Acts 9

Saulo ye nuwabui

Yelusalema unai huya maudoina Saulo Guiyau tau hemuliwatanina wa ye hedede hemahematausidi bena ye koihemwaloidi. Ye lau taukaitalasam saesaena unai na ye hededelau taba yona talam ye ginauli na leta ye kuli na ye mosei Saulo kabo ye laei Damaseko Dius tamowaidiyao ye hekitadi, na ena menai Guiyau tausunumaena hekadi ye lobaidi meta kabo ye haidi ye laedi Yelusalema na ye toledi numa tutugudu unai.

Saulo ye dahalai ye lau Damaseko hesabana. Magai wa ye hanahanawui, na makesega mala lakilakina galewa ne unai ye sinadobima Saulo kewana ne unai. Ede Saulo ye gulidobi bwatano wa unai na kalina hesau ye lapui ye wane, “Saulo! Saulo! Idohagi to ku hekamkamnagau ta?” Saulo ye wane, “Guiyau, kowa kaiteya?” Na kalina wa ye hedehedede uyo ye wane, “Yau ede Yesu ku hekamkamnagau ta. Ku tolo na ku lau Damaseko, unai kabo tamowai hesau ye hededelaowa saha bena kabo ku ginauli.”

Saulo kana bodao wa se siliyata kalili na nige gonowana saha hesau se hedehedede, matawuwuna kalina gaibu wa se lapui na tamowaina nige se kita. Saulo se kabihetolo na matana ye helaladi, iyamo nige gonowana saha hesau ye kita. Ede se kabinimai na se woyai se lau Damaseko. Menai mayadai haiyona unai nige gonowana saha hesau ye kita, nige kai ye kai, yo nige waila ye numa.

10 Damaseko unai Yesu tau hemuliwatanina hesau hesana Ananiya. Kenosuwai yena Guiyau ye hedehededelau unai ye wane, “Ananiya!” Na Ananiya ye wane, “Guiyau, yau ede teina.” 11 Na Guiyau ye wane, “Ku tolo Keda Dudulaina unai ku lau Yuda yona numa na menai kabo Tasis tamowaina hesau hesana Saulo ku kita. Iya ede menai ye tapwatapwalolo. 12 Saulo yona tapwalolo ena na tautau hesau ya hekita meta tamowai hesau hesana Ananiya kabo ye lau iya unai na nimana ye tolesaedi kewana ne unai, ede matana wa se namwanamwa uyo.” 13 Na Ananiya ye wane, “Guiyau, tamowai se bado udiyedi hedehedede ya lapuidi meta teina tamowai ta Yelusalema unai laulau yabayababadi udoi udoi ye ginaulidi Guiyau yom tamowai
9:13Guiyau yona tamowai meta siya tau hemuliwatani, Dimdim unai se wanesaint.
kalidiyena.
14 Na taukaitalasam tauwoyawoya udiyedi gigibwali ye hai na ye laoma Damaseko bena Guiyau hesam yena tau yogayogasaewa
9:14Guiyau hesana ena tau yogayogasae meta hinage ta hedede ta wanetaukawamamohoi.
maudoidi kabo ye haidi na ye toledi numa tutugudu unai.”
15 Guiyau ye hedehededelau Ananiya unai ye wane, “Ku lau, matawuwuna ede yau yogu kaisunuwa tamowaina ede iya, kabo wasagu ta ye laei dagela tamowaidiyao yo yodi wasawasa udiyedi, yo hinage Isalaela tamowaidiyao udiyedi. 16 Na iya kabo ya hekita meta hesagu ta debanaena kabo ye kamkamna.”

17 Ede Ananiya ye lau Yuda yona numa unai ye mwalae na nimana ye tolesaedi Saulo kewana ena na ye wane, “Kagu kaha Saulo! Guiyau Yesu, yom laoma wa unai ye taumasalaha kalimyena wa, iya ye hetamaligau ya laoma kalimwai ta, kabo matam ta se namwanamwa uyo yo hinage Yaluwa Tabuna kabo ye hemwayaugo.” 18 Mahanana ne unai ginauli hesau kana kao doha yama konahidi Saulo matana wa udiyedi se bekuhai, na gonowana ye kaikewa uyo. Ede ye tolo na ye babatiso. 19 Ye kaikai kabo yona bayao ye hai uyoi.

Saulo Damaseko yo Yelusalema unai

Kabo Damaseko unai Yesu tau hemuliwatanina wa maidadi Saulo se miya mayadai hisa,
20 na Saulo ye hetubu ye lauguguya sunago udiyedi ye wane, “Yesu meta iya Yaubada natuna.” 21 Tau lapulapui maudoidi wa se siliyata yo se nuwapwanopwano, na se wane, “Teina tamowai ta meta Yelusalema unai taukawamamohoi Yesu unai ye kabikabihenayaidi, yo hinage ye laoma inai bena Yesu tau hemuliwatanina ye haidi na ye laedi taukaitalasam tauwoyaidi udiyedi.” 22 Na Saulo yona guguya ye bayao ye lau, na ye hededehemasalaha namwanamwaei meta Yesu iya Yaubada yona kaisunuwa tamowaina
9:22 Iya edeKeliso.
. Ede Dius Damaseko unai taumiya wa nuwadiyao se pwanopwano na nige gonowana kalinana se bui.

23 Saulo ye babawa huya lohaloha, na kabo Dius tamowaidiyao se koitalaliu bena iya se koihemwaloi. 24 Na iya yodi talaliu wasana ye lapui. Mayadai yo boniyai magai wa kedadiyao se kaikaikewa guduidi bena unai kabo Saulo se unuhemwaloi. 25 Ede boniyai hesau unai Saulo tau hemuliwatanina hekadiyo se hededelau Saulo unai bosa ena ye gelu na magai wa ganana windona unai se hedalolo dobiyei. Na ye dahalai ye lau Yelusalema.

26 Saulo ye lage Yelusalema na ye kaipate bena ye lusae tau hemuliwatani wa udiyedi, na iya se matausei matawuwuna ede nige se kawamamohoiyei meta iya tau hemuliwatani hesau. 27 Na Banaba Saulo ye woyaiyama apostolo wa udiyedi yo ye hededehemasalaha kalidiyena meta Damaseko kedana unai Saulo Guiyau ye kita yo Guiyau ye hededelau Saulo unai. Yo hinage ye hededehemasalaha meta Damaseko unai Yesu hesana ena ye lauguguya ma nuwabayaona. 28 Ede Saulo maiyadi se miya. Na Yelusalema magaina maudoina ye tauhetakikili, na Guiyau hesana ena ye laulauguguya. 29 Yo hinage Dius hekadi tau kalina Giliki maiyanao se haikawayagala. Na se koitalaliu bena se koihemwaloi. 30 Na taukawamamohoi hedehedede wa se lapui ede se woyai se laei Sisaliya na menai se hetamali ye lau yona magai Tasis.

31 Kabo Yudeya, Galili yo Samaliya udiyedi ekalesiya meta nuwadiyao se talu na daumwali yena se miya. Yaubada yodi sunuma wa ye hebayaodi. Na Guiyau matausina unai se miya yo Yaluwa Tabuna ye henuwabayaodi, ede kadi boda wa ye laki ye lau.

Petelo Eneyasi ye henamwanamwa

32 Na Petelo ye taihile ye lau teha maudoina udiyedi taukawamamohoi ye kaitaumanaidi. Yona taihile wa unai ye lage magai hesau hesana Lida, unai Guiyau yona tamowai
9:32Guiyau yona tamowai meta siya tau hemuliwatani, Dimdim unai se wanesaint.
ye kitadi.
33 Na temenai tamowai hesau bunibunina ye lobai hesana ede Eneyasi. Bolimai haligigi-haiyona (8) unai nige gonowana yona kaba keno ye pesagabaei. 34 Petelo ye hededelau Eneyasi unai ye wane, “Yesu Keliso ye henamwanamwago. Ku tolo na yom kaba keno ne ku gwaugogoi.” Mahanana ne unai ye namwanamwa. 35 Unai boda maudoidi Lida yo Salona udiyedi taumiya Eneyasi se kita ede se kawamamohoi Guiyau unai.

Petelo Dolekasi ye hetolouyoi boita unai

36 Yopa unai tau hemuliwatani sinena hesau hesana ede Tabita (kalina Giliki unai ta wane Dolekasi)
9:36Tabitameta kalina Alamaiki.TabitayoDolekasikaniyodi kesega, iya ede Dimdim unai ta hededegayelle, meta suisui hesau tau kaikai lagau, na kana kao ye namwa kalili, dohadeer.
. Huya maudoina yona laulau se namwa tamowai udiyedi yo tau dehadeha ye sagu kaliliyedi.
37 Na ye kasiyebwa ede ye boita. Na sinalena wa se tole numa wa heisi helabuina bilina hesau unai na se kabinonohai toletoletau hesabana. 38 Lida meta Yopa dedekana ena. Na tau hemuliwatani wa wasa se lapui meta Petelo iya Lida unai, ede tatao labui se hetamalidi se lau Petelo unai se wane, “Ku laoma ta lau mwamwayau!” 39 Ede Petelo maiyadi se lau se lage meta se woyai se sae bili wa unai. Na wabuwabu hekadi Petelo se tolohetakikili na se doudou yo kadi kwama yo kaleko hekadi Dolekasi ye ginaulidi wa iya se hekita.

40 Petelo maudoidi wa ye hetamalidi bili wa se pesagabaei, na ye tulibono yo ye tapwalolo. Kabo ye kaikewalau Dolekasi unai na ye wane, “Tabita, ku tolo!”, na sinebada wa matana ye helaladi na Petelo ye kita ede ye tolo na ye tuli. 41 Kabo ye kabilau nimana wa unai na ye kabihetolo, na ye yoga taukawamamohoi yo wabuwabu wa se mwalae na se kita meta Dolekasi boita unai ye tolouyoko. 42 Yopa unai taumiya maudoidi wasa wa se lapui meta se kawamamohoi Guiyau unai, na hekadiyo nige se kawamamohoi. 43 Na Petelo kabo Yopa unai ye miya, Simona yona numa unai. Simona kana paisowa ede suisui dahidiyao se kopadi na se mosedi iya ye heꞌaꞌadi yo ye kabinonohaidi.

Copyright information for `SBE