Matthew 19

Inawase lauhekatana

(Maleko 10:1-12)

Yesu yona hedehedede ta se gehe, kabo Galili ye laugabaei na ye lau Yudeya ye lage Yolidani sagasagana halitana kawasina unai. Na boda lakilaki se hemuliwatani, na menai ye henamwanamwadi.

Na Paliseya tamowaidiyao hekadi se laoma bena Yesu se lautonogi, na se henamaiyei se wane, “Gonowana taba tamowai hesau mwanena nuwatu saha hesau debanaena ye inawasei, o ye inawase gaibuimoei?” Yesu ye hededebui ye wane, “Buka Tabuna unai nige kwa hasili meta tanoubu huyahetubuna unai Tauginaulida ‘tau yo sine ye ginaulidi’?
19:4 Genese 1:26
Na ye hedede ye wane, ‘Teina debanaena kabo tau tamana yo sinana ye laugabaedi na ye lau mwanena maidana se miyakesega. Na kabo taudi labui se hemala buluma yo kwasina kesega.’
19:5 Genese 2:24
Unai siya nige tamowai labui, na se hemalako tamowai kesega mo. Unai, Yaubada saha ye tubei kesegai meta tamowai nige gonowana se hetata gwaligwali.”

Kabo Paliseya wa se wane, “Idohagi na Mose ye hedede meta gonowana tau hesau inawase pepwana ye kuli na ye mosei mwanena unai na ye hetamali ye lau?” Yesu ye wane, “Mose ye talamyegomiu bena kwa inawase matawuwuna ede kwa nuwakwailolo kalili. Na iyamo tanoubu yona huyatubu unai meta nige doha teina. Ya hededelaowa kalimiuyena: Ena hesau mwanena yona tawasola miyana ye kabinamwanamwaei na nige ye ganawali, na iyamo ye inawase gaibui na waihiu hesau ye tawasolai, meta tau ne ye ganawali.”

10 Yona hekahekatao wa se hededelau unai se wane, “Ena teina ta tawasola miyamiyana ede, ye namwa mo taba tabu ta tawatawasola.”

11 Yesu ye hededebui uyo ye wane, “Teina hedehedede ta meta nige gonowana tamowai maudoidi se miyawatani, na siya kaiteyadi Yaubada ye hebayaodi meta kabo hedehedede ta se miyawatani. 12 Tatao hekadi nige se tawasola matawuwuna se labasidi meta kobokobosidi, na hekadiyo meta tamowai siya se hekobosidi, na hekadiyo meta yodi talam se ginaulidi Yaubada yona paisowa unai, debanaena ede nige gonowana se tawasola. Unai kaiteyadi gonowana hedehedede ta se hai meta bena se hai.”

Yesu wawayao gagilidi ye hedede henamwadi

(Maleko 10:13-16; Luka 18:15-17)

13 Tamowai hekadiyao wawayao se laedima Yesu unai bena nimana ye tolesae kewadi yena yo yodi ye tapwalolo. Na yona hekahekatao tamowai wa se dilaidi bena tabu Yesu se hemohemode. 14 Yesu ye wane, “Wawayao ta bena se laoma kaliguyena, na tabu kwa hedede guduguduidi. Mata wuwuna ede tamowai nuwadobidobina doha teina wawayao ta meta galewa basileiyana siya yodi.” 15 Ede nimana ye tolesaedi wawayao wa kewadi yena yo ye hedede henamwadi, na magai ne ye laugabai ye lau.

Tamowai wasawasana hesau yona henamai Yesu unai

(Maleko 10:17-31; Luka 18:18-23)

16 Kabo tamowai hesau ye laoma Yesu unai ye henamai ye wane, “Taulauhekata, taba laulau saha namwanamwana ya ginauli kabo mauli nige kana siga ya lobai?” 17 Na Yesu ye hededelau tamowai wa unai ye wane, “Idohagi to laulau namwanamwadiyao hesabadi ku henamaiyegau. Yaubada ye bom mo ye namwa. Ena ku henuwa bena mauli nige kana siga ku hai, meta laugagayo ku miyawatanidi.” 18 Na hewali wa ye henamai ye wane, “Laugagayo sahasahadiyao?” Ede Yesu ye wane, “Tabu ku kaiunu, tabu ku ganawali, tabu ku kaiwahali, tabu tamowai hesau ku hegilugaibui, 19 yo tamam yo sinam ku hekasisiyeidi, hinage kam kaha hesau ku gadosisiyei doha kowa ku bom ku gadosisiyei uyoigo.” 20 Hewali wa ye hededebui ye wane, “Laugagayo maudoidi ta meta ya miyawatanidiko, na saha hesau meta nige sola ya miyawatani?”

21 Yesu ye wane, “Ena ku henuwa bena ku dudulai meta ku lau yom gogo maudoidi ku lokune gabaedi na monidiyao ku moseidi taudehadeha udiyedi, na galewa ne unai kabo yom wasawasa gogodiyao ku lobaidi. Na kabo ku laoma ku hemuliwatanigau.” 22 Na hewali wa hedehedede ta ye lapui ede ye nuwa yababa na ye dahalai, matawuwuna yona gogo meta se bado kalili.

Kaiteya kabo ye mauli

(Maleko 10:23-31; Luka 18:24-30)

23 Unai kabo Yesu ye hededelau yona hekahekatao wa udiyedi ye wane, “Ya hedede mamohoi kalimiuyena meta tamowai gogogogodiyao yodi lusolalau galewa basileiyana unai meta ye kwailolo kalili. 24 Na ya hedede uyo kalimiuyena meta kamela nige gonowana ye lusola diu duhana unai. Gonogonowana doha tamowai gogogona hinage nige gonowana ye lusolalau Yaubada yona basileiya unai.”

25 Yesu yona hekahekatao wa hedehedede wa se lapui meta se siliyata ede se henamai se wane, “Kaiteya kabo gonowana ye mauli?”

26 Yesu ye kitadudulailau kalidiyena na ye wane, “Tamowai se bom mo nige gonowana mauli se lobai, na Yaubada unai ginauli maudoidi meta gonowana.”

27 Kabo Petelo ye hededelau unai ye wane, “Hemuliwatanigo ta unai meta ginauli maudoidi ka nuwatugabaediko. Na maisamai ede saha kabo ka lobai?”

28 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Ya hedede mamohoi kalimiuyena, ginauli maudoidi huyahehauhau uyoidi mayadaina ne unai kabo Tau Natuna yona telona saesaena unai ye tuli, meta komiu tauhemuliwatanigau ta kabo hinage telona badodi saudoudoi-labui udiyedi kwa tuli na Isalaela tamowaidiyao boga saudoudoi-labui ta kwa kitahetetedi. 29 Yo kaiteyadi siya yodi numa, kadi kahao, loudiyao, tamadiyao, sinadiyao, natudiyao yo yodi tano se laugabaedi yau debaguyena, meta kabo se hai uyoidi se laki yo se bado kalili, yo hinage mauli nige kana siga meta kabo siya yodi. 30 Na tamowai ta kitahesae useidi meta hekadi kabo se laoma se dobi, na tamowai ta kitadobidobiyei useidi wa meta hekadi kabo se laoma se sae.”

Copyright information for `SBE