b(Hoseya 6:6)

Matthew 9

Yesu taubunibunina ye henamwanamwa

(Maleko 2:1-12; Luka 5:17-26)

Yesu waga hesau unai ye gelu na ye kawasi uyo yona magai Kapelenauma. Menai tamowai hekadiyo tau hesau bunibunina diyadiyali unai se baheiyama iya unai. Yesu yodi sunuma ye kita na ye hededelau taubunibunina wa unai ye wane, “Natugu! Ku nuwabayao, yom yababa ya nuwatugabaedi.”

Na laugagayo taulauhekataedi hekadiyo se bom se gadigadigugu se wane, “Teina tamowai ta meta Yaubada ye hedede heyaheyababa.”

Yodi nuwanuwatu wa Yesu kabidi ye kata ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi to nuwatu yababadi kwa nuwanuwatuidi. Saha hedehededena ye biga ede: ‘Yom yababa wa ya nuwatugabaedi’, o, ‘Ku tolo na ku laulau.’ Ya henuwa bena kabina kwa kata meta Tau Natuna
9:6Yesu ye bom hesana ye kataiTau Natuna.
iya kaiyaulina ta unai yona gigibwali gonowana yababa ye nuwatugabaedi.” Ede ye hededelau taubunibuni wa unai ye wane, “Ku tolo, yom diyadiyali ne ku bahei na ku lau yom magai.”
Ede tamowai wa ye tolo na ye lau yona magai. Laulau saha ye tubu wa boda se kita meta se siliyata na Yaubada se hedebasaei matawuwuna gigibwali wa ye mosei tamowai udiyedi.

Yesu Mataiyo ye yoganei

(Maleko 2:13-17; Luka 5:27-32)

Yesu magai ye laugabaei ye laulau, na takisi tautanotano hesau hesana Mataiyo ye kita yona kabapaisowa numana unai ye tutuli. Ye hededelau unai ye wane, “Ku hemuliwatanigau.” Ede Mataiyo ye tolo na ye hemuliwatani.

10 Kabotaki se lau Mataiyo yona numa unai. Na takisi tautanotano bodadi yo hinage yababa tamowaidi hekadiyo se laoma Yesu yo yona hekahekatao wa maiyadiyao se kaikaigogoi. 11 Paliseya tamowaidiyao se kitadi ede yona hekahekatao wa se henamaiyedi, “Idohagi to kami tanuwaga ne takisi tautanotano yo yababa tamowaidi maidanao se kaikaigogoi?” 12 Yodi hedehedede wa Yesu ye lapui, na ye hededebui ye wane, “Tau kasikasiyebwa mo se henuwa doketa, na tamowai namwanamwadi meta nige. 13 Na kwa lau teina hedehedede ta kaniyona kwa wasenei:

‘Katekamkamna mo ya henuwa,
na nige kaitalasam.’ b 
Yogu laoma ta meta nige tamowai se bom se kitahedudulai uyoidi hesabadi, na yababa tamowaidiyao hesabadi.”

Kaihudi henamaina

(Maleko 2:18-22; Luka 5:33-39)

14 Na kabo Yowane Babatiso yona hekahekatao se laoma Yesu se henamaiyei, “Idohagi to kai yo Paliseya tamowaidiyao ka kaikaihudi, na tauhemuliwatanigo nige se kaikaihudi?” 15 Yesu ye hededebui ye wane, “Idohagi to tautawasola kana taumana yona tawasola kaikaigogona unai bena se nuwadubu? Sola mahanana kabo ye laoma tautawasola kabo kalidiyena se haigabaei na siya kabo se kaihudi.

16 Nige gonowana tamowai hesau luwuluwu wodubona ye polai kaleko hauhauna unai, matawuwuna kaleko hauhauna ne luwuluwu kabo ye tabepulisi uyoi, na tapulisina ne kabo ye laki kalili luwuluwu ne unai.

17 Yo hinage waina hauhauna nige ta ini kaba inina beyabeyana unai. Taba waina kaba inina beyabeyana ta hepaisowa, kabo ye tapulisi, na waina wa kabo ye bwalili. Unai waina hauhauna ta ini waina kaba inina hauhaudi udiyedi, kabo se namwa labulabui.”Yesu sinebada yo sinekuku ye henamwanamwadi

(Maleko 5:21-43; Luka 8:40-56)

18 Yesu sola ma hedehededena, na magai wa yodi sunago badana hesau ye laoma Yesu matanaena ye tulibono na ye wane, “Natugu waihiu kaboina ta ye boita, na ku laoma nimam ku tolesae iya kewana ena, kabo ye mauli.” 19 Ede Yesu yo yona hekahekatao wa se tolo na maiyadi se lau.

20 Se laulau, na kabo sinebada hesau kwasina ye miyamiyagabai bolimai saudoudoi-labui, iya Yesu dagelana unai ye laoma ede kana kwama sinosinona ye kabitonogi. 21 Yona nuwanuwatu unai ye wane, “Taba Yesu kana kwama mo ya kabitonogi, kabo ya namwanamwa.” 22 Na Yesu ye kitabui sinebada wa ye kita ede ye hededelau unai ye wane, “Natugu, nuwam ye bayao! Yom sunuma ta ye henamwanamwago.” Na mahanana ne unai waihiu wa ye namwanamwa.

23 Sunago badana wa yona numa unai se lage ede tauhigohigo
9:23Dius yodi kabikabiyena higo se yuhidi meta huyagwauyala yo huyanuwadubu udiyedi.
yo taudoudou bodadi se kitadi,
24 na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa pesa! Sinekuku me nige ye boita, na ye keno mo meta.” Na se talawasiyei.

25 Boda wa ye hetamalidi se pesa gehe kabo Yesu ye mwalae sinekuku wa yona kaba keno wa unai, na ye kabilau nimana wa unai, ede ye tolo. 26 Na wasana wa ye lau tenem teha ne maudoina unai.

Yesu matagibugibu labui ye henamwanamwadi

27 Yesu sunago badana yona numa wa ye laugabaei ye laulau na taumatagibugibu labui se tolo se hemuliwatani na se yogayoga se wane, “Dawida natuna! Ku katekamkamnaegai!” 28 Na ye mwalaesae yona kaba miya numana hesau unai, na taumatagibugibu wa se laoma iya unai. Na ye henamaiyedi ye wane, “Kwa kawamamohoi meta gonowagu ya henamwanamwagomiu?” Se wane, “Guiyau, ka kawamamohoi!” 29 Kabo matadi ye kabitonogidi na ye wane, “Saha kwa kawamamohoiyei wa kabo ye tubu kalimiuyena.” 30 Ede matadiyao wa se lala. Na Yesu ye laugagayoidi ye wane, “Tabu tamowai hesau yona kwa hedehedede!” 31 Na iyamo muliyena yodi lau ne unai meta Yesu wasana wa se helaki tenem teha maudoina ne unai.

Yesu tamowai unaꞌunana ye henamwanamwa

32 Taudi labui wa se hetubu se dahalai, na tatao hekadi kadi kaha hesau se woyaiyama Yesu unai. Yaluwa yabayababana meta ye luwu tamowai wa unai, ede ye unaꞌuna. 33 Na Yesu yaluwa yabayababana wa ye hedede hepesa, ede tamowai unaꞌunana wa ye hedehedede. Na boda se noko se wane, “Nige sola laulau hesau doha teina ka kita Isalaela unai!”

34 Na Paliseya tamowaidiyao se wane, “Yaluwa yabayababadi yodi wasawasa Belesebulu yona gigibwali yena yaluwa yabayababadi ye hedede hepesadi.”

Yesu tamowai ye katekamkamnaedi

35 Kabo Yesu ye lau magai lakilakidi yo gagilidi ye tauhetakikilidi. Na ye lauhekata yodi sunago udiyedi yo Yaubada yona basileiya wasana namwanamwana ye wasaduwaiyei, yo hinage tamowai kadi kasiyebwa udoi udoi ye henamwanamwadi. 36 Na boda wa ye kitadi ede ye katekamkamnaedi, matawuwuna pilipili udoi udoi se hekalodi na nige tausaguidi, kadi kao doha mamoe nige taukitahetetedi. 37 Na ye hededelau yona hekahekatao wa udiyedi ye wane, “Koya ye masuli, na taupaisowa meta nige se bado. 38 Unai kwa kaibwadalau koya tanuwagana unai kabo taupaisowa ye hetamalidima.”

Copyright information for `SBE