Luke 10

 • καὶ Treg RP ] – WH NIV
 • ⸀δύο WH NIV ] – Treg RP
 • ⸁δύο WH NIV ] – Treg RP
 • δὲ WH Treg NIV ] οὖν RP
 • ἐργάτας ἐκβάλῃ WH Treg NIV ] ἐκβάλῃ ἐργάτας RP
 • ἰδοὺ WH Treg NIV ] + ἐγὼ RP
 • μὴ WH Treg NIV ] μηδὲ RP
 • εἰσέλθητε οἰκίαν WH Treg NIV ] οἰκίαν εἰσέρχησθε RP
 • ᾖ ἐκεῖ Treg RP ] ἐκεῖ ᾖ WH NIV
 • αὐτοῦ WH Treg NIV ] + ἐστίν RP
 • εἰσέλθητε WH Treg NIV ] εἰσέρχησθε RP
 • εἰς τοὺς πόδας WH Treg NIV ] – RP
 • ἤγγικεν WH Treg NIV ] + ἐφ᾽ ὑμᾶς RP
 • ἐγενήθησαν WH Treg NIV ] ἐγένοντο RP
 • καθήμενοι WH Treg NIV ] καθήμεναι RP
 • μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ WH Treg NIV ] ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα RP
 • τοῦ WH Treg NIV ] – RP
 • καταβιβασθήσῃ Treg RP ] καταβήσῃ WH NIV
 • δύο WH NIV ] – Treg RP
 • δέδωκα WH Treg NIV ] δίδωμι RP
 • ἀδικήσῃ NIV RP ] ἀδικήσει WH Treg
 • ἐγγέγραπται WH Treg NIV ] ἐγράφη RP
 • τῷ WH Treg RP ] ἐν τῷ NIV
 • τῷ ἁγίῳ WH Treg NIV ] ὁ Ἰησοῦς RP
 • εὐδοκία ἐγένετο WH Treg NIV ] ἐγένετο εὐδοκία RP
 • πάντα WH Treg NIV ] Καὶ στραφείς πρός τούς μαθητάς εἶπεν πάντα RP
 • ἐὰν NIV RP ] ἂν WH Treg
 • αὐτὸν WH NIV ] + καὶ Treg RP
 • τῆς Treg NIV RP ] – WH
 • ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ WH Treg NIV ] ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς RP
 • ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ WH Treg NIV ] ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος RP
 • ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ WH Treg NIV ] ἐξ ὅλης τῆς διανοίας RP
 • δικαιῶσαι WH Treg NIV ] δικαιοῦν RP
 • δὲ RP ] – WH Treg NIV
 • ἡμιθανῆ WH Treg NIV ] + τυγχάνοντα RP
 • Λευίτης WH Treg ] + γενόμενος NIV RP
 • ἰδὼν WH NIV ] + αὐτὸν Treg RP
 • αὔριον WH Treg NIV ] + ἐξελθών RP
 • δύο δηνάρια ἔδωκεν WH Treg RP ] ἔδωκεν δύο δηνάρια NIV
 • εἶπεν WH Treg NIV ] + αὐτῷ RP
 • τίς WH NIV ] + οὖν Treg RP
 • δὲ WH Treg NIV ] οὖν RP
 • Ἐν δὲ WH Treg NIV ] Ἐγένετο δὲ ἐν RP
 • αὐτοὺς WH NIV ] + καὶ Treg RP
 • αὐτὸν NIV ] αὐτὸν εἰς τὴν οἰκίαν WH; αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς Treg RP
 • Μαριάμ WH NIV ] Μαρία Treg RP
 • παρακαθεσθεῖσα πρὸς WH Treg NIV ] παρακαθίσασα παρὰ RP
 • Ἰησοῦ RP ] κυρίου WH Treg NIV
 • κατέλειπεν WH Treg RP ] κατέλιπεν NIV
 • εἰπὲ Treg NIV RP ] εἰπὸν WH
 • κύριος WH NIV ] Ἰησοῦς Treg RP
 • θορυβάζῃ WH Treg NIV ] τυρβάζῃ RP
 • ὀλίγων δέ ἐστιν χρεία ἢ ἑνός WH ] ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία Treg RP NIV
 • Μαριὰμ γὰρ WH NIV ] Μαρία δὲ Treg RP
 • αὐτῆς WH NIV ] ἀπ᾽ αὐτῆς Treg RP
Copyright information for SBLGNTApp