ye namwa yo huya gwagwama yo wowoli gadowana ede, na gadowa ta meta ye sanalau teha yalugumini yo teha bulumgai mo udiyedi.

Wowoli se hekalo

13 Na kabo yawana ye sibobo ede waga taupaisowaina wa yodi nuwatu meta gonowana se dobi Peniki. Unai lowo se tabei na bena ka heulisi hadihadidi ka dobi. 14 Nige bayaona kabo yaumai bayabayaona hesau hesana wediliya bwanabwanaluwa wa unai ye towa dikwama. 15 Na waga wa wolewolena ye konai ede nige gonowana yaumai wa ka taumatai, unai ka boboyo gabai. 16 Ka dobi Kauda bwanabwanaluwana hesabana na woyona musamusana wa unai ka kaipate bena kaba hekohekoitu wagana ka tabeisiniyama waga wa unai ka tole namwanamwaei. 17 Se paihekahini ye gehe kabo waga taupaisowaina maina lakilakidiyao se haidi na waga wa sadaina
27:17 Wagasadainakaniyona ede waga dedekadiyao labui.
udiyedi se paidi na waga wa se momosi hebayao. Se matausi kalili matawuwuna ede nige se henuwa teha Libiya tahalina hesana Sitisi unai se heduna, ede wolewole hesau maina ena se pai na se gabadobiyei gabwa wa unai na bena waga wa ye tabetabe nuwahi.

18 Yaumai yo bagodu wa se kota kesegaidi na waga wa ye iniꞌinipuluhi ye lau ee mala ye tom unai waga wa kana kaiusa hekana se hesulu hepesadi. 19 Mayadai hehaiyonana unai ede se hetubu waga wa gogona hekadi se haidi na se hesulu hepesadi. 20 Wowoli wa ye kotakesegai na ka kulolo huya lohaloha kalili nige sola mahana o kipwala ka kitadi yo nige yoma kabalau kabina ka kata, unai maudoimai nuwamai se basabasa na ka nuwatui meta kabo ka boita.

21 Mayadai hisa se lau na waga wa unai taugelu maudoimai nige hesau ye kaikai, unai Paulo ye tolo na ye hedede ye wane, “Lahinaidi taba yogu hedehedede wa kwa lapuwatani na Kiliti bwanabwanaluwana unai sola ta miyamiya na nige ta kukegabaei, meta teina pilipili ta taba nige ta hekalo, yo gogo taba nige ta gabaedi. 22 Na nuwamiu ya hedede hebayaodi meta maudoida kabo ta namwanamwa na waga gaibu mo kabo ta gabaei. 23 Mata wuwuna ede yogu Yaubada, iya kagu tanuwaga yo yau iya yona taupaisowa, boniyai yena iya yona anelu ye taumasalaha dedekagu yena 24 na ye wane, ‘Paulo, tabu ku matausi. Kabo Sisa matanaena ku tolo yo ye helauhetalago. Yo hinage Yaubada yona kabinamwa yo yona gadosisi yena ye hededehesunuma meta maidamwao taukadau maudoidi waga me unai taba nige se mwaloi.’ 25 Unai ya hededelaowa nuwamiu se bayao mata wuwuwna ede Yaubada ya sunumaei na saha ye hedededi wa meta kabo se tubu yo se mamohoi. 26 Na iyamo bwanabwanaluwa hesau unai kabo ta heduna na ye koisinida.”

Waga se heduna

27 Boniyai saudoudoi-hehasina unai meta sola Adiliya gabwana wa unai ka kulokulolo usi. Na boniyai duwaduwalina wa unai meta waga unai taupaisowa wa se nuwatui meta bena tano ka hanahanawuiyako. 28 Unai kabanonoi ledina se hai na se heyoli, na gabwa wa lohana se liyei na se lobai meta gabwa lohana ede kala 20
27:28Kala 20 meta 37 metres o 120 feet.
. Ka kulokulolo nige bayaona na hinage gabwa wa se liyetonogi uyoi meta lohana ede kala 15
27:28Kala 15 meta 27 metres o 90 feet.
.
29 Nonoi wa ka kitadi meta ka hanahanau kaliliko, na ka matausi meta kabo ye koisinigai dakwadakwa ena. Ede lowo hasi se gabaedi waga yiuna wa unai, na waga wa ye tabetabe hekahini. Na maudoidi se tapwalolo yodi yaubada udiyedi meta taba idohagi na mala ye tom mwamwayau. 30 Na waga wa unai taupaisowa maudoidi se koitalaliu na bena se wasabu. Unai kaba hekohekoitu wagana wa se hedalolo dobiyei gabwa wa unai. Na yodi helupodi bena kabo se sae waga isuna wa unai lowo hekadi se gabaedi. 31 Na Paulo ye hededelau sentuliyo yo tauiyala tamowaidiyao wa udiyedi ye wane, “Ena tamowai ta waga ta se wasabugabaei, taba nige ta namwanamwa.” 32 Unai tauiyala tamowaidiyao wa kaba hekohekoitu wagana mainana se boli utusidi na ye kulolo basi.

33 Mala ye hetubu ye uyali ye laoma, ede Paulo ye hededelau waga wa tau geluina maudoidiyao wa udiyedi meta taba se kaikai, na ye wane, “Mayadai saudoudoi-hasi se laoko udiyedi meta kwa matausi kalili, unai nige kai hesau kwa kai. 34 Na teina maudoimiu ta meta taba nige hesau kulum maiyawana kesega ye taukwadalele. Unai ya hedede bayao kalimiuyena bena taba kwa kaikai namwanamwa to kabo kwa maumauli.” 35 Yona hedehedede ta mulina ena kabo pwalawa ye hai na maudoidi matadi yena ye tapwalolo yo Yaubada ye lautokiyei, na kabo pwalawa wa ye kihi na ye kai. 36 Unai kabo maudoidiyao wa nuwadi se talu yo se bayao na se kaikai. 37 Waga wa unai taugelu maudoimai meta badomai ede 276. 38 Ka kaikai ee ye gehe kabo waga kana usaꞌusa witi baikidi wa se hesulu hepesadi gabwa wa unai, bena waga wa ye kahaisae.

39 Mala ye tom na waga unai taupaisowa magai nige se hekaolobai, na kalotau hesau naganagalina se kita. Unai yodi hekasa se ginauli meta bena ka sae unai ka hetata dunaduna. 40 Ede lowo ma mainadiyao se boligabaedi yo hinage heyaisi kaba paihekahinidi mainadiyao se yailigabaedi. Na kabo wolewole waga isuna wa unai se kukei na ka boboyo ka sae nagali wa hesabana. 41 Ka sae ede waga wa ye heduna nituli hesau unai, na isuna wa ye talakahi tahali wa unai na nige gonowana ye sigi, na bagodu se guligulisae waga wa unai ye lau ee waga yiuna wa ye koigwaligwali.

42 Tau iyala tamowaidiyao se koitalaliu bena tau lauhetala tamowaidiyao wa se koihemwaloidi na tabu se tubasae na se wasawasabu gabaedi. 43 Na sentuliyo wa nige ye henuwa bena Paulo se unui, ede yodi koitalaliu wa ye hekaiyawasi, na ye hededelau tau gelu maudoidiyao wa udiyedi ye wane, “Kaiteyadi gonowana kabo se tuba, meta se kamposi na se tuba baguna se sae magai.” 44 Na kadi kahao hekadi, waga ye koigwaligwali wa molumoluna tehadiyao se haidi na udiyedi se tuba se sae. Na maudoimai ka tubasae magai wa unai ma namwanamwamai.

Copyright information for `SBE