SBLGTHGNTFreSegondVulgJESV
John 11:1
Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.
Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς·
Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa soeur.
erat autem quidam languens Lazarus a Bethania de castello Mariae et Marthae sororis eius
Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of aMary and her sister Martha.
John 11:2
ἦν δὲ
 Μαριὰμ = WH Treg NA/NIV: || Μαρία = RP
Μαριὰμ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει.
ἦν δὲ Μαρία ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει.
C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade.
Maria autem erat quae unxit Dominum unguento et extersit pedes eius capillis suis cuius frater Lazarus infirmabatur
cIt was Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was ill.
John 11:3
ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι· Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ.
ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι· κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ.

Les soeurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade.
miserunt ergo sorores ad eum dicentes Domine ecce quem amas infirmatur
So the sisters sent to him, saying, “Lord, dhe whom you love is ill.”
John 11:4
ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Αὕτη ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι᾽ αὐτῆς.
Ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· αὕτη ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι᾽ αὐτῆς.

Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort; mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.
audiens autem Iesus dixit eis infirmitas haec non est ad mortem sed pro gloria Dei ut glorificetur Filius Dei per eam
But when Jesus heard it he said, eThis illness does not lead to death. It is for fthe glory of God, so that the Son of God may be glorified through it.”

John 11:5
ἠγάπα δὲ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον.
Ἠγάπα δὲ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον.
Or, Jésus aimait Marthe, et sa soeur, et Lazare.
diligebat autem Iesus Martham et sororem eius Mariam et Lazarum
Now gJesus loved Martha and her sister and Lazarus.
John 11:6
ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας·
ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας.
Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était,
ut ergo audivit quia infirmabatur tunc quidem mansit in eodem loco duobus diebus
So, when he heard that Lazarus
Greek he; also verse 17
was ill, ihe stayed two days longer in the place where he was.
John 11:7
ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς· Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν.
ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς· ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν.
et il dit ensuite aux disciples: Retournons en Judée.
deinde post haec dicit discipulis suis eamus in Iudaeam iterum
Then after this he said to the disciples, j“Let us go to Judea again.”
John 11:8
λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί· Ῥαββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;
λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί· ῥαββεί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;

Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée!
dicunt ei discipuli rabbi nunc quaerebant te Iudaei lapidare et iterum vadis illuc
The disciples said to him, kRabbi, lthe Jews were just now seeking to stone you, and are you going there again?”
John 11:9
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὐχὶ δώδεκα
 ὧραί εἰσιν = WH Treg NA/NIV: || εἰσιν ὧραί = RP
ὧραί εἰσιν ⸃ τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει.
Jésus répondit: N'y a-t-il pas douze heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde;
respondit Iesus nonne duodecim horae sunt diei si quis ambulaverit in die non offendit quia lucem huius mundi videt
Jesus answered, nAre there not twelve hours in the day? oIf anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world.
John 11:10
ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.
ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.
mais, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui.
si autem ambulaverit nocte offendit quia lux non est in eo
But pif anyone walks in the night, he stumbles, because the light is not qin him.”
John 11:11
ταῦτα εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς· Λάζαρος φίλος ἡμῶν κεκοίμηται, ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.
ταῦτα εἶπεν καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς· Λάζαρος φίλος ἡμῶν κεκοίμηται· ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.

Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort; mais je vais le réveiller.
haec ait et post hoc dicit eis Lazarus amicus noster dormit sed vado ut a somno exsuscitem eum
After saying these things, he said to them, Our friend Lazarus rhas fallen asleep, but I go to awaken him.”
John 11:12
εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ
 αὐτῷ = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῦ = RP
αὐτῷ· Κύριε, εἰ κεκοίμηται σωθήσεται.
Εἶπον οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ· κύριε, εἰ κεκοίμηται, σωθήσεται.
Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri.
dixerunt ergo discipuli eius Domine si dormit salvus erit
The disciples said to him, “Lord, if he has fallen asleep, he will recover.”
John 11:13
εἰρήκει δὲ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει.
εἰρήκει δὲ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ· ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει.

Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil.
dixerat autem Iesus de morte eius illi autem putaverunt quia de dormitione somni diceret
Now Jesus had spoken of his death, but they thought that he meant taking rest in sleep.
John 11:14
τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς παρρησίᾳ· Λάζαρος ἀπέθανεν,
Τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς παρρησίᾳ· Λάζαρος ἀπέθανεν.
Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort.
tunc ergo dixit eis Iesus manifeste Lazarus mortuus est
Then Jesus told them plainly, Lazarus has died,
John 11:15
καὶ χαίρω δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν.
καὶ χαίρω δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν.

Et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui.
et gaudeo propter vos ut credatis quoniam non eram ibi sed eamus ad eum
and for your sake I am glad that I was not there, so that you may believe. But let us go to him.”
John 11:16
εἶπεν οὖν Θωμᾶς λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς· Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ.

Εἶπεν οὖν Θωμᾶς λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συνμαθηταῖς· ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ.
Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: Allons aussi, afin de mourir avec lui.
dixit ergo Thomas qui dicitur Didymus ad condiscipulos eamus et nos ut moriamur cum eo
tSo Thomas, called the Twin,
Greek Didymus
said to his fellow disciples, “Let us also go, vthat we may die with him.”

John 11:17
Ἐλθὼν οὖν Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας
 ἤδη ἡμέρας = WH Treg NA/NIV: || ἡμέρας ἤδη = RP
ἤδη ἡμέρας ⸃ ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.
ἐλθὼν οὖν Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.
Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre.
venit itaque Iesus et invenit eum quattuor dies iam in monumento habentem
Now when Jesus came, he found that Lazarus had already been in the tomb xfour days.
John 11:18
ἦν δὲ
 ἡ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε.
ἦν δὲ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε.

Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ,
erat autem Bethania iuxta Hierosolyma quasi stadiis quindecim
Bethany was near Jerusalem, about two miles
Greek fifteen stadia; a stadion was about 607 feet or 185 meters
off,
John 11:19
 πολλοὶ δὲ = WH Treg NA/NIV: || καὶ πολλοὶ = RP
πολλοὶ δὲ ⸃ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς
 τὴν = WH Treg NA/NIV: || τὰς περὶ = RP
τὴν Μάρθαν καὶ
 Μαριὰμ = WH Treg NA/NIV: || Μαρίαν = RP
Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ
 ἀδελφοῦ = WH Treg NA/NIV: || ἀδελφοῦ αὐτῶν = RP
ἀδελφοῦ.
Πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ.

beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie, pour les consoler de la mort de leur frère.
multi autem ex Iudaeis venerant ad Martham et Mariam ut consolarentur eas de fratre suo
and many of the Jews had come to Martha and Mary aeto console them concerning their brother.
John 11:20
οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ·
 Μαρία = Treg RP: || Μαριὰμ = WH NA/NIV
Μαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο.
οὖν Μάρθα, ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ· Μαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο.
Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison.
Martha ergo ut audivit quia Iesus venit occurrit illi Maria autem domi sedebat
agSo when Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, but Mary remained seated in the house.
John 11:21
εἶπεν οὖν
 ἡ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Μάρθα πρὸς
 τὸν = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
τὸν Ἰησοῦν· Κύριε, εἰ ἦς ὧδε
 οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου = WH Treg NA/NIV: || ὁ ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει = RP
οὐκ ἂν ἀπέθανεν ἀδελφός μου ⸃·
εἶπεν οὖν Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν· κύριε, εἰ ἦς ὧδε, ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει.
Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.
dixit ergo Martha ad Iesum Domine si fuisses hic frater meus non fuisset mortuus
Martha said to akJesus, “Lord, alif you had been here, my brother would not have died.
John 11:22
 καὶ = WH Treg: || ἀλλὰ καὶ = NA/NIV RP
καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι θεός.
ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι θεός.

Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.
sed et nunc scio quia quaecumque poposceris a Deo dabit tibi Deus
But even now I know that whatever you ask from God, anGod will give you.”
John 11:23
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Ἀναστήσεται ἀδελφός σου.
Λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· ἀναστήσεται ἀδελφός σου.
Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera.
dicit illi Iesus resurget frater tuus
Jesus said to her, Your brother will rise again.”
John 11:24
λέγει αὐτῷ
 ἡ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Μάρθα· Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
λέγει αὐτῷ Μάρθα· οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.
dicit ei Martha scio quia resurget in resurrectione in novissima die
apMartha said to him, “I know that he will rise again in aqthe resurrection on the last day.”
John 11:25
εἶπεν αὐτῇ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἀνάστασις καὶ ζωή· πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται,
Εἶπεν αὐτῇ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἀνάστασις καὶ ζωή· πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται,
Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort;
dixit ei Iesus ego sum resurrectio et vita qui credit in me et si mortuus fuerit vivet
Jesus said to her, arI am the resurrection and asthe life.
Some manuscripts omit  and the life
Whoever believes in me, authough he die, avyet shall he live,
John 11:26
καὶ πᾶς ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα· πιστεύεις τοῦτο;
καὶ πᾶς ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο;
et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?
et omnis qui vivit et credit in me non morietur in aeternum credis hoc
and everyone who lives and believes in me awshall never die. Do you believe this?”
John 11:27
λέγει αὐτῷ· Ναί, κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ χριστὸς υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.

λέγει αὐτῷ· ναὶ κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ χριστὸς υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.

Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.
ait illi utique Domine ego credidi quia tu es Christus Filius Dei qui in mundum venisti
She said to him, “Yes, Lord; axI believe that ayyou are the Christ, the Son of God, azwho is coming into the world.”

John 11:28
Καὶ
 τοῦτο = WH Treg NA/NIV: || ταῦτα = RP
τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν
 Μαριὰμ = WH Treg NA/NIV: || Μαρίαν = RP
Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα· διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε.
Καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρα εἰποῦσα· διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε.
Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa soeur, et lui dit: Le maître est ici, et il te demande.
et cum haec dixisset abiit et vocavit Mariam sororem suam silentio dicens magister adest et vocat te
When she had said this, she went and called her sister Mary, saying in private, bc“The Teacher is here and is calling for you.”
John 11:29
ἐκείνη
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
δὲ ὡς ἤκουσεν
 ἠγέρθη = WH Treg NA/NIV: || ἐγείρεται = RP
ἠγέρθη ταχὺ καὶ
 ἤρχετο = WH Treg NA/NIV: || ἔρχεται = RP
ἤρχετο πρὸς αὐτόν·
ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν.
Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, et alla vers lui.
illa ut audivit surgit cito et venit ad eum
And when she heard it, she rose quickly and went to him.
John 11:30
οὔπω δὲ ἐληλύθει Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ᾽ ἦν
 ἔτι = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ Μάρθα.
οὔπω δὲ ἐληλύθει Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ᾽ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ Μάρθα.

Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré.
nondum enim venerat Iesus in castellum sed erat adhuc in illo loco ubi occurrerat ei Martha
Now Jesus had not yet come into the village, but was still in the place where Martha had met him.
John 11:31
οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν
 Μαριὰμ = WH Treg NA/NIV: || Μαρίαν = RP
Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ
 δόξαντες = WH Treg NA/NIV: || λέγοντες = RP
δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.
Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.
Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant: Elle va au sépulcre, pour y pleurer.
Iudaei igitur qui erant cum ea in domo et consolabantur eam cum vidissent Mariam quia cito surrexit et exiit secuti sunt eam dicentes quia vadit ad monumentum ut ploret ibi
When the Jews bjwho were with her in the house, consoling her, saw Mary rise quickly and go out, they followed her, supposing that she was going to the tomb to weep there.
John 11:32
οὖν
 Μαριὰμ = WH Treg NA/NIV: || Μαρία = RP
Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου
 ἦν = WH Treg NA/NIV: || ἦν ὁ = RP
ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ
 πρὸς = WH Treg NA/NIV: || εἰς = RP
πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ· Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν
 μου ἀπέθανεν = WH Treg NA/NIV: || ἀπέθανεν μου = RP
μου ἀπέθανεν ⸃ ἀδελφός.
οὖν Μαρία ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ· κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ἀδελφός.
Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.
Maria ergo cum venisset ubi erat Iesus videns eum cecidit ad pedes eius et dixit ei Domine si fuisses hic non esset mortuus frater meus
Now when Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet, saying to him, boLord, if you had been here, my brother would not have died.”
John 11:33
Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν,
Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτὸν
Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému.
Iesus ergo ut vidit eam plorantem et Iudaeos qui venerant cum ea plorantes fremuit spiritu et turbavit se ipsum
When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come with her also weeping, he bpwas deeply moved
Or  was indignant; also verse 38
in his spirit and brgreatly troubled.
John 11:34
καὶ εἶπεν· Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ· Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε.
καὶ εἶπεν· ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ· κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε.
Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois.
et dixit ubi posuistis eum dicunt ei Domine veni et vide
And he said, Where have you laid him?” They said to him, “Lord, come and see.”
John 11:35
ἐδάκρυσεν Ἰησοῦς.
ἐδάκρυσεν Ἰησοῦς.
Jésus pleura.
et lacrimatus est Iesus
bsJesus wept.
John 11:36
ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν.
ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν.
Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait.
dixerunt ergo Iudaei ecce quomodo amabat eum
So the Jews said, “See bthow he loved him!”
John 11:37
τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν· Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ;

τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον· οὐκ ἐδύνατο οὗτος ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ;

Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point?
quidam autem dixerunt ex ipsis non poterat hic qui aperuit oculos caeci facere ut et hic non moreretur
But some of them said, “Could not he buwho opened the eyes of the blind man bvalso have kept this man from dying?”

John 11:38
Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾽ αὐτῷ.
Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾽ αὐτῷ.
Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant.
Iesus ergo rursum fremens in semet ipso venit ad monumentum erat autem spelunca et lapis superpositus erat ei
Then Jesus, bwdeeply moved again, came to the tomb. It was bxa cave, and bya stone lay against it.
John 11:39
λέγει Ἰησοῦς· Ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἀδελφὴ τοῦ
 τετελευτηκότος = WH NA/NIV: || τελευτηκότος = Treg; || τεθνηκότος = RP
τετελευτηκότος Μάρθα· Κύριε, ἤδη ὄζει, τεταρταῖος γάρ ἐστιν.
λέγει Ἰησοῦς· ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα· κύριε, ἤδη ὄζει· τεταρταῖος γάρ ἐστιν.
Jésus dit: Otez la pierre. Marthe, la soeur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là.
ait Iesus tollite lapidem dicit ei Martha soror eius qui mortuus fuerat Domine iam fetet quadriduanus enim est
Jesus said, “Take away the stone.” Martha, the sister of the dead man, said to him, “Lord, by this time there will be an odor, for cahe has been dead four days.”
John 11:40
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς
 ὄψῃ = WH Treg NA/NIV: || ὄψει = RP
ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ;
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ;
Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
dicit ei Iesus nonne dixi tibi quoniam si credideris videbis gloriam Dei
Jesus said to her, cc“Did I not tell you that if you believed you would see cdthe glory of God?”
John 11:41
ἦραν οὖν τὸν
 λίθον = WH Treg NA/NIV: || λίθον οὗ ἦν ὁ τεθνηκὼς κειμένος = RP
λίθον. δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν· Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου,
ἦραν οὖν τὸν λίθον. δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν· πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου.
Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé.
tulerunt ergo lapidem Iesus autem elevatis sursum oculis dixit Pater gratias ago tibi quoniam audisti me
So they took away the stone. And Jesus cflifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me.
John 11:42
ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé.
ego autem sciebam quia semper me audis sed propter populum qui circumstat dixi ut credant quia tu me misisti
cgI knew that you always hear me, but I said this chon account of the people standing around, cithat they may believe that you sent me.”
John 11:43
καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν· Λάζαρε, δεῦρο ἔξω.
καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν· Λάζαρε, δεῦρο ἔξω.
Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors!
haec cum dixisset voce magna clamavit Lazare veni foras
When he had said these things, he cried out with a loud voice, Lazarus, come out.”
John 11:44
 ἐξῆλθεν = WH Treg NA/NIV: || Καὶ ἐξῆλθεν = RP
ἐξῆλθεν τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει
 αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς = Treg NA/NIV RP: || ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς = WH
αὐτοῖς Ἰησοῦς ⸃· Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε
 αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
αὐτὸν ὑπάγειν.

ἐξῆλθεν τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν.

Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller.
et statim prodiit qui fuerat mortuus ligatus pedes et manus institis et facies illius sudario erat ligata dicit Iesus eis solvite eum et sinite abire
cmThe man who had died came out, cnhis hands and feet bound with linen strips, and cohis face wrapped with a cloth. Jesus said to them, Unbind him, and let him go.”

John 11:45
Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν
 Μαριὰμ = WH Treg NA/NIV: || Μαρίαν = RP
Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι
 ἃ = RP NA/NIV: || ὃ = WH Treg
 ἐποίησεν = WH Treg NA/NIV: || ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς = RP
ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν·
Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.
Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui.
multi ergo ex Iudaeis qui venerant ad Mariam et viderant quae fecit crediderunt in eum
csMany of the Jews therefore, ctwho had come with Mary and cuhad seen what he did, believed in him,
John 11:46
τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς
 ἐποίησεν = WH Treg NA/NIV: || ἐποίησεν ὁ = RP
ἐποίησεν Ἰησοῦς.
τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐποίησεν Ἰησοῦς.

Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens, et leur dirent ce que Jésus avait fait.\
quidam autem ex ipsis abierunt ad Pharisaeos et dixerunt eis quae fecit Iesus
but some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done.
John 11:47
συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον· Τί ποιοῦμεν ὅτι οὗτος ἄνθρωπος πολλὰ
 ποιεῖ σημεῖα = WH Treg NA/NIV: || σημεῖα ποιεῖ = RP
ποιεῖ σημεῖα ⸃;
Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον καὶ ἔλεγον· τί ποιοῦμεν, ὅτι οὗτος ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα;
Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent: Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles.
collegerunt ergo pontifices et Pharisaei concilium et dicebant quid facimus quia hic homo multa signa facit
So the chief priests and the Pharisees cxgathered cythe council and said, czWhat are we to do? For this man performs many signs.
John 11:48
ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος.
ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ ̔Ρωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος.

Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation.
si dimittimus eum sic omnes credent in eum et venient Romani et tollent nostrum et locum et gentem
If we let him go on like this, everyone will believe in him, and dathe Romans will come and take away both our dbplace and our nation.”
John 11:49
εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν,
Εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν,
L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: Vous n'y entendez rien;
unus autem ex ipsis Caiaphas cum esset pontifex anni illius dixit eis vos nescitis quicquam
But one of them, dcCaiaphas, ddwho was high priest that year, said to them, “You know nothing at all.
John 11:50
οὐδὲ
 λογίζεσθε = WH Treg NA/NIV: || διαλογίζεσθε = RP
λογίζεσθε ὅτι συμφέρει
 ὑμῖν = WH Treg NA/NIV: || ἡμῖν = RP
ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.
οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.
vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas.
nec cogitatis quia expedit nobis ut unus moriatur homo pro populo et non tota gens pereat
Nor do you understand that dgit is better for you that one man should die for the people, not that the whole nation should perish.”
John 11:51
τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους,
τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἤμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους,
Or, il ne dit pas cela de lui-même; mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation.
hoc autem a semet ipso non dixit sed cum esset pontifex anni illius prophetavit quia Iesus moriturus erat pro gente
He did not say this of his own accord, but dhbeing high priest that year dihe prophesied that Jesus would die for the nation,
John 11:52
καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν.
καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν.

Et ce n'était pas pour la nation seulement; c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés.
et non tantum pro gente sed et ut filios Dei qui erant dispersi congregaret in unum
and djnot for the nation only, but also dkto gather into one the children of God who are scattered abroad.
John 11:53
ἀπ᾽ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας
 ἐβουλεύσαντο = WH Treg NA/NIV: || συνεβουλεύσαντο = RP
ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν.

Ἀπ᾽ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν.

Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir.\
ab illo ergo die cogitaverunt ut interficerent eum
So from that day on they dmmade plans to put him to death.

John 11:54
 Ὁ οὖν Ἰησοῦς = WH Treg NA/NIV: || Ἰησοῦς οὖν = RP
οὖν Ἰησοῦς ⸃ οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ
 ἔμεινεν = WH Treg NA/NIV: || διέτριβεν = RP
ἔμεινεν μετὰ τῶν
 μαθητῶν = WH Treg NA/NIV: || μαθητῶν αὐτοῦ = RP
μαθητῶν.

οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου εἰς Ἐφραῒμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν.

C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs; mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm; et là il demeurait avec ses disciples.
Iesus ergo iam non in palam ambulabat apud Iudaeos sed abiit in regionem iuxta desertum in civitatem quae dicitur Efrem et ibi morabatur cum discipulis
Jesus therefore dqno longer walked openly among the Jews, but went from there to the region near the wilderness, to a town called Ephraim, and there he stayed with the disciples.

John 11:55
Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς.
Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς.
La Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque, pour se purifier.
proximum autem erat pascha Iudaeorum et ascenderunt multi Hierosolyma de regione ante pascha ut sanctificarent se ipsos
Now drthe Passover of the Jews was at hand, and dsmany went up from the country to Jerusalem before the Passover dtto purify themselves.
John 11:56
ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες· Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;
ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες· τί δοκεῖ ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;
Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres dans le temple: Que vous en semble? Ne viendra-t-il pas à la fête?
quaerebant ergo Iesum et conloquebantur ad invicem in templo stantes quid putatis quia non veniat ad diem festum
duThey were looking for
Greek  were seeking for
Jesus and saying to one another as they stood in the temple, “What do you think? That he will not come to the feast at all?”
John 11:57
δεδώκεισαν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ καὶ = RP
δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι
 ἐντολὰς = WH Treg NA/NIV: || ἐντολήν = RP
ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.
Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclarât, afin qu'on se saisît de lui.
dederant autem pontifices et Pharisaei mandatum ut si quis cognoverit ubi sit indicet ut adprehendant eum

Now the chief priests and the Pharisees had given orders that if anyone knew where he was, he should let them know, so that they might arrest him.

Copyright information for SBLG, THGNT, FreSegond, VulgJ, ESV