Matthew 28

Yesu yona tolouyo

(Maleko 16:1-10; Luka 24:1-12; Yowane 20:1-10)

Dius yodi Sabati wa ye gehe na sabati kesega mayadaina bagubagunana
28:1Mayadaina ne, iya ede yoda Sabati, na Dimdim yena se wane ‘Sunday’.
unai mala ye hetubu ye uyali na Maliya Magadala waihiuna maiyana Maliya hesauna se lau bwayabwaya wa se lohei.
Mahanana ne unai meta mwanikuniku lakilakina, na Guiyau yona anelu galewa ne unai ye dobima na bwayabwaya buiguduna wekuna wa ye bui hesuwala na kewana ne unai ye tuli. Kana kao meta ye namanamali na yona kaleko se posiposi kalili. Tauiyala tamowaidiyao bwayabwaya se kitakitahetete wa se matausei ede se tabutabubu na se gulidobi doha tauboiboita.

Anelu wa ye hededelau sinesinebadao wa udiyedi ye wane, “Tabu kwa matausi na kabina ya kata meta Yesu se hesataulo usei wa kwa wasewasenei. Iya nige inai, na ye tolouyoko, doha saha ye hededeyako wa. Kwa laoma kabatolena ne kwa kita. Na kabo kwa lau mwayamwayau na kwa hededehemasalaha yona hekahekatao udiyedi meta iya boita unai ye tolouyoko, na kabo ye baguna ye lau Galili na menai kabo kwa kita. Teina yomi wasa ya haiyawa ede.”

Ede sinesinebadao wa se lau ma matamatausidi na iyamo ma gwaugwauyaladi, na se heloi se lau bena anelu yona wasa wa se hededegabaei hekahekatao wa udiyedi. Se laulau na kamwasa wa unai Yesu ye hailobaidi na ye wane, “Yauwedo!” Ede se laoma iya unai, se tulibonodobi se kabilau kaena wa udiyedi na se tabaꞌohui. 10 Kabo Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Tabu kwa matausi! Na kwa lau kwa hededelau kagu kahao ne udiyedi na se lau Galili, kabo menai se kitagau.”

Dius yodi tauwoyawoya yodi kailupo

11 Sinesinebadao wa sola ma laulaudi na tauiyala bwayabwaya taukitahetetena wa hekadi se baguna se lau Yelusalema na sahasaha se tubu wa taukaitalasam saesaedi yodi se hedehedede. 12 Ede taukaitalasam tauwoyaidi yo magai babadadiyao se laomagogoi se koitalaliu ede tauiyala tamowaidiyao wa moni lakilaki unai se hemaisadi 13 na se hededelau udiyedi se wane, “Kabo kwa hedede kwa wane, ‘Boniyai yena ka kenoko na yona hekahekatao wa se laoma ede Yesu sinalena wa se kaiwahali se laei.’ 14 Ena teina wasa ta Gabana ye lapui kabo ka lausabilauyeigomiu na taba nige ye hekamkamnagomiu.” 15 Unai tauiyala tamowaidiyao wa moni wa se hai na hedehedede saha unai se guguyaidi wa se hedede watanidi. Na teina wasa lupolupo ta ye lau Dius tamowaidiyao maudoidi udiyedi, na teina mayadai ta unai sola se hedehededei.

Yesu yona hekahekatao ye hedede hetamalidi

(Maleko 16:14-18; Luka 24:36-49; Yowane 20:19-23; Apostolo 1:6-8)

16 Na kabo Yesu yona hekahekatao saudoudoi kesega wa se lau Galili, na kuduli Yesu ye hedede wa se lau unai. 17 Menai se kita ede se tabaꞌohui, na iyamo hekadi se nuwalabulabui. 18 Yesu ye laoma udiyedi na ye wane, “Gigibwali maudoina galewa yo tanoubu ta unai meta Tamagu ye haidimako kaliguwai. 19 Unai kwa lau basileiya maudoidi udiyedi tamowai kwa guguyaidi na se hemala yogu hekahekatao. Kwa hebabatisoidi Tamana, Natuna yo Yaluwa Tabuna hesadi yena, 20 yo ginauli maudoidi ya hedehededeidi kalimiuyena wa bena kwa hekatadi na se miya watanidi. Na mamohoi kalili: yau kabo huya maudoina maidamiu ye lau ee tanoubu ta yona huyagehe.”

Copyright information for `SBE