Matthew 6

Kaikainauya lauhekatana

“Bena kwa kita namwanamwa, tabu tamowai matadi yena yomi laulau namwanamwadi kwa ginaginaulidi bena kabo se kitahenamwagomiu. Ena yomi laulau doha teina, meta tamamiu galewa ne unai taba nige kainauyana ye haiyawa.

Unai ena yomi kainauya kwa moseidi deha tamowaidiyao udiyedi meta tabu bwagigina kwa yuhi doha taukailupolupo yodi laulau sunago yo keda udiyedi, yodi kainauya se moseidi tamowai matadi yena bena kabo se kitadi yo se nokoedi. Ya hedede mamohoi kalimiuyena: Siya yodi kainauya maisana ede se haiyako. Ena yom kainauya ku mosei deha tamowaina hesau unai meta tabu ku hedede uyoigo kam kaha hesau unai na bena kabim ye kata. Na yom kainauya meta bena ku mose wadam. Na Tamam ginauli wadawadamdi taukitadi, iya kabo ye kainauyaego.”

Tapwalolo lauhekatana

(Luka 11:2-4)

“Na ena kwa tapwalolo, tabu yomi laulau doha taukailupolupo. Se henuwa bena kabo tamowai se kitadi, unai sunago kalodi yena yo hinage keda dedekadi yena se tolo na se tapwatapwalolo. Ya hedede mamohoi kalimiuyena: Siya yodi tapwalolo maisana ede se haiyako. Na ena ku tapwalolo, meta ku mwalae yom numa kalona ena, kedana ku gudu na ku tapwalolo Tamam unai, iya ede teha wadawadam yena yo teha maudoidi udiyedi taumiya. Na Tamam ginauli wadawadamdi taukitadi, iya kabo ye kainauyaego.

Na ena kwa tapwalolo, tabu yomi hedehedede kwa laulaubodai uyoidi, doha Yaubada nige kabina taukata yodi tapwalolo. Siya yodi nuwatu meta bena tapwalolo se heloha, na kabo yodi yaubada ye lapuidi. Unai komiu yomi tapwatapwalolo tabu doha siya, matawuwuna ede ginauli sahasahadi udiyedi kwa deha ne Tamamiu kabidi ye katako na kabo kwa kaibwadaidi.

Unai taba komiu kwa tapwalolo doha teina:

  • ‘Tamamai galewa ne unai! Kowa hesam ka hedede tausaei.
10 
  • Yom basileiya bena ye laoma. Yom nuwatu bena ka ginauli watanidi tanoubu ta unai, doha galewa ne unai yom nuwatu se ginauli watanidi.
11 
  • Mayadai ta kaina ku leyama.
12 
  • Yoma yababa ku nuwatugabaedi, doha hinage kai tauheyababagai yodi yababa ka nuwatugabaedi.
13 
  • Bena ku kitahetetegai na taba nige ka lulau noho luwana ena, na tauyababa yona nuwatu udiyedi ku gilihaigai.’”
    6:13 Kulikuli beyabeyadi hekadiyo lausoisoi 13 se tubei se wane,Mata wuwuna ede basileiya kowa yom, yo gigibwali kowa yom, yo namanamali kowa yom. Amen. Na kulikuli bagubagunadi udiyedi hedehedede ta nige se kulidi.
14 Tapwalolo wa ye hekatadi ye gehe kabo ye hedehedede uyo ye wane, “Tau heyababagomiu yodi yababa bena kwa nuwatugabaedi, kabo Tamamiu galewa ne unai hinage yomi yababa ye nuwatugabaedi. 15 Na ena yodi yababa nige kwa nuwatugabaedi meta hinage Tamamiu galewa ne unai taba nige yomi yababa ye nuwatugabaedi.”

Kaihudi lauhekatana

16 “Ena kwa kaihudi tabu kami kao doha taukailupolupo yodi laulau. Siya kadi kao se heyababadi bena tamowai se kitadi meta se kaihudi. Ya hedede mamohoi kalimiuyena: Siya yodi kainauya ede se haidiko. 17 Taba ena ku kaihudi meta bena ku matakabi, kulum ne ku heyausi yo ku suwali. 18 Unai kabo tamowai hekadi nige gonowana se kitalobaigo meta ku kaihudi, na Tamam teha wadawadam yena taumiya, iya ye bom mo kabim ye kata. Na Tamam ginauli wadawadamdi taukitadi, iya kabo ye kainauyaego.”

Gogo lauhekatadi

(Luka 12:22-36 yo 16:13)

19 “Tanoubu ta unai tabu kwa kaipate bena taba kwa gogo kalili. Gogo ne kabo se pwasa se tatagwaligwali yo hinage taukaiwahali kabo se kaiwahalidi. 20 Na taba kwa kaipate bena galewa ne unai kwa gogo kalili. Temenai nige gonowana se pwasa se tatagwaligwali yo hinage taukaiwahali taba nige se kaiwahalidi. 21 Mata wuwuna ede kaiteya teha unai yom gogo se miyamiya, meta yom nuwanuwatu ede temenai.

22 Matada meta iya tauda ta malana ede. Ena matada se dawaya meta kabo tauda maudoina ta ye dawaya. 23 Ena matada se yababa meta tauda maudoina ta kabo ye masigili.
6:23 Ena tamowai hesau ye bom mo ye nuwatu uyoi, meta Dius tamowaidiyao se wane ‘matana se yababa’. Tamowai doha tenem nuwana ne unai meta ye masigili gudui, nige mala hesau.
Na ena ku nuwatui meta mala ede nuwam yena, na mala ne meta ye masigili, masigilina ne meta ye laki kalili.

24 Nige gonowana tamowai hesau tanuwaga labui yodi ye paisowa. Hesau kabo ye subu na hesauna wa kabo ye henuwa. O nuwana bagubagunana wa yona nuwatu ye ginauli watanidi ma nuwa kohihaina, na hesauna wa ye kita dobidobiyei. Unai nige gonowana Yaubada yo moni yodi kwa paisowa.

25 Unai ya hededelaowa kalimiuyena: Tabu kwa nuwanuwatu kalili yomi mauli hesabana, bena saha kabo kwa kai yo kwa numa; yo taumiu ta hesabana, saha kabo kwa likwa. Mauli ye sae kalili na kabo kai, yo taumiu ta ye sae kalili na kabo kaleko! 26 Hage manuwa ne sola kwa kitadi, siya nige kadi se paipaisowa, nige yodi koya yo hinage nige yodi sanala, na tamamiu galewa ne unai, iya ye hekahekaidi. Na komiu meta kwa sae kalili na kabo manuwa ne. 27 Kaiteyadi kwa nuwanuwatu kalili meta nige gonowana kwa bom yomi mauli ne kwa heloha uyoi.

28 Na idohagi to kaleko kwa nuwanuwatu kaliliyedi? Sola koya pasadiyao ne kwa kitadi. Nige se paipaisowa yo nige kaleko se laulauginauli. 29 Ya hededelaowa kalimiuyena: Solomona yona wasawasa kalekodiyao nige hesau kana kao ye namwa doha tenem pasa ne. 30 Yaubada pasa ne kadi kao ye henamwadi, wau se lala na malaitom meta kabo se wowoya na se gabudi se kalasi. Na komiu meta ye nuwatu kaliliyeigomiu, unai kami kaleko iya kabo ye haidiwa. Komiu sunuma gagilidi tamowaidiyao!

31 Unai tabu nuwamiu se mode kwa wane, ‘Malaitom kabo saha ka kai? O saha ka numa? Yo saha ka likwa?’ 32 Mata wuwuna nige Yaubada tausunumaena siya meta kai yo gogo se henuwa kaliliyedi, na kami henuhenuwa maudoidi ta tamamiu galewa ne unai kabidi ye katako. 33 Na komiu bena Yaubada yona basileiya kwa tolebagunai yo hinage miyamiyana dudulaidi kwa miyamiyaidi, na kabo ginauli maudoidi ta hinage ye haidiwa. 34 Unai tabu malaitom modena unai kwa nuwanuwatu kalili, matawuwuna malaitom kabo ye bom modena ye modeuyo. Mayadai kesega kesega ye bom mo polohena.”

Copyright information for `SBE