Matthew 15

1Τότε προσέρχονται τῷ
 Ἰησοῦ = WH Treg NA/NIV: || Ἰησοῦ οἱ = RP
Ἰησοῦ ἀπὸ Ἱεροσολύμων
 Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς = WH Treg NA/NIV: || γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι = RP
Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς ⸃ λέγοντες
2Διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας
 αὐτῶν = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
αὐτῶν ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν.
3 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Διὰ τί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν; 4 γὰρ θεὸς
 εἶπεν = WH Treg NA/NIV: || ἐνετείλατο λέγων = RP
εἶπεν· Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί· κακολογῶν πατέρα μητέρα θανάτῳ τελευτάτω·
5ὑμεῖς δὲ λέγετε· Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ τῇ μητρί· Δῶρον ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, 6
 οὐ = WH Treg NA/NIV: || καὶ οὐ = RP
οὐ μὴ
 τιμήσει = WH Treg NA/NIV: || τιμήσῃ = RP
τιμήσει τὸν πατέρα
 αὐτοῦ = WH NA/NIV: || αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ = Treg RP
αὐτοῦ· καὶ ἠκυρώσατε
 τὸν λόγον = WH Treg NA/NIV: || τὴν ἐντολὴν = RP
τὸν λόγον ⸃ τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν.
7ὑποκριταί, καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν Ἠσαΐας λέγων· 8
 Ὁ λαὸς οὗτος = WH Treg NA/NIV: || Ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν καὶ = RP
λαὸς οὗτος ⸃ τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ·
9μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.

10Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς· Ἀκούετε καὶ συνίετε· 11οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 12Τότε προσελθόντες οἱ
 μαθηταὶ = WH NA/NIV: || μαθηταὶ αὐτοῦ = Treg RP
μαθηταὶ
 λέγουσιν = WH Treg NA/NIV: || εἶπον = RP
λέγουσιν αὐτῷ· Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν;
13 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν πατήρ μου οὐράνιος ἐκριζωθήσεται. 14ἄφετε αὐτούς·
 τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί τυφλῶν = Treg NA: || τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί = WH NIV; || ὁδηγοί εἰσιν τυφλοὶ τυφλῶν = RP
τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί τυφλῶν ⸃· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.
15Ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολήν
 ταύτην = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
ταύτην.
16
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ Ἰησοῦς = RP
δὲ εἶπεν· Ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;
17
 οὐ = WH Treg NA/NIV: || Οὔπω = RP
οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται;
18τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 19ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. 20ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον, τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

21Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. 22καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα
 ἔκραζεν = WH Treg NA/NIV: || ἐκραύγασεν αὐτῷ = RP
ἔκραζεν λέγουσα· Ἐλέησόν με, κύριε
 υἱὸς = WH Treg NA/NIV: || υἱὲ = RP
υἱὸς Δαυίδ· θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.
23 δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
 ἠρώτουν = WH Treg NA/NIV: || ἠρώτων = RP
ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες· Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.
24 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 25 δὲ ἐλθοῦσα
 προσεκύνει = WH Treg NA/NIV: || προσεκύνησεν = RP
προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι.
26 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 27 δὲ εἶπεν· Ναί, κύριε, καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. 28τότε ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· γύναι, μεγάλη σου πίστις· γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

29Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ. 30καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν
 κωφούς, τυφλούς, χωλούς, κυλλούς = Holmes: || χωλούς, κυλλούς, τυφλούς, κωφούς = WH; || χωλούς, τυφλούς, κωφούς, κυλλούς = Treg RP; || χωλούς, τυφλούς, κυλλούς, κωφούς = NA/NIV
κωφούς, τυφλούς, χωλούς, κυλλούς ⸃, καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || τοῦ Ἰησοῦ = RP
αὐτοῦ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς·
31ὥστε
 τὸν ὄχλον = WH NA/NIV: || τοὺς ὄχλους = Treg RP
τὸν ὄχλον ⸃ θαυμάσαι βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας
 κυλλοὺς ὑγιεῖς = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
κυλλοὺς ὑγιεῖς ⸃
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ χωλοὺς περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς βλέποντας· καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν Ἰσραήλ.

32 δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν· Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν· καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. 33καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ
 μαθηταί = WH NA/NIV: || μαθηταί αὐτοῦ = Treg RP
μαθηταί· Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον;
34καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπαν· Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια. 35καὶ
 παραγγείλας = WH Treg NA/NIV: || ἐκέλευσεν = RP
παραγγείλας
 τῷ ὄχλῳ = WH Treg NA/NIV: || τοῖς ὄχλοις = RP
τῷ ὄχλῳ ⸃ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν
36
 ἔλαβεν = WH Treg NA/NIV: || καὶ λαβὼν = RP
ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ
 ἐδίδου = WH Treg NA/NIV: || ἔδωκεν = RP
ἐδίδου τοῖς
 μαθηταῖς = WH NA/NIV: || μαθηταῖς αὐτοῦ = Treg RP
μαθηταῖς οἱ δὲ μαθηταὶ
 τοῖς ὄχλοις = WH Treg NA/NIV: || τῷ ὄχλῷ = RP
τοῖς ὄχλοις ⸃.
37καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ
 τὸ … κλασμάτων ἦραν = WH Treg NA/NIV: || ἦραν τὸ … κλασμάτων = RP
τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἦραν ⸃ ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις.
38οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 39καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια
 Μαγαδάν = WH Treg NA/NIV: || Μαγδαλά = RP
Μαγαδάν.Copyright information for SBLG