d(Aisaiya 56:57)

Mark 11

Yesu se hailobai yo se hedebasae doha wasawasa Yelusalema unai

(Mataiyo 21:1-11; Luka 19:28-38; Yowane 12:12-19)

Yesu ma kana bodao Yelusalema se hanahanawui, na se lage Betepago yo Betaniya Olibe koyana unai. Na kabo yona hekahekatao labui ye hetamalidi se lau, na ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa lau na matamiu ne unai magai gagilina hesau unai kwa lage, metai kabo donki natuna kwa kita se paihekahini duu unai, sola nige tamowai hesau ye tulisae unai. Kwa yailihai na kwa woyaiyama. Ena tamowai hesau ye henamaiyeigomiu ye wane, ‘Saha temeta kwa ginauli?’, kwa wane, ‘Kama tanuwaga ye henuwa na mahana kubwakubwa mo unai kabo ye hetamali uyoiyama.’” Se lau ede donki natuna wa se kita duu unai se paihekahini. Se yaiyaili, na tamowai hekadi temenai se totolo se hededelau kalidi wai se wane, “Ye saha to donki natuna ne kwa yaili?” Yesu saha ye hedede kalidi wai wa gonogonowana hinage se hedede udiyedi ede suisui wa se talamyei. Donki natuna wa se woyai se leyama Yesu unai. Na kadi kwama se tolesaedi kewana ne unai, na Yesu ye tulisae unai. Tamowai hekadi kadi kwama se yesedi keda wa unai, na hekadi hinage kaiwa lagadi se bolidi na keda wa unai se yesedi. Kaiteyadi se baguna yo se mulita na Yesu maiyadi se laulau na se heyoheyoga se wane,

“Hosana!”
11:9 Hosana kaniyona ede ‘ka hedebasaego’.

“Ka hedebasaego, kowa Guiyau hesana wai ku laoma!”
10 “Ka hedebasaego, kowa kama kulutubu Dawida kana isimulita. Ku laoma ku tanuwagaigai!”
“Yaubada galewa unai ta hedebasae!”
11 Na kabo Yesu ye lusae Yelusalema, na ye mwalae numa tabuna bakubakuna
11:11 Numa tabuna bakubakuna’: Dimdim unai se wane ‘temple courts’.
unai na ginauli maudoidi ye kitasipwaidi. Na ye hetubu ye meimeilahi, unai numa tabuna bakubakuna wa ye pesagabae, na maiyana hekahekatao se uyo Betaniya.

Yesu kaiwa ye kawagulaiyei

(Mataiyo 21:18-19)

12 Mala ye tom Betaniya se laugabae se laulau na Yesu ye hasali. 13 Keda loha wai ye kitalau kaiwa hesau
11:13 Kaiwa ta hesana ede ‘fig’ dimdim unai, na kaniyona se kamna kalili.
ma lugulugu na ye kita, ede kaniyona hesabana ye lau. Na ye kita wa meta lugu gaibuna. Mata wuwuna kaiwa wa nige yona huya kaniyo.
14 Ede Yesu kaiwa wa ye kawagulaiyei ye wane, “Taba nige tamowai hesau kaniyom ye kai uyoi.” Yona hekahekatao hedehedede wa se lapui.

Yesu taulokune ye henakudi se pesa numa tabuna bakubakuna unai

(Mataiyo 21:12-17; Luka 19:45-48; Yowane 2:13-22)

15 Na kabo se lage Yelusalema ede Yesu ye mwalae numa tabuna bakubakuna unai. Na ye hetubu taulokune yo tauhemahemaisa ye henakudi se pesa. Yo hinage moni tauheduhedudu yodi hatahata ye kahalabuidi. Yo kaitalasam bunebunediyao taulokunedi yodi kabatutuli ye buikahalaedi. 16 Na ye laugagayoidi tabu tamowai hesau lokune ye bahei na ye mwalae numa tabuna bakubakuna unai. 17 Yona lauhekata wa unai ye hededelau udiyedi ye wane, “Se kuliyako se wane:

‘Yogu numa tabuna meta tamowai maudoidi yodi kaba tapwalolo.’ d 
Komiu kwa hai ye hemala taukaiwahali yo taukailupolupo yodi numa.”
18 Taukaitalasam babadadi yo laugagayo taulauhekata hekadi yona hedehedede se lapui, ede keda se wase bena taba idohagi kabo se unui. Na Yesu se matausiyei, matawuwuna ede tamowai gwaudi yona lauhekata wa se nokoei.

19 Ye meimeilahi ede Yesu maiyana hekahekatao Yelusalema se laugabaei.

Sunuma gigibwalina Yesu ye lauhekatae

(Mataiyo 21:20-22)

20 Malatomtom yena se laulau Yelusalema, na kaiwa wa se kita meta ye wowoya yo ye pogi. 21 Saha ye tubu wa Petelo nuwana ne unai ye sae ede ye hededelau Yesu unai ye wane, “Tanuwaga, ku kitalau! Lahi kaiwa wa ku kawagulaiyei wa ye pogi.” 22 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yaubada kwa sunumai. 23 Ya hedede mamohoi. Ena kaiteya ye hededelau teina kuduli ta unai ye wane, ‘Ku tuudobiyego gabwa ne unai’, na nige ye nuwalabulabui, na ye sunuma mo bena yona kaibwada ne Yaubada kabo ye ginauli, meta kabo Yaubada ye ginauli. 24 Unai ya hededelaowa, tapwalolo unai saha kwa kaibwadai na kwa sunumai meta kwa hainonohaiyako, kabo Yaubada ye leyawa. 25 Na yomi huya tapwalolo Yaubada unai, na ena yomi pilipili kami kahao hekadi udiyedi, bena kwa nuwatugabaedi, metai kabo Yaubada tamamiu galewa unai yomi yababa hinage ye nuwatugabaedi.”
11:26 Kulikuli beyabeyadi hekadiyo lausoisoi 26 hinage se kuli doha teina:‘Taba komiu yodi yababa ne nige kwa nuwatugabaedi, hinage tamamiu galewa unai yomi yababa taba nige ye nuwatugabaedi.’


Yesu yona gigibwali se henamaiyei

(Mataiyo 21:23-27; Luka 20:1-8)

27 Se lage uyo Yelusalema unai. Na Yesu numa tabuna bakubakuna unai ye laulau, na kabo taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekata yo tamowai lakilakidi se laoma iya unai. 28 Na se henamaiyei se wane, “Gigibwali sahasaha unai yo kaiteya yona gigibwali unai teina ginauli ta ku ginaulidi?” 29 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Hedehedede hesau kabo ya henamaiyeigomiu. Na bena yogu kwa hedehedede, kabo hinage ya hededelaowa kaiteya yona gigibwali unai teina ginauli ta ya ginaulidi. 30 Yowane yona gigibwali haedi ye hai na ye hebahebabatiso? Yaubada unai o tamowai udiyedi? Hage, yogu kwa hedehedede.”

31 Siya se bom se henahenamai uyoidi, “Taba ta wane, ‘Yaubada unai ye hai’, iya kabo ye wane, ‘Ede ye saha to nige kwa kawamamohoiyei?’ 32 O taba ta wane, ‘Tamowai udiyedi’, kabo boda se heyababada.” (Na boda se matausiyedi, matawuwuna maudoidi Yowane se kitayako meta iya peloweta mamohoina.) 33 Unai kabo se hededelau Yesu unai se wane, “Kai nige kabina ka kata.” Unai Yesu ye wane, “Yau hinage taba nige yomiu ya hedehedede kaiteya yona gigibwali unai ginauli ta ya ginaulidi.”

Copyright information for `SBE