g(Maika 7:6)

Matthew 10

Yesu yona hekahekatao saudoudoi-labui ye hetamalidi se lau se lauwasi

(Maleko 3:13-19 yo 6:7-13; Luka 6:12-16 yo 9:1-6)

Yesu yona hekahekatao saudoudoi-labui wa ye yoganedi na gigibwali ye mosedi bena yaluwa yabayababadi se hedede hepesadi yo tamowai kadi kasiyebwa udoi udoi se henamwanamwadi. Taupaisowa ye hetamalidi wa hesadiyao ede teina:

 • Bagubagunana ede Simona, hesana hesau meta Petelo, yo kana kaha Andeleya.
 • Yamesi Sebedaiyo natuna, yo kana kaha Yowane.
 • Pilipo yo Batolomaiyo,
 • Tomasi yo Mataiyo, iya takisi tautanotano,
 • Yamesi Alepaiya natuna, yo Tadaiyo,
 • Simona Tauhaikabi, yo Yudasi Isakaliyota, Yesu kana tauwalohai.
 • Tatao saudoudoi-labui wa Yesu ye guguyaidi na ye hetamalidi ye wane, “Tabu kwa laulau dagela tamowaidiyao yo Samaliya tamowaidi yodi magai udiyedi, na kwa lau Isalaela tamowaidiyao mo udiyedi, siya doha mamoe gegegegediyao.
  10: 6 Yesu Isalaela tamowaidiyao ye heyaheyasoniyedi mamoe gegegegedi udiyedi, matawuwuna siya Yaubada taumiyasuwalaena.
  Kwa lau na kwa wasaduwai kwa wane, ‘Galewa basileiyana ye hanahanaumako.’ Tau kasikasiyebwa kwa henamwanamwadi, tauboiboita kwa hemauli uyoidi, taulepelepela kwa heꞌaꞌadi
  10. 8Yaubadataulepelepelaye laugagayoidi tabu se laulau numa tabuna, yo tabu se lulau tamowai hekadiyo udiyedi, na ye hedede ye wane siya se bida. Unai huyana Yesu taulepelepela ye henamwanamwadi meta se hedede se wane ‘ye heꞌaꞌadi’.
  , yaluwa yabayababadi kwa hedede hepesadi. Kainauya ta kwa hai moei nige maisana, unai kwa kainauyaei, tabu maisana.
  Tabu moni, tobwa, kwama, buti, yo tuke kwa laulaubaheidi yomi lau ne unai. Mata wuwuna ede tamowai bena taupaisowa se saguidi.

  11 Ena magai hesau unai kwa lage meta tamowai namwanamwana hesau kwa wasenei na yona numa ena kwa miya kana siga kwa dahalai. 12 Huyana kwa mwalaesae numa ne unai meta yomi lautoki kwa mosei kwa wane, ‘Nuwa daumwali kwa hai!’ 13 Ena numa tamowaidiyao ne se namwa, meta yomi nuwa daumwali ne kwa tole kalidiyena. Ena nige se namwa, meta yomi nuwa daumwali ne kwa hai uyoi. 14 Ena magai hesau nige se yogaisinigomiu o se lapulaowa kalimiuyena, meta kaemiu mukalidi kwa koinihinihiyedi
  10. 14Laulau ta hededehemasalahana ku lobai Maleko 6:11 unai.
  , na magai ne kwa laugabae.
  15 Ya hedede dudulai kalimiuyena: Yaubada yona hineli mayadaina ne unai meta kadi hekamkamna se laki kalili, na kabo Sodoma yo Gomola.

  16 Ya hetamaligomiu ta kami kao doha mamoe se lulau kedewa kaikaikalasidiyao udiyedi. Unai bena kwa sonoga doha mwata, yo tabu yababa hesau kalimiuyena, doha bunebune. 17 Bena kwa kitakita namwanamwa, tamowai kabo se haigomiu yo se laegomiu magai yona laugagayo taukitahetetena udiyedi na se helauhetalagomiu, yo hinage sunago udiyedi kabo se pidiligomiu. 18 Yau debagu ena kabo se haigomiu na se laegomiu wasawasa yo gabana matadi yena, bena kwa hemala galewa basileiyana wasana tauhedede hemasalahana siya yo dagela tamowaidiyao udiyedi. 19 Na huyana se haigomiu meta tabu kwa mode bena saha yo idohagi kabo yomi hedehedede. Huyana ne unai kabo hedehedede se masalaha. 20 Mata wuwuna hedehedede kwa hedededi ne meta nige komiu, na Tamamiu Yaluwana ye hemasalahadi kalimiuyena na kwa hedededi.

  21 Tatao kadi kahao kabo kadi se walohai, yo tama kabo natudiyao se kabidi doha tenem hinage. Natu kabo se tolo na sinadiyao yo tamadiyao se hewaiunudi na se mose gabaedi se unu hemwaloidi. 22 Tatao maudoidi kabo se subugomiu yau debaguyena. Na kaiteya ye miyatahitahi kana siga gehena unai, kabo mauli ye lobai. 23 Ena magai hesau unai se hewaiunugomiu meta kwa yabubu kwa lau magai hesau. Hedehedede ta meta mamohoi, yo hinage ya hededelaowa meta nige gonowana Isalaela magaidiyao kwa lau hegehedi na kabo Tau Natuna ye uyoma. 24 Nige gonowana wawaya hesau ye sae kalili na kabo tauhekatana. Yo hinage nige gonowana taupaisowa ye sae kalili na kabo kana tanuwaga. 25 Ena wawaya ye sonoga doha tauhekatana meta ye namwa, yo ena taupaisowa se kabi doha kana tanuwaga, meta ye namwa. Ena numa tanuwagana
  10. 25Numa tanuwaganameta Yesu ye bom ye hedehedede uyoi.
  se hedede meta iya yaluwa yabayababadi kadi tanuwaga Belesebulu, kabo numa ne tanuwagana kana bodao
  10. 25Numa ne tanuwagana kana bodao, siya ede Yesu yona hekahekatao yo tauhemuhemuliwatanina hekadiyo.
  hinage se hededeheyababa kaliliyeidi.

  26 Unai, tabu kwa matausiyedi! Ginauli yo nuwatu wadawadamdi maudoidi kabo se masalaha. 27 Boniyai yena saha ya hedededi wa kabo kwa hedede uyoidi mayadai yena, yo saha beyamiu yedi ya hedede gadigadiguguyedi wa kabo numa kewadi yedi kwa hedede helakidi.

  28 Tabu buluma tauhemwaloina kwa matausiyedi, na siya nige gonowadi yaluwa se hemwaloi. Na Yaubada mo bena kwa matausiyei, matawuwuna iya gonowana buluma yo yaluwa ye unuhemwaloidi kaiwa kalakalasina unai.

  29 Pene kesega unai gonowana pekopeko labui ta hemaisadi. Na Tamamiu galewa ne unai ye nuwatu kaliliyedi. Taba hesau ye beku, meta kabina ye kata. 30 Yo hinage kulumiu maiyawadi meta ye hasilidiko. 31 Unai tabu kwa matausi. Komiu kwa sae kalili na kabo pekopeko yawoina. Yaubada meta ye kitahetete namwanamwaegomiu.

  32 Kaiteyadi se kawa namwanamwaegau boda udiyedi meta yau yogu teha ena kabo hinage ya kawa namwanamwaedi Tamagu galewa ne unai matanaena. 33 Na kaiteyadi se uhalaegau boda udiyedi, kabo hinage ya uhalaedi Tamagu galewa ne unai matanaena.

  34 Tabu yomi nuwatu bena ya laoma ta nuwa daumwali ya leyama kaiyaulina ta unai. Nige! Na ya laoma ta meta kelepa ya leyama.
  10: 34Kelepa meta heyaheyasoni hesau, kaniyona ede Yesu debanaena tamowai kabo se hewahewaiunu uyoidi.
  35 Ya laoma ta bena

  ‘tau ma tamana,
  sine kabo ma sinana,
  yo sinehelam ma lawana kabo se haihewahewaiunu uyoidi.
  36 Tamowai kana waiunu ede kabo yona numakalo tamowaidiyao.’ g 
  37 Kaiteya ena tamana yo sinana ye gadosisi kaliliyedi na kabo yau, iya nige gonowana yau yogu. Yo ena kaiteya natuna tau o sine ye gadosisi kaliliyedi na kabo yau, iya nige gonowana yau yogu. 38 Yo kaiteya nige ye henuwa yona sataulo ye bahei yo ye hemuliwatanigau
  10: 38Huyana Loma tamowai hesau se woyai bena kabo se hesataulo meta kabo kanasataulo se hebahei. Unai lausoisoi ta kaniyona ede teina:‘Kaiteya nige ye henuwa bena tamowai hekadiyo (siya Yesu nige tausunumaena) iya se hekamkamna, iya nige ye namwa, na nige gonowana iya yau yogu tamowai.’
  meta iya nige gonowana yau yogu.
  39 Kaiteya yona mauli ye nuwatu kaliliyei meta nige gonowana mauli ye lobai. Na kaiteya yona mauli ye mosegabaei yau debaguyena, iya kabo mauli ye lobai.

  40 Kaiteya ye yogaisinigomiu, yau hinage ye yogaisinigau. Yo kaiteya ye yogaisinigau meta tauhetamaligau hinage ye yogaisini. 41 Kaiteya peloweta hesau ye yogaisini matawuwuna iya peloweta, yona kainauya kabo gonogonowana doha peloweta. Yo kaiteya tamowai dudulaina hesau ye yogaisini matawuwuna iya tamowai dudulaina, iya yona kainauya kabo gonogonowana doha tamowai dudulaina yona kainauya. 42 Yo hinage ena tamowai hesau yona sagu gagilina doha waila kaputina ye mosei tausunumaegau tamowaina hesau unai matawuwuna iya tauhemuliwatanigau, mamohoi iya maisana kabo ye hai.”

  Copyright information for `SBE