b(Pesahai bukana [Esodo] 3:6)
c(Same 110. 1)

Matthew 22

Hetahetawasola kaikaigogona heyaheyasonina

(Luka 14:15-24)

Kabo Yesu heyaheyasoni hesau ye hedede uyoi tamowai lakilakidiyao wa kalidiyena ye wane, “Galewa basileiyana kana kao ede doha wasawasa hesau natuna yona tawasola kabinonohana ye kabinonoha. Kabo yona heyayai tauhaina ye hetamalidi se lau kana taumana udiyedi na se hededelau udiyedi bena se laoma tawasola kaikaigogona ne unai, na iyamo se laukwatakwata. Ede yona heyayai tauhaina hekadiyao hinage ye hetamalidi se lau na ye wane, ‘Kwa hededelau taulaoma ne kalidiyena meta kai yo yogu bulumakau sinisinibudi namwanamwadiyao ya ligadi yo ya kabinonohaidiko. Unai bena taba kwa laoma hetahetawasola kaikaigogona ta unai.’ Na taumana ne nige se lapulau tautauwasa wa udiyedi na se bom mo yodi nuwatu se lauwatanidi, hekadi se lau yodi koya na hekadi se lau yodi sitowa. Yo hekadiyo heyayai tauhaidi wa se kabihekahinidi na se bibidi yo se koihemwaloidi. Na saha ye tubu wa wasana, wasawasa wa ye lapui meta ye kouyalayala kalili. Unai yona tauiyala tamowaidiyao ye hetamalidi se lau taukaiunu wa se koihemwaloidi yo yodi magai wa se gabu.

Kabo wasawasa wa ye hededelau yona heyayai tauhaidi wa udiyedi ye wane, ‘Hetahetawasola kaina wa se kabinonohaiyako, na taumana ya hededelau udiyedi wa nige se mode, unai ede nige se laoma. Unai kwa lau keda udiyedi tamowai kwa kitadi meta kwa hededelau udiyedi na se laoma hetahetawasola kaikaigogona ta unai.’ 10 Kabo heyayai tauhaidi wa se lau magai lakilakina kedana maudoidi udiyedi tamowai namwanamwadi yo yabayababadiyao se lobaidi meta se woyagogoidima ede kaba hetahetawasola numana wa se hemwayau.

11 Na kabo wasawasa wa ye laoma ye mwalae numa wa unai bena taumana wa ye kitadi, na luwadi yena tamowai hesau ye kita meta nige hetahetawasola kwamana ye likwa. 12 Ede ye henamaiyei ye wane, ‘Kehagu, idohagi to ku laoma teinai na hetahetawasola kwamana nige ku likwa?’ Na tamowai wa nige saha hesau ye hedede. 13 Kabo wasawasa wa ye hededelau yona heyayai tauhaina hekadiyo udiyedi ye wane, ‘Tamowai ta nimana yo kaena kwa paidi na kwa gabahepesa masigili ne unai, temenai kabo ye doudou yo gadigadina ye kapuyahisidi.’” 14 Yesu yona hedehedede wa ye hegehe ye wane, “Yaubada ye hedede bena boda se laoma, na iyamo tamowai hisa mo se talam ede se laoma.”

Takisi tolena henamaina unai Paliseya se kaipate bena Yesu se lupohai

(Maleko 12:13-17; Luka 20:20-26)

15 Na kabo Paliseya bodana wa se laomagogoi na se koitalaliu bena taba idohagina kabo Yesu se lupoi na yona hedehedede yena ye laupwano, na unai kabo se hegilu. 16 Kabo Paliseya bodana kadi hewahewaliyo yo Heloda kana boda tamowaidiyao se hetamalidi se lau Yesu unai, se wane, “Taulauhekata, kabina ka kata meta kowa laulau dudulai tamowaina yo mamohoi yo dudulai yena Yaubada yona laulau miyamiyadi ku laulauheketaedi, matawuwuna tamowai maudoidi ku hekasisi gogoidi na nige ku modelau kadi kao yo yodi laulau udiyedi. 17 Hage yom nuwanuwatu saha ku hedede kalimaiyena: Gonowana takisi ka tole Sisa unai, o nige?”
22:17Ena Yesu ye hedede bena takisi se hemaisa Sisa unai, meta kabo Diu tamowaidiyao se koipiliyei. Na ena ye wane, nige, kabo Heloda kana bodao iya se koipiliyei.
18 Na yodi nuwatu yababana wa Yesu kabina ye katako ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Komiu taukailupolupo tamowaidiyao. Idohagi to kwa kaipate bena kwa lupohaigau? 19 Hage takisi kabahemahemaisa monina hesau kwa hekitagau.” Ede denali kesega iya se hekita. 20 Na ye henamaiyedi ye wane, “Kaiteya tautauna yo hesana se kulidi denali ta unai?” 21 Ede se wane, “Sisa.” Kabo ye hededelau udiyedi ye wane, “Saha Sisa yona meta kwa mosei Sisa unai, na saha Yaubada yona meta kwa mosei Yaubada unai.” 22 Yesu yona hedehedede wa se lapui meta se siliyata yo se nuwanuwatu kalili ede se laugabaei.

Boita tolouyona hedehededena

(Maleko 12:18-27; Luka 20:27-40)

23 Mayadai kesekesegana ne unai Sadusiya bodana se laoma Yesu unai. Sadusiya tamowaidiyao meta boita tolouyona nige se kawa mamohoiyei. Na se henamaiyei se wane, 24 “Taulauhekata, Mose ye hedede meta ena tamowai hesau ye tawasola na nige natuna na ye boita, meta kana kaha kabo kwabuli ne ye tawasolai. Ena natuna meta kabo se hedede waihiu ne mwanena bagubagunana wa natuna. 25 Sinebada hesau natunao tatao badodi haligigi-labui. Taubaguna ye tawasola nige natuna, na ye boita, ede kana kaha helabuina kwabuli wa ye tawasolai. 26 Laulau kesekesegana ta ye tubu kalinawai ye lau hehaiyonadi wa unai ye lau ye dobi ee gehena hehaligigi-labuidi wa unai, 27 kabo waihiu wa hinage ye boita. 28 Unai hage ku hedede na ka lapui: Tolouyo unai meta waihiu ta mwanena ede kaiteya? Mata wuwuna ede tatao haligigi-labui wa waihiu ta se tawasolai.” 29 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yomi nuwatupwano ta kaniyona ede kulikuli tabudiyao yo Yaubada yona gigibwali meta nige kabidi kwa kata. 30 Mata wuwuna ede tolouyo huyana unai meta taba nige tamowai se tawasola uyo, yo taba nige natudiyao se hetawasola uyoidi, na tautolouyo meta siya kabo kadi kao ede doha galewa aneludiyao. 31 Na boita tolouyona hedehededena unai meta Yaubada kalinana kulikuli tabuna udiyedi kwa hasilidi e nige, 32 doha ye wane, ‘Teina mayadai ta yau ede Abelahama yona Yaubada, Isako yona Yaubada, yo Yakobo yona Yaubada hinage.’ b  Tamowai haiyona ta buluma unai se boitako. Na Yaubada meta nige tauboiboita yodi Yaubada, na iya taumaumauli yodi Yaubada. Unai ye masalaha meta tamowai haiyona ta siya ede sola se maumauli galewa ne unai.” 33 Yona lauhekata hedehedededi boda wa se lapui meta se siliyata kalili.

Laugagayo saesae kalilina

(Maleko 12:28-34; Luka 10:25-28)

34 Paliseya bodadi se lapui meta Sadusiya bodana wa Yesu ye hedede hemwanoudiko ede se laomagogoi, 35 na luwadi ne unai hesau meta iya laugagayo kabina taukata kalili na ye henuwa bena henamai hesau unai Yesu ye lupoi. 36 Ede ye wane, “Taulauhekata, laugagayo sahasahana meta iya laugagayo lakilaki kalilina ede?” 37 Yesu ye hededelau unai ye wane, “Guiyau yom Yaubada ku gadosisiyei ma nuwam maudoina, yaluwam maudoina, yo yom nuwanuwatu maudoina hinage. 38 Teina meta iya laugagayo bagubagunana yo lakilaki kalilina ede. 39 Yo helabuina meta doha bagubagunana ne: Kam kaha hesau ku gadosisiyei doha kowa ku bom ku gadosisiyei uyoigo. 40 Mose yona laugagayo yo peloweta yodi kulikuli maudoidi yodi wuwu ede teina laugagayo labui ta.”

Keliso meta iya kaiteya natuna?

(Maleko 12:35-37; Luka 20:41-44)

41 Yesu Paliseya wa ye kitadi se totolo ede ye henamaiyedi ye wane, 42 “Yomi nuwatu ede saha? Keliso meta iya kaiteya? Yo iya kaiteya natuna?” Se wane, “Iya meta Dawida natuna.” 43 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi to Yaluwa Tabuna yona gigibwali yena Dawida ye hedehedede na Keliso ye kawaguiyauyei? Doha ye wane,

44 ‘Guiyau ye hededelau yogu Guiyau unai ye wane,
“Nima tehatutugu unai ku tuli kana siga kam waiunu ya toledobiyeidi kaem gunina ena se hemala kaem kabatolena.”’ c 
45 Ena taba Dawida ye kawaguiyauyei, idohagi to bena iya Dawida natuna?” 46 Nige gonowana hesau ye hededebui Yesu unai, na tenem mayadaina ne unai na ye lau meta nige tamowai hesau henamai hesau unai bena Yesu ye lupoi uyoi.

Copyright information for `SBE