b(Malakai 3:1)

Matthew 11

Yowane Babatiso yona henamai

(Luka 7:18-35)

Yesu yona hekahekatao saudoudoi-labui wa ye hedede hasahasaedi ye gehe, na kabo ye dahalai ye lau Galili magaidi udiyedi ye lauhekata yo ye lauguguya.

Na Yowane Babatiso numa tutugudu unai, na Keliso yona paisowa wa wasana ye lapui na ye nuwalabulabui, ede yona hekahekatao ye hetamalidi se lau Yesu unai bena se henamaiyei se wane, “Mamohoina kowa Kelisona ede ka nayanayai wa, o sola tamowai hesau ka nayanayai kabo ye laoma?” Yesu ye hededebui ye wane, “Kwa uyo na saha kwa lapuidi yo kwa kitadi wa Yowane yona kwa hedehedede, meta taumatagibugibu matadi se lala, taubunibuni se laulau, taubonubonu se namwanamwa uyo, beya kolakoladi se lapulapui uyo, tauboiboita se tolouyo, yo taudehadeha wasa namwanamwana se lapulapui. Na kaiteya tamowai nige ye nuwa labulabuiyeigau, Yaubada iya ye kitahenamwa.”

Yesu Yowane ye hededehemasalaha

Yowane yona hekahekatao se dahalai se lau, na kabo Yesu Yowane wasana ye hedehededei boda wa udiyedi, ye wane, “Ginauli saha hesabana kwa lau balabala ne unai bena kwa kita? Nuwana lagau yaumai ye yuhi saei yo ye yuhi dobiyei?
11:7Lagaumeta tamowai nuwanuwalabulabuina hekihekinoina.
O yomi nuwatu bena tamowai hesau yona kaleko wasawasana kwa kita? Tamowai kaleko wasawasadi se likwalikwadi, siya wasawasa yodi numa udiyedi se miyamiya. O nuwana kwa lau bena peloweta hesau kwa kita? Mamohoi, Yowane iya peloweta. Na iyamo ye sae kalili na kabo peloweta hekadi. 10 Iya tamowaina ede wasana peloweta Malakai ye kuli nonohaiyako buka tabuna unai:

‘Yogu tauwasaduwai kabo ya hetamali bagunaiyawa,
iya yom kamwasa taukabinonohaina.’ b 
11 Ya hedede mamohoi kalimiuyena: Tanoubu ta unai tamowai maudoidi udiyedi nige hesau Yowane Babatiso ye saedikwai. Na iyamo tamowai gaibu galewa basileiyana unai taumiya, iya ye sae kalili na kabo Yowane. 12 Yowane yona huya ena ye hetubu ye laoma teina huya ta meta galewa basileiyana wa ye laki ye lau ma bayaona, na tamowai se bado se kaipate ma gigibwalidi bena se lusae basileiya wa unai. 13 Mose yo peloweta maudoidi ye lau ee Yowane yona huya ena, siya Galewa basileiyana wasana se hedehededei. 14 Na ena taba yodi hedehedede wa kwa kawamamohoiyedi, kabo kwa nuwatulobai meta Yowane iya ede Eliya se hedede nonohaiyako meta kabo ye laoma. 15 Kaiteyadi gonowana se lapulapui bena se lapulapui namwanamwa!”

16 Na Yesu yona hedehedede ye tubei ye wane, “Teina isi ta tamowaidiyao
11:16Teina isi ta tamowaidiyaota, siya ede Paliseya yo Sadusiya kadi bodao. Siya meta se henuwa bena Yesu yo Yowane Dius yodi kabikabi se lauwatanidi.
, saha unai kabo ya hekaigonogonowaidi? Siya doha wawayao bakubaku yena se tuli na kadi kahao se yogayoganedi se wane,
17 ‘Higo ka yuhidi, na nige kwa sobu. Siyayau wanadi ka wanaidi, na nige kwa dou.’ 18 Yowane ye laoma na ye kaihudi, na numanuma bayabayaodi nige ye numa, na iyamo se wane, ‘Yaluwa yababana hesau ye luwu iya unai.’ 19 Tau Natuna ye laoma ye kaikai yo ye numanuma, na se wane, ‘Iya tamowai botabotaina yo numanumana, takisi tautanotano yo yababa tamowaidi kadi kaha.’ Na iyamo sibasiba kaba hemamohoina ede tamowai yona laulau unai.”

Yesu tamowai nige se nuwabui ye guguyaidi

(Luka 10: 13-15)

20 Na Yesu Isalaela magaidiyao hekadiyo ye dilaidi, matawuwuna ede laulau gigigigibwalidi se bado udiyedi ye ginaulidi, na nige se nuwabui. Ye wane, 21 “Ahani mo komiu, Kolasin yo Betesaida tamowaidiyao, yababa lakilakina kabo kwa hekalo. Laulau gigigigibwalidi ya ginaulidi kalimiuyena wa, taba ya ginaulidi magai Taiya yo Sidona udiyedi, meta tamowaidiyao kabo se nuwabuiko, na yodi nuwabui ta unai meta kabo kaleko kadi kao doha baiki se luwuidi yo taudi maudoidi se hekahusadi. 22 Unai ya hededelaowa kalimiuyena: Yaubada yona hineli mayadaina ne unai kamkamna lakilakina kabo kwa lobai, na kabo Taiya yo Sidona tamowaidiyao.

23 Na komiu Kapelenauma tamowaidiyao, bena kabo Yaubada ye lausinigomiu kwa sae galewa ne? Taba nige! Kabo kwa dobi kamkamna magaina unai! Laulau gigigigibwalidi ya ginaulidi kalimiuyena wa, taba ya ginaulidi Sodoma unai, meta teina mayadai ta unai kabo Sodoma sola ma miyana. 24 Unai ya hededelaowa kalimiuyena: Yaubada yona hineli mayadaina ne unai kamkamna lakilakina kabo kwa lobai, na kabo Sodoma tamowaidiyao.”

Kaiteya gonowana Yaubada kabina ye kata

(Luka 10: 21-22)

25 Mahanana ne unai Yesu ye gwauyala na ye tapwalolo ye wane, “Tamagu, kowa tanoubu yo galewa yodi Guiyau. Ya hedebasaego matawuwuna ginauli maudoidi ta ku tole wadamdi na tausonoga yo tausibasiba nige gonowana se nuwatulobaidi. Na tamowai gaibu udiyedi ginauli ta ku tole hemasalahadi na se nuwatulobaidi. 26 Tamagu, teina ta yom nuwatu mamohoina ede.”

27 Na kabo ye hededelau boda wa udiyedi ye wane, “Nuwatu maudoidi tamagu ye ledima bena ya ginaulidi. Iya ye bom mo kabigu ye kata, na yau
11:27 Hedehedede mamohoina edenatuna, na unai Yesu ye bom ye hetala uyoi.
ya bom mo tamagu kabina ya kata, yo hinage yogu kaisunuwa tamowaidi udiyedi tamagu ya hededehemasalaha na kabina se kata.”

Kaba kaiyawasi ede Yesu

28 Kabo Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yomi taulauhekata laugagayo bayabayaodi se hekatagomiu, na laugagayo ne miya watanidi meta doha bahebahe polopolohedi. Ena kwa kaikaipate kalili bena laugagayo wa kwa miya watanidi na unai kamnamiu se yababa, meta kwa laoma kaliguwai, kabo kaba kaiyawasi kwa lobai. 29 Yau ya nuwabiga yo ya nuwa dobidobi, unai yogu lauhekata kwa haidi na kwa miya watanidi, kabo nuwamiu se talu, 30 matawuwuna yogu lauhekata ne ye biga, yo kabo bahebahe malamalahena ya leyawa kwa bahei.”
11:28-30Lausoisoi ta udiyedi Yesu yona hedehedede wa kaniyona mamohoina ku hasili. Ena Yesu yona hedehedede wa ta kulibui hedehedede kesega kesega unai, kabo doha teina:28Kaiteyadi kamnamiu se yababa yo yomi bahebahe se polohe, meta kwa laoma kaliguwai, kabo kaiyawasi ya leyawa.29Yogu bulumakau kabakau labulabuiyeidi yo yogu lauhekata kwa haidi, matawuwuna yau meta ya nuwabiga yo ya nuwadobidobi, na nuwamiu kabo se talu yo se kaiyawasi.30Mata wuwuna yogu bulumakau kabakau labulabuiyeidi ne meta ye biga, yo bahebahe kabo ya leyawa ne ye malamalahe.


Copyright information for `SBE