John 5

 • ἦν WH Treg NIV ] + ἡ RP
 • ἀνέβη WH Treg NIV ] + ὁ RP
 • Βηθεσδά Treg NIV RP ] Βηθζαθά WH NA
 • πλῆθος WH Treg NIV ] + πολὺ RP
 • ξηρῶν WH Treg NIV ] + ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. 4 ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐτάρασσεν τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος, ὑγιὴς ἐγίνετο, ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. RP
 • τριάκοντα Treg RP ] + καὶ WH NIV
 • αὐτοῦ WH Treg NIV ] – RP
 • Ἔγειρε WH Treg NIV ] Ἔγειραι RP
 • καὶ WH Treg NIV ] – RP
 • κράβαττον WH Treg RP ] + σου NIV
 • ὃς δὲ WH Treg] ὁ δὲ NIV; – RP
 • οὖν Treg RP ] – WH NIV
 • Ἆρον WH NIV ] + τὸν κράβαττόν σου Treg RP
 • σοί τι WH Treg NIV ] τί σοι RP
 • ἀνήγγειλεν Treg NIV RP ] εἶπεν WH
 • οἱ Ἰουδαῖοι τὸν Ἰησοῦν WH Treg NIV ] τὸν Ἰησοῦν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖναι RP
 • δὲ WH ] + Ἰησοῦς Treg NIV RP
 • ἔλεγεν WH NIV ] εἶπεν Treg RP
 • ἐὰν Treg NIV RP ] ἂν WH
 • ἀκούσουσιν WH Treg NIV ] ἀκούσονται RP
 • ζήσουσιν WH Treg NIV ] ζήσονται RP
 • καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν WH Treg NIV ] ἔδωκεν καὶ τῷ υἱῷ RP
 • αὐτῷ WH Treg NIV ] + καὶ RP
 • ἀκούσουσιν WH Treg NIV ] ἀκούσονται RP
 • δὲ Treg NIV RP ] – WH
 • με WH Treg NIV ] + πατρός RP
 • μείζω WH NIV RP ] μείζων Treg
 • δέδωκέν WH Treg NIV ] ἔδωκέν RP
 • WH Treg NIV ] + ἐγὼ RP
 • ἐκεῖνος WH Treg NIV ] αὐτὸς RP
 • πώποτε ἀκηκόατε WH Treg NIV ] ἀκηκόατε πώποτε RP
 • ἐν ὑμῖν μένοντα WH Treg NIV ] μένοντα ἐν ὑμῖν RP
Copyright information for SBLGNTApp