Mark 16

Yaubada Yesu ye hetolouyoi

(Mataiyo 28:1-8; Luka 24:1-12; Yowane 20:1-10)

Sabati mayadaina gehena unai, Maliya Magadala waihiuna, Maliya Yamesi sinana, yo Salome se lau yausi panepanedi se hemaisadi bena kabo Yesu se heyausi. Mayadai bagubagunana malatomtomna mahana ye dalasae na kabo se dahalai se lau Yesu bwayabwayana unai. Na se bom se henahenamai uyoidi se wane, “Bwayabwaya kawamatana unai weku wa kabo kaiteya ye buihai?” Na se kitalau bwayabwaya guduna weku lakilakina wa se kita meta kawamata wa dedekana wai. Na kabo se lusae bwayabwaya kalona wa unai na hewali hesau se kita meta se matausi. Kana kwama posiposina na ye tutuli teha kahakahatu unai. Na ye hededelau udiyedi ye wane, “Tabu kwa matausi! Yesu Nasaleta tamowaina se hesatauloyako wa kwa wasewasenei na Yaubada ye hetolouyoiyako. Sola kabatolena wa kwa kita, iya nige inai. Na kwa lau yona hekahekatao yo Petelo yodi kwa hedehedede, ‘Iya kabo ye baguna ye lau Galili. Temenai kabo kwa kita doha ye hedede nonohaiyako.’” Waiwaihiuwo wa se matausi kalili yo se tabutabubu, ede bwayabwaya wa se pesagabae na se heloi se lau. Na nige tamowai hesau yona se hedehedede, matawuwuna ede se matausi kalili.
16:8 Kulikuli beyabeyadi hekadi lausoisoi 8 unai se kaiyawasi.


Yesu ye taumasalaha Maliya Magadala waihiuna unai

(Yowane 20: 11-18)

Mayadai bagubagunana malatomtom gagilina unai Yesu ye tolouyo na ye taumasalaha baguna Maliya Magadala waihiuna unai. Nabada wa unai yaluwa yabayababadi haligigi-labui Yesu ye hedede hepesadi waihiuna ne unai. 10 Iya ye lau Yesu yona hekahekatao wa yodi ye hedehedede. Siya meta sola ma nuwa dubudi yo ma doudoudi. 11 Na wasa wa se lapui meta Yesu ye tolouyoko yo Malia Yesu ye kitayako, na iyamo nige se kawamamohoiyei.

Yesu ye taumasalaha tauhemuliwatanina labui udiyedi

(Luka 24:13-35)

12 Na kabo Yesu kana kao udoi unai ye taumasalaha tauhemuliwatanina labui udiyedi huyana se laulau magai hesau unai. 13 Siya kabo se uyo Yelusalema unai kadi kahao yodi se hedehedede, na hinage nige se kawamamohoiyedi.

Yesu yona hekahekatao ye hekatadi

(Mataiyo 28:16-20; Luka 24:36-49; Yowane 20:19-29)

14 Na huyana Saudoudoi-kesega wa ma kaikaidi na Yesu ye taumasalaha udiyedi. Na ye dilaidi, matawuwuna se nuwakwailolo yo nige se kawamamohoi taukitana wa udiyedi. 15 Na ye hededelau udiyedi ye wane, “Komiu kwa lau magai maudoidi kaiyaulina unai na Yaubada yona wasa namwanamwana kwa lauguguyaei tamowai maudoidi kalidi wai. 16 Kaiteya ye kawamamohoiyeigau yo se hebabatisoi, Yaubada kabo ye hemauli. Na kaiteya nige ye kawamamohoiyeigau, Yaubada kabo ye hekamkamna. 17 Taukawamamohoiyeigau kabo teina laulau ta se ginaulidi Yaubada yona gigibwali unai: Yau hesagu wai kabo yaluwa yabayababadi se hedede hepesadi tamowai udiyedi. Yo kalina hekadi nige kabidi se kata kabo udiyedi se hedehedede. 18 Siya kabo mwata kaikaikalasidi nimadi udiyedi se haidi, yo ena kaikailewa se numa, taba nige se boita. Yo nimadi se tolesaedi taukasikasiyebwa udiyedi, kabo se namwanamwa.”

Yaubada Yesu ye hai ye sae galewa

(Luka 24:50-53)

19 Guiyau Yesu yona hedehedede gehena unai, na kabo Yaubada ye hai ye sae galewa. Temenai Yaubada nimatuutuuna unai ye tuli.

20 Yesu yona hekahekatao kabo se lau magai maudoidi se tauhetakikilidi na se lauguguya tamowai maudoidi kalidi wai. Na Guiyau maiyadi, yo yodi lauguguya ye hemamohoiyedi laulau gigibwalidi udiyedi. Amen.

Copyright information for `SBE