1 Peter 2

Ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ
 ὑποκρίσεις = Treg NA/NIV RP: || ὑπόκρισιν = WH
ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς,
ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε
 εἰς σωτηρίαν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
εἰς σωτηρίαν ⸃,
 εἰ = WH Treg NA/NIV: || εἴπερ = RP
εἰ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς κύριος.

Πρὸς ὃν προσερχόμενοι, λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον παρὰ δὲ θεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιμον καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
εἰς ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας
 εὐπροσδέκτους = WH Treg: || εὐπροσδέκτους τῷ = NA/NIV RP
εὐπροσδέκτους θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ·
διότι περιέχει
 ἐν = WH Treg NA/NIV: || ἐν τῇ = RP
ἐν γραφῇ· Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον
 ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν = Treg NA/NIV RP: || ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαῖον = WH
ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ⸃ ἔντιμον, καὶ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ.
ὑμῖν οὖν τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν·
 ἀπιστοῦσιν = WH Treg NA/NIV: || ἀπειθοῦσιν = RP
ἀπιστοῦσιν δὲ
 λίθος = WH Treg NA/NIV: || Λίθον = RP
λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας
καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου· οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες· εἰς καὶ ἐτέθησαν.

Ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς· 10 οἵ ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ λαὸς θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ ἐλεηθέντες. 11 Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς· 12 τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν
 ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν = WH Treg NA/NIV: || ἔχοντες καλήν ἐν τοῖς ἔθνεσιν = RP
ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν ⸃, ἵνα, ἐν καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων
 ἐποπτεύοντες = WH Treg NA/NIV: || ἐποπτεύσαντες = RP
ἐποπτεύοντες δοξάσωσι τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς.

13 
 Ὑποτάγητε = WH Treg NA/NIV: || Ὑποτάγητε οὖν = RP
Ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον· εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι,
14 εἴτε ἡγεμόσιν ὡς δι᾽ αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν 15 (ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν)· 16 ὡς ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ᾽ ὡς
 θεοῦ δοῦλοι = WH Treg NA/NIV: || δοῦλοι θεοῦ = RP
θεοῦ δοῦλοι ⸃.
17 πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα
 ἀγαπᾶτε = WH Treg NA/NIV: || ἀγαπήσατε = RP
ἀγαπᾶτε, τὸν θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε.

18 Οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς. 19 τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως· 20 ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλ᾽ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ. 21 εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ
 ὑμῶν = WH Treg NA/NIV: || ἡμῶν = RP
ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ·
22 ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ· 23 ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως· 24 ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν· οὗ τῷ
 μώλωπι = WH Treg NA/NIV: || μώλωπι αὐτοῦ = RP
μώλωπι ἰάθητε.
25 ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα
 πλανώμενοι = WH Treg NA/NIV: || πλανώμενα = RP
πλανώμενοι, ἀλλὰ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν.

Copyright information for SBLG