Acts 5

Ananiya yo Sapila se kailupolupo

Na tamowai hesau hesana Ananiya, yo mwanena Sapila. Siya hinage yodi tano tehana se lokunegabaei. Mwanena maiyana yodi nuwatu kesega ede moni wa tehana se kabinuwahi na kabitolena wa se baheiyama se mosei apostolo wa udiyedi. Ede Ananiya ye lau Petelo unai na ye hedede bena moni maudoina ye baheiyama ko. Na Petelo ye wane, “Ananiya, idohagi to Satani nuwam ne ye hemwayau, na Yaluwa Tabuna ku lupoi bena moni maudoina ede ku baheyama ta, na iyamo moni ta tehana ede ku kabinuwahiyako. Tano ne meta kowa yom, na yom nuwatu yena ku lokunei. Ku lokunei na monina ne kowa yom, ku kabihekahini o ku kainauyaei. Idohagi to nuwam yena ku hineli na ku kailupolupo ku hedede bena moni maudoina ku baheiyama ta? Nige tamowai udiyedi ku kailupolupo, na Yaubada unai.” Hedehedede wa ye lapui ede ye gulidobi meta ye boita. Na kabo hewahewaliyo se laoma ede sinalena wa se suma na se lau se tole bwayabwaya unai
5:6Huyadi ne unai tauboiboita se heyausidi yo kaleko unai se sumadi, na se lau se toledi kaba toletoletau duhadi udiyedi.
. Wasa wa tau lapuina maudoidi meta se siliyata yo se matausi.

Awa haiyona mulidi yena kabo Sapila ye mwalae saema, na mwanena wa unai saha ye tubu meta nige kabina ye kata. Na Petelo ye henamaiyei ye wane, “Yogu ku hedehedede, teina te kowa yo mwanem yomi tano wa maisana kwa hai wa lakina ede?” Ye talam ye wane, “Aa, teina lakina ede.” Petelo ye wane, “Ye saha to kowa yo mwanem nuwamiu kesega na Guiyau Yaluwana kwa lupoi? Mahana te unai meta mwanem wa tau tolena siya ede kawakeda ne unai, kowa hinage kabo se bahelaego.”

10 Mahanana ne unai ye gulidobi Petelo matana wa unai na ye boita. Hewahewaliyo wa se mwalae saema na se kita meta ye boitako, ede se bahe hepesalae na mwanena dedekana ena se tole. 11 Na saha ye tubu wa unai meta taukawamamohoi yo wasana taulapuina maudoidi hinage se matausi kalili.

Apostolo wa tau kasikasiyebwa se henamwanamwadi

12 Apostolo wa laulau gigibwali hekihekinoidiyao se ginaulidi se bado kalili tamowai luwadi yena. Tau kawamamohoi maudoidi se lagelage gogoi numa tabuna tehana hesau hesana ‘Solomona yona logulogu’ unai. 13 Na magai tamowaidiyao maudoidi meta se kitahenamwa kaliliyedi. Na nige hesau ye nuwabayao bena taba ye lusae boda wa luwadi yena, matawuwuna Dius hekadiyo se matausiyedi. 14 Na iyamo boda lakilaki, sinesineo yo tatao, se kawamamohoi Guiyau unai, ede se patulau taukawamamohoi bodadi wa udiyedi.

15 Apostolo wa yodi paisowa debanaena Yelusalema tamowaidiyao tau kasikasiyebwa se baheidima keda wa udiyedi se hekenodi diyadiyali yo dam udiyedi. Se henuwa bena Petelo ye henamwanamwadi, o taba Petelo ye laulau na kabo loguloguna tautauna ye kabikitadi na se namwanamwa. 16 Yo hinage magai hekadiyo Yelusalema dedekana ena udiyedi boda se laoma, yodi tau kasikasiyebwa se baheidima yo kaiteyadi se kamkamna yaluwa yabayababadi udiyedi, meta maudoidi se namwanamwa.

Apostolo wa se hewaiunudi yo se hekamkamnadi

17 Na Taukaitalasam saesaena ma kana bodao Sadukeya tamowaidiyao, siya se kaikalomagigili kalili. 18 Ede apostolo wa se haidi se toledi numa tutugudu yena. 19 Na boniyaina ne unai Guiyau yona anelu numa tutugudu wa kamwasadiyao ye sokedi na apostolo wa ye woya hepesadi na ye wane, 20 “Kwa lau kwa mwalae numa tabuna ne unai, na mauli hauhauna wasana kwa duwai tamowai udiyedi.”

21 Mala ye tom kabo apostolo wa se mwalae sae numa tabuna wa unai, na se hetubu se lauguguya. Na taukaitalasam saesaena ma kana bodao se lage Sunedeli
5:21Sunadelimeta Dius yodi boda saesae kalilina. Dimdim unai se wane ‘Sanhedrin’, na Buka Suau unai se wane ‘Sunederi’. Taukaitalasam Saesaena meta iya boda ta kadi tanuwaga. Boda haiyona meta teina boda ta luwana ne unai: (1) taukaitalasam tauwoyaidi, (2) tamowai lakilakidi, yo (3) laugagayo taulauhekata. Teina boda ta luwana ne unai meta tautolo badodi 71. Siya dubu pilipilidiyao tau hedudulaidi. Doha ta wane, huyana taba hesau ye lauhekata, siya kabo se hekasa meta yona lauhekata ne ye namwa o ye yababa.
numana unai. Ede Sunedeli tamowaidiyao yo Isalaela yodi babadao maudoina se yogagogoidi. Na kabo wasa se hetamalilaei bena apostolo wa se woyaidima.
22 Na numa tabuna yona polisi se lau numa tutugudu wa unai meta apostolo wa se dahalaiko, ede se uyoma kadi tanuwaga yo taukaitalasam tauwoyaidi yodi se hedehedede 23 se wane, “Numa tutugudu wa guduguduna, yo tau kitakitahetetena se totolo, na keda wa ka soke meta nige tamowai hesau ka kita.” 24 Numa tabuna yona polisi kadi tanuwaga yo taukaitalasam tauwoyaidi wa wasa wa se lapui meta se nuwa pwanopwano yo se nuwanuwatu saha kabo ye tubu.

25 Na kabo tamowai hesau ye laoma ede ye wane, “Numa tutugudu wa unai tamowai kwa gugidi wa, meta siya ede numa tabuna ne unai se laulauguguya boda wa udiyedi!” 26 Ede polisi wa kadi tanuwaga wa maiyadi se lau apostolo wa se woyaidima, na nige se kabi henayaidi, matawuwuna ede se matausi tamowai wa udiyedi madai se hekalawekudi.

27 Apostolo wa se woyaidima Sunedeli unai se hetolodi na taukaitalasam saesaena wa ye henamaiyedi ye wane, 28 “Ka laugagayoigomiu bena tabu Yesu hesana unai kwa laulauhekata, na iyamo yomi lauhekata wa Yelusalema ye hemwayauyako. Yo hinage tamowai ne yona boita giluna bena kwa tole kalimaiyena.”

29 Petelo yo apostolo wa se wane, “Nige gonowana tamowai ka kawakabiyedi, na Yaubada mo ka kawakabiyei. 30 Komiu Yesu kwa hekabasi sataulo unai na ye boita, na boita ena tamadao yodi Yaubada iya ye hetolouyoi. 31 Yaubada iya ye hai na ye tole nima tuutuuna unai. Ye hemala wasawasa yo tauhemahemauli, unai bena Isalaela se nuwabui na yodi yababa kabo Yaubada ye nuwatugabaedi. 32 Ginauli ta tau hemamohoiyedi ede kai yo hinage Yaluwa Tabuna. Iya ede Yaubada yona kainauya taukawakabiyena udiyedi.”

33 Hedehedede wa se lapui ede se koipili kalili na se henuwa bena se koihemwaloidi. 34 Na Sunedeli unai Paliseya tamowaina hesau hesana Gamaliyelo, iya meta laugagayo taulauhekataena saesaena hesau tamowai maudoidi se hekasisi kaliliyei. Iya ye tolo na ye hedede bena mahana kubwakubwa mo tatao ne se hepesadi dagela ne unai. 35 Na kabo ye hetubu ye hedehedede, ye wane, “Isalaela tataodi, bena kwa nuwanuwatu namwanamwa saha bena kwa ginauli tatao ne udiyedi. 36 Bolimai hisa se lauko Tudasi ye taumasalaha na ye hedede bena iya tamowai lakilakina hesau, ede tamowai badodi 400 se hemuliwatani. Na Loma yodi tauiyala
5:36Huyadi ne unai ye lau apostolo yodi huya mulina ne unai, Loma tamowaidiyao Isalaela magaina se laugilihai. Isalaela maudoidi Loma yodi laugagayo nige se henuwa.
iya se unui, na tau hemuliwatanina wa se hailauyedi. Ede yona woyawoya wa nige kaniyona.
37 Iya mulina ena, hasili yawasi huyana ne unai, Yudasi Galili tamowaina ye tolosaema na boda ye woyaidi bena Loma tamowaidiyao se iyalaidi. Na iya hinage se unui, na tau hemuliwatanina wa hinage se hailauyedi. 38 Unai ya hekatagomiu: Tabu saha hesau kwa ginauli tau lauhetala ne udiyedi. Kwa kabigabaedi na se lau. Taba yodi nuwatu yo yodi paisowa ne tamowai gaibu hesau yona nuwatu, kabo ye kaiyawasi. 39 Na ena Yaubada unai ye laoma, meta nige gonowana kwa hekaiyawasidi, na ena kwa hekaiyawasidi meta komiu Yaubada unai tauhaikabi.”

5:39Buka hekadiyo udiyedi, lausoisoina 40 ye hetubu inai.
Yona hedehedede wa se lauwatani
40 na apostolo wa se yoganedi se mwalae. Na se hededelau yodi taupaisowa udiyedi na se pidilidi. Na kabo hedehedede bayabayaona se mosedi tabu huya hesau Yesu hesana ena se lauguguya uyo. Na kabo se kabigabaedi na se lau.

41 Apostolo wa Sunedeli unai se dahalai ma gwaugwauyaladi, matawuwuna Yaubada ye kitahenamwadi na Yesu hesana ena se kamkamna. 42 Mayadai badobado numa tabuna bakubakuna unai yo hinage taukawamamohoi yodi numa udiyedi yodi lauhekata wa nige ye kaiyawasi yo wasa namwanamwana se duwaduwai meta Yesu iya yaubada yona kaisunuwa tamowaina
5:42Yaubada yona kaisunuwa tamowainameta Kelisokaniyona ede.
ede.

Copyright information for `SBE