c(Maika 5:2)
e(Hoseya 11:1)
h(Yelemaiya 31:15)

Matthew 2

Tamowai sibasibadiyao teha kaluwabu unai se laoma

Yudeya magaina gagilina hesau hesana Betelehema unai Yesu se labasi, Heloda
2:1Helodawasawasa ye hetahetalausei ta meta iya Heloda bagubagunana, hesana se katai ede Heloda Lakilakina. (Dimdim unai se wane ‘Herod the Great’.) Na mulina ne unai Heloda hekadiyo se hemala wasawasa meta iya kana isimulitao.
yona huyawasawasa unai. Na tamowai sibasibadiyao kipwala taukitahekasadi teha kaluwabu unai se laoma ee Yelusalema unai se lage,
na se henahenamai se wane, “Yudeya yomi wasawasa hauhauna se labasiyako wa, iya ede haedi? Yona huyalabasi kipwalana teha kaluwabu unai ye sae ka kita, ede ka laoma ta bena iya ka tabaꞌohui.”

Heloda wasawasa hedehedede ta ye lapui meta ye siliyata, unai nuwana ye mode kalili, yo Yelusalema tamowaidi maudoidi hinage. Na taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekataedi ye yogagogoidima na ye henamaiyedi, “Haedi kabo Keliso se labasi? Na peloweta beyabeyadi yodi kulikuli udiyedi meta saha se kuli?” Na se wane, “Betelehema unai, matawuwuna ede peloweta ye kuli nonohaiyako ye wane,

‘Na kowa, Betelehema Yudeya tanona
2:6Yudeyahesana beyabeyana metaYuda, iya ede kadi mumuga hesana.
unai,
kowa nige ku dobi kalili Yudeya magaidiyao udiyedi,
matawuwuna kowa kalimyena kabo tauwoyawoya ye laoma
na yogu tamowai Isalaela ye kitahetetedi.’” c 
Na kabo Heloda tamowai sibasibadiyao wa ye yoga hesuwaladi na ye henamaiyedi kipwala wa yona huyamasalaha mayadaina mamohoina bena kabina ye kata. Na kabo ye hetamalidi se lau Betelehema yo ye wane, “Kwa lau wawaya ta kwa loya namwanamwaei. Ena kwa lobai kabo kwa uyoma yogu kwa hedehedede namwanamwa, na kabo yau hinage ya laowa unai ya tabaꞌohu.”

Wasawasa wa kalinana se lapui na kabo se lau, na kipwala wa ye woya useidima wa se kita uyoi meta se gwauyala kalili. Na ye keda bagunaidi ye lau wawaya wa yona kaba miya wa unai. 11 Se mwalaesae numa kalona wa unai na wawaya wa ma sinana Maliya se kitadi, se tulibono yo wawaya wa unai se tabaꞌohu. Yodi kainauya se haidi na se kainauyaidi, gole yo mulamula panepanedi labui meta inisensi yo mulo.
2:11Yodi kainauya wa kaniyodi ede teina:Goleunai se hemasalaha meta Yesu se kita iya wasawasa. Taukaitalasam tamowaidiinisensise gabugabu na kasuna ye sae Yaubada unai, unai ye hemasalaha meta tausonoga wa Yesu se kita iya Yaubada.Mulometa kamkamna tauhekaiyawasidi yo hinage tauboiboita sinaledi kabaheyausidi, unai ye hemasalaha meta Yesu kabo ye kamkamna yo ye boita.


12 Na kabo kenosuwai yena Yaubada ye hededelau udiyedi tabu se uyo Heloda unai. Ede keda hesau se hai na se uyo yodi magai.

Yosepa ma mwanena yo natudi se wasabu se lau Aikupito

13 Tamowai sibasibadiyao wa se dahalaiko, na kabo Guiyau yona anelu kenosuwai yena ye taumasalaha Yosepa unai ye wane, “Ku tolo wawaya ta ma sinana ku woyaidi kwa wasabu kwa lau Aikupito. Menai kabo kwa miya ye lau ee kana siga ya hededelaowa uyo. Mata wuwuna Heloda wawaya ta ye wasewasenei bena ye unui.” 14 Ede boniyai yena Yosepa ye tolo na wawaya wa ma sinana ye wasabuyedi se lau Aikupito. 15 Unai se miya ye lau ee Heloda ye boita. Teina unai Guiyau yona hedehedede peloweta saha ye hedede nonohaiyako wa ye laoma ye mamohoi:

“Aikupito unai natugu tau ya yoganei uyoiyama.” e 

Heloda yona tauiyala wawayao se unuidi

16 Heloda wasa ye lapui meta tamowai sibasibadiyao wa iya se lupoi, unai ye kouyalayala kalili. Ede yona tauiyala ye hetamalidi se lau Betelehema maudoina unai wawayao tatao yodi bolimai labui sola nige se haidi maudoidi se unuidi. Mata wuwuna ede tausibasiba wa ye henamaiyedi na kipwala yodi huyakitana wa unai ye laoma meta sola nige bolimai labui ye lobai. 17 Teina unai peloweta Yelemaiya saha ye hededeyako wa ye laoma ye mamohoi, ye wane:

18 “Kalina lakilakina Lama
2:18Lamameta magai hesau Yelusalema dedekana ena. Hedehedede ta unai Mataiyo ye hai Betelehema unai ye heyaheyasoniyei.
unai ye laoma:
nuwa yababa yo dou lakilaki daguguna.
Lahela
2:18Lahelasina bagubaguna ye hai ye heyaheyasoniyei sina maudoidiyao Betelehema unai natudiyao se boitako wa udiyedi.
natunao sabidi ye dou na nige ye henuwa nuwana se hedede hetalu,
matawuwuna ede natunao se boitako.” h 

Aikupito unai se uyoma Isalaela

19 Heloda yona boita mulina ena, Aikupito unai Yaubada yona anelu kenosuwai yena ye taumasalaha Yosepa unai 20 ye wane, “Ku tolo wawaya ta ma sinana ku woyaidi kwa uyo Isalaela tanona unai, matawuwuna wawaya ta bena tauꞌunuina wa se boitako.” 21 Unai Yosepa ye tolo wawaya wa ma sinana ye woyaidi na se uyo Isalaela. 22 Na wasa ye lapui meta Alekelau Heloda natuna iya tamana lauhedamaina Yudeya yodi wasawasa, unai ye matausi kalili na nige ye henuwa ye lau Yudeya. Na kenosuwai yena hedehedede hesibasiba ye haidi unai ye lau Galili 23 na magai hesau hesana Nasaleta unai se miya. Unai peloweta yodi hedehedede hesau hinage ye laoma ye mamohoi:

“Iya kabo hesana se katai Nasaleta tauna.”
Copyright information for `SBE