Matthew 25

Hasahasalao saudoudoi heyaheyasonidi

Yesu yona hedehedede wa ye tubei ye wane, “Galewa basileiyana heyaheyasonina hesau ede doha teina: Hasahasalao saudoudoi yodi lampa se haidi na se lau tautawasola tamowaina se launayanayai bena se hailobai. Taudi haligigi meta se naganaga na hinage taudi haligigi meta se sibasiba. Naganagadiyao wa yodi lampa se baheidi na nige hetulanidi se baheidi. Na sibasibadiyao wa yodi lampa se baheidi yo yodi kelesini initoledi hinage.

Tau tawasola tamowaina wa yona laoma ye pahili ede hasahasalao maudoidi wa kamnadi se yababa yo matadiyao se kenokeno ede se keno.

Boniyai duwaduwalina unai tamowai hesau ye heyoheyoga ye wane, ‘Tau tawasola tamowaina wa ye lagemako, kwa laoma kwa hailobai!’

Hasahasalao saudoudoi wa se kenotolo ede yodi lampa se nukutonogidi. Unai naganagadiyao wa se hededelau sibasibadiyao udiyedi se wane, ‘Kelesini teuna unai kwa saguigai! Yoma lampa ta bena se boso.’ Na sibasibadiyao wa se wane, ‘Nigele, yoma kelesini ta gonogonowamai, nige gonowana ka saguigomiu. Na kwa lau kaba lokulokune unai yomi kelesini kwa hemaisadi.’ 10 Naganagadiyao haligigi wa se lauko bena yodi kelesini se hemaisadi, na kabo tautawasola tamowaina wa ye lage. Ede sibasibadiyao haligigi se nonohako wa maidanao se lau hetahetawasola kaikaigogona unai. Se lusae, na kabo keda wa taukitahetetena keda ye gudui.

11 Muliyena kabo hasahasalao hekadi wa se lage ede se koikoi na se yogalau tautawasola tamowaina wa unai se wane, ‘Taubada, taubada, keda ku soke na ka mwalaewa!’ 12 Na ye hededelau udiyedi ye wane, ‘Ya hedede mamohoi, nige kabimiu ya kata.’”

13 Na Yesu ye hedede hasahasaedi ye wane, “Unai bena kwa silasilawa, matawuwuna ede Tau Natuna yona laoma mayadaina yo mahanana meta nige kabina kwa kata.”

Heyayai tauhaina namwanamwana yo yababana heyaheyasonidi

(Luka 19:11-27)

14 Yo hinage Yesu heyaheyasoni hesau ye hedede ye wane, “Galewa Basileiyana meta doha tamowai hesau bena ye kadau ye lau keda lohaloha, na yona heyayai tauhaidi ye yogagogoidima na kesega kesega yona paisowa kana kao yena yona moni maudoina ye soiyeidi kalidiyena. Heyayai tauhaina tamowaina bagubagunana unai moni tausani haligigi ye mosei, helabuina moni tausani labui ye mosei, na hesau unai moni tausani kesega ye mosei. Unai yodi paisowa ye moseidi na yona kaba kadau yena ye kadau. 16 Heyayai tauhaina bagubagunana wa yona moni tausani haligigi wa ye hepaisowa na ye helaki uyoi ede tausani haligigi ye lobai uyoi. 17 Na taupaisowa hesau yona moni tausani labui ye hai wa ye lau ye hepaisowa na ye helaki uyoi ede tausani labui ye lobai uyoi. 18 Na heyayai tauhaina hesau wa yona tausani kesega wa ye hai na ye lau, bwatano unai duha ye sala na kana tanuwaga yona moni wa ye tolewadam.

19 Huya lohaloha mulina ena heyayai tauhaidi kadi tanuwaga wa ye uyoma na ye yogagogoidima yo ye henamaiyedi idohagi yona moni wa yodi hepahepaisowadi. 20 Kabo moni lakina tausani haligigi tauhaina wa ye laoma ye wane, ‘Kagu tanuwaga, moni tausani haligigi ku haidima wa ya hepaisowadi ede hinage hagahagana tausani haligigi ya lobai.’ 21 Kana tanuwaga wa ye wane, ‘Kowa heyayai tauhaina namwanamwana, ya sunumaego matawuwuna moni gagilina gonowana ku kitahetete. Unai kabo ya tolego ginauli lakilakidi ku kitahetetedi. Ku laoma yo yogu gwauyala ta unai ta gwauyala kesega.’

22 Kabo moni lakina tausani labui tauhaina wa hinage ye laoma ede ye wane, ‘Kagu tanuwaga, moni tausani labui ku haidima wa ya hepaisowadi ede hinage hagahagana tausani labui ya lobai.’ 23 Kana tanuwaga ye wane, ‘Kowa heyayai tauhaina namwanamwana, ya sunumaego, matawuwuna moni gagilina gonowana ku kitahetete. Unai kabo ya tolego ginauli lakilakidi ku kitahetetedi. Ku laoma yo yogu gwauyala ta unai ta gwauyala kesega.’

24 Na kabo moni lakina tausani kesega tauhaina wa ye laoma ede ye wane, ‘Kagu tanuwaga, kabim ya kata meta kowa tamowai yona laulau yabayababana, matawuwuna ede haedi nige saha hesau ku kumai meta kabo unai ku kelikeli, yo haedi nige witi likena ku hesulu meta unai kabo kaniyona ku tanogogo. 25 Unai ya matausi ede ya lau bwatano ena yom moni wa ya puluhi wadam, unai saha kowa yom wa meta iya ede teina.’ 26 Ede kana tanuwaga wa ye hededelau unai ye wane, ‘Kowa tamowai yababana yo yauyaule kalili! Mamohoi, kabigu ku kata meta haedi nige saha hesau ya kumai meta unai ya kelikeli, yo haedi nige witi likena ya hesulu meta udiyedi kaniyodi ya tanotanogogo? 27 Idohagi to yogu moni ne nige ku lau ku tole moni taukitakitahetetedi udiyedi na yogu uyoma ta unai kabo ya hai uyoi yo hagahagana hinage.’ 28 Kabo ye hededelau yona heyayai tauhaidi hekadiyo udiyedi ye wane, ‘Moni ne kalinawai kwa haigabaei na kwa moselaei moni tausani saudoudoi tauhaina ne unai. 29 Kaiteyadi saha kalidiyena meta kabo se koihepwata uyoidi na ginauli saha kalidiyena wa kabo ye laki kalili. Na kaiteyadi nige saha kalidiyena meta kabo ginauli saha gagilina kalidiyena ne se haigabaei.’ 30 Na ye wane, ‘Teina tamowai ta, iya heyayai tauhaina yababa kalilina, kwa gabahepesa dobiyei masigili ne unai! Menai kabo ye doudou yo gadigadina ye kapuyahisidi.’”

Yaubada yona hekasa mayadaina

31 “Huyana Tau Natuna kabo ye uyoma ma didigana yo ma namanamalina, yo yona anelu maudoidi maidanao, meta kabo yona telona wasawasana yo saesae kalilina unai ye tuli yo ye hemala wasawasa. 32 Na basileiya maudoidi tamowaidiyao kabo se laomagogoi kalinawai na tamowai wa ye hekasadi, doha suisui taukitahetetedi yona suisui ye hekasadi, mamoe teha hesau unai ye toledi yo gouti teha hesau unai. 33 Mamoe kabo ye toledi tehatutuna unai, yo gouti ye toledi teha seuseulina unai.

34 Na kabo wasawasa wa ye hededelau nimatutuna tamowaidiyao wa udiyedi ye wane, ‘Kwa laoma, komiu tamagu yona hedede henamwa tamowaidiyao! Huyana sola nige tanoubu ye tubu meta tamagu galewa basileiyana ye ginauli nonohaiko komiu hesabamiu. Kwa laoma na unai kwa miya. 35 Huyana ya hasali meta kai kwa haiyama ya kai, yo gadogu ye magu meta waila kwa haiyama ya numa, na yau laolaoma, iyamo kwa yogaisinigau yomi numa ena. 36 Huyana nige yogu kaleko meta kaleko yogu kwa haidima, ya kasiyebwa meta kwa kitahetetegau, yo hinage numa tutugudu yena se tolegau meta kwa laoma kwa kaitaumanaigau.’

37 Kabo miyamiya dudulai tamowaidiyao wa se hededelau unai se wane, ‘Guiyau, kaiuyana ka kitago ku hasali na kai ka haiyawa, gadom ye magu na waila ka haiyawa ku numa? 38 Yo kaiuyana ka kitago kowa laolaoma na ka yogaisinigo, yo nige yom kaleko na kaleko yom ka haidiwa? 39 Hinage kaiuyana ka kitago ku kasiyebwa o numa tutugudu yena na ka laowa ka kaitaumanaigo?’ 40 Wasawasa wa kabo ye hededebui kalidiyena ye wane, ‘Mamohoi, na ya hedede uyo kalimiuyena: Ena teina laulau ta hesau kwa ginauli kagu kahao ta hesau unai meta kwa ginauli yau kaliguwai.’

41 Kabo ye hededelau teha seuseulina unai tautolo wa udiyedi ye wane, ‘Kwa tausuwala kaliguwai, komiu tamagu yona hededeheyababa tamowaidiyao. Kwa lau kaiwa kalakalasina nige kana siga ne unai, tamagu ye kabinonohai diyabolo yo yona anelu hesabadi. 42 Mata wuwuna ede ya hasali na nige kai kwa haiyama ya kai, gadogu ye magu na nige waila kwa haiyama ya numa. 43 Yau laolaoma na nige kwa yogaisinigau, nige yogu kaleko, na nige kwa hekalekogau, ya kasiyebwa yo numa tutugudu yena se tolegau na nige kwa laoma kwa kaitaumanaigau.’

44 Na kabo se wane, ‘Guiyau, kaiuyana ka kitago ku hasali, gadom ye magu, kowa laolaoma, nige yom kaleko, ku kasiyebwa, yo se tolego numa tutugudu yena, na nige ka saguigo?’ 45 Ede ye hededelau udiyedi ye wane, ‘Ya hedede mamohoi kalimiuyena, ena nige laulau ta hesau kwa ginauli tamowai hesau unai meta hinage nige saha hesau kwa ginauli yau kaliguwai.’ 46 Kabo se lau kamkamna nige kana siga unai, na miyamiya dudulai tamowaidiyao wa kabo se lau mauli nige kana siga unai.”

Copyright information for `SBE