Matthew 18

Kaiteya ye sae kalili galewa basileiyana unai

(Maleko 9:33-37 yo 42-48; Luka 9:46-48 yo 17:1-2)

Huyana ne unai hekahekatao wa se laoma Yesu unai se henamai se wane, “Galewa basileiyana unai meta kaiteya ye sae kalili?” Yesu wawaya gagilina hesau ye yoganeiyama na luwadi wa unai ye hetolo, na ye wane, “Ya hedede mamohoi kalimiuyena: Nige gonowana kwa lau galewa basileiyana unai kana siga kwa buigomiu kwa hemala doha wawaya gagilina ta. Unai, kaiteya ye nuwa dobidobi doha wawaya ta meta iya ye sae kalili galewa basileiyana unai. Na ena tamowai hesau wawaya gagilina doha teina wawaya ta ye yogaisini yau hesagu yena meta ye yogaisinigau. Na ena tamowai hesau teina wawayao tausunumaegau ta hesau ye woyalaei yababa unai, laulau te maisana ede kabo ye kamkamna kalili, na kabo weku lakilakina gadona ne unai se paihekahini na se dobiyei gabwatum ne unai se heyoli.

Ahani mo siya tanoubu ta tamowaidiyao, kabo kamkamna se hekalo, matawuwuna ede tamowai se woya hesuwala laedi yababa unai. Huya maudoina noho se laolaoma, na ahani mo siya noho ne yodi kaba laoma tamowaidi ne, kabo se kamkamna kalili. Ena nimam o kaem se woya hesuwalalaego yababa unai, taba ku bolihai na ku gabaei. Ye namwa mo taba ku bunibuni o nimam o kaem kesekesega unai na ku lau ku mauli, na kabo ma tau udoudoim na ku lau kaiwa kalakalasina. Na ena matam ye woyalaego yababa unai, ku lamohai na ku gabaei. Ye namwa mo taba mata kesekesegam unai ku lau ku mauli, na kabo ma mata labulabuim na se gabalaego kaiwa kalakalasina unai.”

Mamoe tautaukwadalelena pilipilidaina

(Luka 15:3-7)

10 Na kabo Yesu ye hedede ye wane, “Tabu wawaya gagilidiyao
18:10Wawaya gagilidiyaoYesu ye hetahetaladi lausoisoi 10 yo 14 udiyedi, siya ede Yesu tausunumaena maudoidi, wawayao yo tamowai lakilakidiyao.
kwa kitadobidobiyedi! Ya hededehemasalaha kalimiuyena meta galewa ne unai yodi anelu siya huya maudoina yodi se kaikaibwada Tamagu unai.
18:11Kulikuli beyabeyadi hekadiyo lausoisoi 11 se kuli:Tau Natuna ye laoma bena tamowai tautaukwadalele ye gilihaidi.


12 Yomi nuwatu idohagi? Taba tamowai hesau yona mamoe badodi handele kesega, na hesau ye taukwadalele, kabo hekadiyo wa ye tole namwanamwaedi kuduli wa udiyedi na ye lau kesega ye taukwadalele wa ye wasenei, e nige? 13 Ya hedede mamohoi kalimiuyena: Ena ye lobai, kabo kesega ta gwauyalana ye laki kalili, na kabo mamoe 99 maidanao wa. 14 Gonogonowana doha, Tamamiu galewa ne unai nige ye henuwa bena taba wawaya gagilina hesau ye taukwadalele yababa unai.”

Taulaupwano idohagi kabo ta sagui

15 “Ena kam kaha
18:15Kam kahaede helem tausunuma Keliso unai.
saha hesau yababana ye ginauli kalimyena, meta ku lau unai na kowa yo iya yomi labui mo matamiu yena yona laupwano ne ku hededehemasalaha. Ena ye lapulaowa kalimwai, meta yababa yona teha unai ku gilihaiyako.
16 Na ena nige ye lapulaowa kalimwai, kabo tamowai kesega o labui ku haidi na maidamwao kwa lau iya unai. Unai kabo yom hedehedede maudoidi se hemamohoiyedi, doha buka tabuna ye hekatada ye wane, ‘Lauhegilu maudoidi meta tamowai labui o haiyona yodi hemamohoi ne unai kabo se dudulai.’
18:16Laugagayo kaba henuwaisinina [Dutolonomi] 19:15
17 Ena nige ye henuwa ye lapulau udiyedi, kabo kwa laei dubu bodana udiyedi. Na ena nige ye lapulau udiyedi, meta iya kabo kwa kabi doha dagela tamowaina o yababa tauginaginauli yo takisi tautanotano yomi kabikabidi.

18 Hedehedede ta meta mamohoi, na hedehedede hesau ya hedede uyoi kalimiuyena: Laulau saha kwa kawa namwanamwaei tanoubu ta unai, Yaubada kabo hinage ye kawa namwanamwaei, na laulau saha kwa kita heyababadi, Yaubada hinage ye kitaheyababadi.
18:18Hedehedede ta gonogonowana doha Mat 16:19 unai. Ena ta kulibui hedehedede kesega kesega unai meta kaniyona ede teina:Saha tanoubu ta unai kwa kauhekahini, kabo galewa ne unai hinage se kauhekahini. Na saha inai kwa yailigabaei, kabo galewa ne unai hinage se yailigabaei.
19 Yo ya hedede uyo kalimiuyena doha teina: Ena yomi labui tanoubu ta unai saha kwa talamyei na kwa kaibwadai, Tamagu galewa ne unai kabo ye ginauli yomiu. 20 Mata wuwuna, ena tamowai labui o haiyona se laomagogoi yau hesagu yena, meta yau ede siya luwadi yena.”

Kada kaha yona yababa nuwatugabaena

21 Kabo Petelo ye laoma Yesu unai ye henamai ye wane, “Guiyau, ena kaliguyena kagu kaha hesau yababa saha ye ginauli, kabo ma hisa yona yababa ne ya nuwatugabaei? Ma kesega o ma haligigi-labui o ma hisa?” 22 Yesu ye hededebui ye wane, “Ya hededelaowa, nige bena ma haligigi-labui mo, na bena ma 77. 23 Mata wuwuna galewa basileiyana kana kao ede doha teina: Wasawasa hesau yona taupaisowa siya gogo taukitahetetedi ye yogagogoidi na ye henuwa bena yodi paisowa kaniyodi se tole hemasalahadi. 24 Yona hekasa ye hetubu ede moni baikidi 10,000
18:24Moni lakina doha Kina unai meta million kesega.
taukabihagahagaina tamowaina se woyaiyama kalinawai.
25 Nige gonowana ye hemaisa, ede wasawasa wa ye hedede bena taba tamowai wa ma mwanena yo natudiyao maudoidi, yo yona gogo maudoidi se lokunegabaedi na monina wa unai kana hagahaga wa se hedudulaidi. 26 Tamowai wa ye tulibono dobi matana wa unai na ye kaibwada bigabigalau unai ye wane, ‘Ku katekamkamnaegau, na kagu hagahaga ta maudoidi kabo ya hedudulai uyoidi.’ 27 Wasawasa wa tamowai ta ye katekamkamnaei ede kana hagahaga wa ye hededegabaedi, na ye kabigabaei ye lau.

28 Na huyana tamowai wa ye pesa ye lau ede kalinaena taukaihagahaga tamowaina hesau ye kita kana hagahaga meta nige ye laki kalili.
18:28 Hagahaga wa lakina ede 100 denali, meta nawalai hasi paisowana maisana mayadai kesega denali kesega. Kina unai lakina ede doha tausani labui.
Gadona unai ye kabihekahini ye nukugwadagwadaei na ye hedede kasokaso ye wane, ‘Kam hagahaga kaliguwai wa ku hemaisa uyoi!’.
29 Kana kaha wa ye tulibono dobi matana wa unai na ye kaibwada katekamkamna ye wane, ‘Ku katekamkamnaegau, na kagu hagahaga ta kabo ya hemaisa uyoidiwa.’ 30 Nige ye kitalau tamowai ne yona kaibwada wa unai, na ye laei ye hedede se tole numa tutugudu yena kana sigana kana hagahaga maudoidi wa ye hedudulai hegehedi. 31 Kana kahao hekadi se kita meta se nuwa yababa kalili, ede se lau wasawasa wa unai na saha ye tubu wa yona se hedehedede. 32 Kabo wasawasa wa taukaihagahaga kalinaena tamowaina wa ye yoganei uyoi na ye hededelau unai ye wane, ‘Kowa tamowai yabayababana! Ku kaibwadalaoma kaliguwai, unai kam hagahaga maudoina ya hededegabaei. 33 Idohagi to nige gonowana kam kaha ne ku katekamkamnaei doha yau ya katekamkamnaego wa?’ 34 Wasawasa wa ye kouyalayala kalili ede tamowai wa ye moselaei numa tutugudu taukitahetetena udiyedi na se tole numa tutugudu unai na se hekamkamna ye lau ee kana hagahaga maudoidi ye hedudulaidi.

35 Ena nige nuwamiu mamohoidi udiyedi kami kahao yodi yababa kwa nuwatugabaedi, meta kabo Tamagu galewa ne unai yona kabikabigomiu ede doha teina.”

Copyright information for `SBE