e(Aisaiya 53:4)

Matthew 8

Yesu taulepela ye henamwanamwa

(Maleko 1:40-45; Luka 5:12-16)

Yesu kuduli wa unai ye lauhekata gehe ede maiyana hekahekatao se lidi se dobi. Na boda se laoma se hemuliwatani. Na kabo taulepela hesau ye laoma ye tulibono na Yesu unai ye wane, “Guiyau, gigibwali ede kalimwai, na ena ku henuwa kabo ku henamwanamwagau.” Na Yesu ye kabilau tamowai wa unai na ye wane, “Ya henuwa, teina mahana te unai ku namwanamwa!” Mahanana ne unai tamowai wa ye namwanamwa. Kabo Yesu ye hededelau unai ye wane, “Tabu tamowai hesau yona ku hedehedede! Na ku lau, yom kainauya ku hai doha Mose yona laugagayo unai ye hededeyako wa, ku bahelaei taukaitalasam unai ku mosei yo hinage ye kitago
8:4Laugagayo ta ta hasili LEV 14:2-4 unai.
, unai kabo tamowai maudoidi kabina se kata meta ku namwanamwako.”

Iyala taubagunaena tamowaina
8:5Iyala taubagunaena tamowaina meta hedehedede mamohoina edesentuliyo. Sentuliyo meta Loma yodi tauiyala badodi 100 tauwoyaidi. Apostolo 10: 1 unai hinage hededehemasalahana ku hasili.
yona sunuma

(Luka 7:1-10)

Huyana Yesu ye lage Kapelenauma unai meta iyala taubagunaena tamowaina hesau ye laoma Yesu unai ye kaibwada sagu ye wane, “Guiyau, yogu taupaisowa hesau meta ye kasiyebwa na tauna meta se kamkamna kalili nige gonowana tauna ye hetetelidi, iya ede numa ena ye kenokeno.” Ede Yesu ye wane, “Kabo ya laowa ya henamwanamwa.” Na iyala taubagunaena tamowaina wa ye wane, “Guiyau, kowa ku sae kalili na kabo yau, unai nige gonowana ku laoma yogu numa ena. Na taba ku hedehedede mo na yogu taupaisowa ne ye namwanamwa. Mata wuwuna yau hinage meta kagu tanuwaga lakilakidiyao se kitahetetegau, yo yau hinage tauiyala taukitahetetedi. Ena ya hededelau hesau unai ya wane, ‘Ku lau’, meta ye lau; ena ya wane, ‘Ku laoma’, meta kabo ye laoma; yo ya hededelau yogu taupaisowa unai ya wane, ‘Paisowa ne ku ginauli’, meta ye ginauliwatani.”

10 Yesu hedehedede wa ye lapuidi meta ye noko kalili. Na ye hededelau boda wa udiyedi ye wane, “Ya hedede mamohoi kalimiuyena: Isalaela unai nige tamowai hesau ya kita yona sunuma doha teina! 11 Na ya hededelaowa kalimiuyena teha maudoina tanoubu ta unai boda
8:11Boda ta, siya meta dagela tamowaidiyao, nige Dius tamowaidiyao.
kabo se laoma Abelahama, Isako yo Yakobo maidadiyao se hekoikesega yo se gwauyalagogoi galewa basileiyana unai.
12 Na galewa basileiyana Yaubada ye kabinonohai meta Isalaela tamowaidiyao hesabadi, na iyamo nige yodi sunuma. Unai kabo ye hepesadi na ye tolelaedi masigili magaina unai. Temenai kabo se doudou yo kawadi se kapuyahisidi.” 13 Na Yesu kabo ye hededelau iyala taubagunaena wa unai ye wane, “Yom sunuma ne unai yom taupaisowa ne kabo ye namwanamwa, na ku lau yom magai.” Mahanana ne unai yona taupaisowa wa ye namwanamwa.

Yesu taukasiyebwa ye henamwanamwadi

(Maleko 1:29-34; Luka 4:38-41)

14 Na kabo Yesu ye lau Petelo yona numa unai, na Petelo bwasiyana waihiu ye kita meta tauna se gwagwama yo ye kasiyebwa kalili na ye kenokeno. 15 Ye kabilau sinebada wa nimana unai meta kasiyebwa wa ye gehe, na sinebada wa ye namwanamwa, ede ye kabinonoha na Yesu ye haitalai.

16 Meimeilahina ne unai mahana ye dui
8:16Dius yodi laugagayo meta Sabati unai mahana ye dui kabo Sabati ye gehe na gonowana se hetubu se paisowa uyo.
na kabo tamowai yaluwa yabayababadi se tanuwagaidi wa se woyaidima na yaluwa yabayababadi wa ye hedede hepesadi. Yo taukasiyebwa maudoidi ye henamwanamwadi.
17 Teina laulau gigigigibwalidi ye ginaulidi ta unai meta Yaubada kalinana peloweta Aisaiya ye hededediko wa ye hemamohoiyedi doha ye wane,

“Iya meta yoda basabasa maudoidi ye haigabaedi,
na kada kasiyebwa ye henamwanamwadi.” e 

Tamowai labui bena Yesu se hemuliwatani

(Luka 9:57-62)

18 Yesu boda wa ye kita meta ye laki ye laulau, unai ye hededelau yona hekahekatao wa udiyedi meta bena se kawasilau Galili Gabwana halitana kawasi ne unai. 19 Na kabo laugagayo taulauhekataena hesau ye laoma Yesu unai na ye wane, “Tanuwaga, yom kabalau maudoidi udiyedi yau kabo ya hemuliwatanigo.” 20 Na Yesu ye hededelau unai ye wane, “Kedewa nukula yodi duha se paganidi, yo hinage manuwa yodi noi se paganidi, na Tau Natuna
8:20Yesu ye bom hesana ye kataiTau Natuna.
nige yona numa yo yona kaba kaiyawasi mamohoina hesau.”

21 Na tauhemuliwatanina hesau ye hededelau Yesu unai ye wane, “Guiyau, taba gonowana ya uyo magai na tamagu toletoletauna ya kita, na kabo ya uyoma ya hemuliwatanigo.”
8:21Dius yodi miyamiya unai, ena tamowai hesau tamana yo sinana se tautaubada yo se sinesinebada kaliliko, meta iya kana paisowa bena ye kitahetetedi ye lau ee kana siga se boita. Yodi boita unai kabo natudi ta iya kana paisowa bena ye kita meta tamana yo sinana ta se kabi namwanamwaedi yo se laedi kaba toledi namwanamwana unai se toledi.
22 Na Yesu ye hededelau unai ye wane, “Kowa ku hemuliwatanigau, na kaiteyadi se boitako meta siya bena kehadi tauboita ne se lae bwayabwaya unai se tole.”
8:22Kaiteyadi se boitakosiya ede yaluwadi yena se boitako, kaniyona ede nige se modelau Yaubada unai yo Yesu nige se sunumai.Kehadi tauboita ne meta buluma ena tauboita.


Yesu wowoli ye hedede hedaumwali

(Maleko 4:35-41; Luka 8:22-25)

23 Na kabo Yesu maiyana hekahekatao se dobi waga ena se gelu na Galili Gabwana wa unai se kawasi. 24 Yesu waga wa unai ye kenoko na makesega kabo wowoli ye lage na waga wa bagodu se iniꞌini pulihi. 25 Unai yona hekahekatao wa iya se hanoi na se wane, “Guiyau, ku hesaguhaida! Nige bayaona kabo ta yoli!” 26 Na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi to kwa matausi? Yomi sunuma taki se gagili!” Ede ye tolo na yaumai yo bagodu wa ye kawamananaidi, meta yaumai wa ye kaiyawasi na gabwa ye daumwali. 27 Unai yona hekahekatao wa meta se noko kalili na se wane, “Teina meta tamowai sahasahana? To yaumai yo bagodu hinage kalinana se kawakabiyei na se daumwali?”

Tamowai labui udiyedi yaluwa yabayababadi Yesu ye hedede hepesadi

(Maleko 5:1-20; Luka 8:26-39)

28 Kabo Yesu ye dunasae Gadala tamowaidiyao yodi teha unai. Tenem teha ne unai meta tamowai labui, yaluwa yabayababadi siya se luwuidi. Yodi laulau se yababa kalili to nige tamowai hesau gonowana ye lau temenai. Yodi kabamiya meta bwayabwaya, unai se pesa se laoma Yesu se hailobai. 29 Se yogalau unai se wane, “Yesu, Yaubada natuna, ku laoma kabo saha ku ginauli kalimaiyena? Yaubada yona kaisunuwa mayadaina meta sola nige ye lage, na ku laoma ta bena ku hekamkamna nonohaigai?” 30 Na teha laudi wa unai meta puwaka yawoina se dumudumuli. 31 Ede demoni wa se wane, “Ena ku hedede hepesagai, taba gonowana ku hetamaligai na ka lau puwaka ne udiyedi ka luwu.” 32 Unai Yesu ye hededelau demoni wa udiyedi ye wane, “Kwa lau!” Ede tamowai wa se pesagabaedi na puwaka wa udiyedi se luwu. Kabo puwaka wa padipadi wa unai se heloigogo se dobi waila wa unai se mwaloigogoi. 33 Na puwaka taukitahetetedi wa se heloi se lau yodi magai na saha ye tubu wa yo hinage tamowai labui wa wasadi se hedehedededi. 34 Ede magai wa ye tauhetakikili tamowaidiyao se laoma Yesu unai se kaibwada bena taba yodi magai tanona ye laugabaei.

Copyright information for `SBE