Matthew 20

Taupaisowa wine koyana unai hedehedededi

Na Yesu ye wane, “Galewa basileiyana heyaheyasonina hesau ede doha teina: Koya tanuwagana hesau malatomtom yena ye lau yona taupaisowa ye haidi se laoma bena yona wine koyana unai se paisowa. Yona talam ye ginauli kalidiyena meta mayadai kesega paisowana ne unai meta kabo ye hemaisadi denali kesega. Kabo ye hetamalidi se lau se paisowa. 9 kiloki yona teha wai ye uyo kaba lokulokune magaina unai. Menai tamowai hekadi ye kitadi se totolo gaibu nige kadi paisowa. Ye hededelau udiyedi se lau yona wine koyana wa unai se paisowa yo kalidiyena ye wane, ‘Maisa dudulaina unai kabo ya hemaisagomiu.’ Ede se lau se paisowa. Mayamayadai laki unai yo 3 kiloki meimeilahi unai hinage ye uyo na laulau kesekesegana wa ye ginauli uyoi.

5 kiloki meimeilahi unai ye uyo na tamowai hekadi ye lobai uyoidi se totolo gaibu. Ede ye henamaiyedi ye wane, ‘Idohagi to mayadai udoudoina ta unai inai kwa totolo gaibu na nige saha hesau kwa ginauli?’ Se hededelau unai se wane, ‘Mata wuwuna ede nige tamowai hesau ye haigai bena taba yona ka paisowa.’ Kabo ye hedelau udiyedi ye wane, ‘Komiu hinage kwa lau yogu wine koyana unai taupaisowa ne kwa paisowa saguidi.’

Paisowa kaiyawasi mahanana unai koya tanuwagana wa ye hededelau yona taupaisowa kadi tanuwaga wa unai ye wane, ‘Yogu taupaisowa maudoidi ku yogagogoidima na yodi paisowa maisana ku moseidi. Taupaisowa mulita udiyedi ku hetubu ku lau ee taupaisowa baguna udiyedi ku kaiyawasi.’ Taupaisowa mulita awa kesega mo se paisowa wa se laoma ede maisadi denali kesega se hai. 10 Na taupaisowa ye haibagunai useidi wa yodi nuwatu meta bena kabo siya maisa lakilakina se hai, na iyamo maudoidi wa meta hinage denali kesega se hai. 11 Maisadi wa se haidi na se kitadi meta denali kesega kesega ede se hetubu se hetalapili koya tanuwagana wa unai, 12 se wane, ‘Teina tamowai ta ku hai mulita useidi ta meta se paisowa awa kesega mo na kai meta ka paisowa mahana gigibwalina wa unai yo paisowa lakilakina ka ginauli mayadai udoudoina wa unai, na iyamo ku hemaisadi meta gonogonowana doha kai ku hemaisagai ta.’ 13 Na koya tanuwagana wa ye hededelau kadi kaha hesau unai ye wane, ‘Kehagu, nige hekasa yababana hesau ya ginauli o ya kao lupolupo kalimwai. Wau ku yali meta kabo denali kesega paisowana ku paisowa. 14 Maisam ta ku hai na ku lau, yogu hekasa ya ginauliyako meta kabo taupaisowa mulita maisana ya mosei doha kowa taupaisowa bagubagunana maisana ta. 15 Teina moni ta yau yogu moni, unai yogu dudulai gonowana saha ya hekasa meta kabo ya ginauli. O nuwana ku kaikalomagigiliyedi matawuwuna ede ya kabinamwanamwaedi?’”

16 Yesu yona hedehedede wa gehena unai ye wane, “Na tamowai ta kitadobidobiyei useidi wa meta hekadi kabo se laoma se sae, na tamowai ta kitahesae useidi meta hekadi kabo se laoma se dobi.”

Yesu yona boita hedehededena ye hedede uyoi

(Maleko 10:32-34; Luka 18:31-34)

17 Huyana Yesu yona sae Yelusalema unai yona hekahekatao saudoudoi-labui wa ye woya hesuwaladi na ye hededelau udiyedi ye wane, 18 “Teina yoda sae Yelusalema ta unai meta Tau Natuna kabo se mose gabaei taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekataena udiyedi. Siya kabo se hegilu yo se hetamalilaei ye boita. 19 Yo kabo se mose laei dagela tamowaidiyao udiyedi kabo se talatalawasiyei, se pidili yo se laei se hesataulo. Na mayadai hehaiyonana unai kabo Yaubada iya ye hetolouyoi.”

Yamesi yo Yowane sinadi yona kaibwada Yesu unai

(Maleko 10:35-45)

20 Na kabo Sebedaiyo natunao ma sinadi se laoma Yesu unai, na sinadi wa ye tulibono dobi na ye hededelau Yesu unai taba gonowana yona kaibwada ye ginauliwatani. 21 Yesu ye wane, “Yom kaibwadana ede saha?” Sinebada wa ye wane, “Taba gonowana ku hedede nonohai meta yom basileiya unai kabo natuguwao labui ta hesau tehatutum ne unai ye tuli yo hesau tehaseuseulim ne unai ye tuli.” 22 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Saha kwa kaikaibwadai ta meta nige kabina kwa kata! Keyaka
20. 22Keyaka unai kabo ye numa na ye hetahetalausei ta meta kamkamna lakilaki kalilina kabo unai ye lulau.
unai kabo ya numa meta gonowamiu kabo unai kwa numa?” Ede se wane, “Kai gonowamai.”
23 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Kagu keyaka ta kabo komiu hinage unai kwa numa, na bena tehatutugu o tehaseuseuligu yena kwa tuli meta yau nige gonowana ya hekasa. Teina kabatuli ta meta tamagu ye kabinonohaidiko yona kaisunuwa tamowaidiyao siya yodi.”

24 Yamesi yo Yowane yodi hedehedede wa hekahekatao hekadiyo wa se lapui ede se kouyalayala. 25 Ede Yesu ye yogagogoidima na ye hededelau udiyedi ye wane, “Kabina kwa kata meta dagela tamowaidiyao yodi wasawasa saesaediyao yo yodi tauwoyawoya tamowaidi lakilakidiyao yodi loina gigibwalina yo bayabayaona unai yodi tamowai se loinaedi. 26 Na komiu yodi laulau ta tabu kwa laulauyeidi. Na ena hesau luwamiu yena ye henuwa bena hesana ye sae yo ye laki meta iya bena ye hemala heyayai tauhaina tamowaina. 27 Yo kaiteya ye henuwa bena ye bagunaegomiu meta iya taba ye hemala yomiu taupaisowa tamowaina. 28 Doha ede Tau Natuna ye laoma nige bena tamowai iya yona se paisowa, na iya bena tamowai yodi ye paisowa yo kabo yona mauli ye mosegabaei yo unai tamowai maudoidi ye hemaisahaidi na se mauli.”

Taumatagibugibu labui matadi se lala

(Maleko 10:46-52; Luka 18:35-43)

29 Huyana Yesu maiyana hekahekatao Yeliko se laugabaei meta boda lakilaki se hemuliwatanidi. 30 Keda wa dedekana unai meta taumatagibugibu labui se tutuli. Wasa se lapui meta Yesu kabo keda ne unai ye laoma ye lau, ede kalina lakilaki unai se yogayoga se wane, “Guiyau Dawida natuna, ku katekamkamnaegai.” 31 Na boda wa taumatagibugibu labui wa se dilaidi se wane, “Kwa taumodimodiya, kwa kaiyawasi!” Na nige se modelau udiyedi, na se yogahi lakilaki uyo se wane, “Guiyau, Dawida Natuna e, ku katekamkamnaegai!” 32 Kalinadi wa Yesu ye lapui ede ye kaiyawasi ye yoganeidi na ye henamaiyedi ye wane, “Saha kwa henuwa bena yomiu ya ginauli?” 33 Se hededelau iya unai se wane, “Guiyau, ka henuwa bena matamaiyao ta se lala yo ka kaikewa.” 34 Yesu ye katekamkamnaedi ede ye kabilau matadiyao wa udiyedi, na mahanana ne unai matadiyao wa se lala yo se kaikewa, na se tolo ede Yesu se hemuliwatani.

Copyright information for `SBE