2 Peter 2

Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν· καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, δι᾽ οὓς ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται· καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται· οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καὶ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ
 νυστάζει = WH Treg NA/NIV: || νυστάξει = RP
νυστάζει.

Εἰ γὰρ θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ
 σειραῖς = RP NA: || σιροις = WH Treg NA/NIV
σειραῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους,
καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν, κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας, καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας
 καταστροφῇ = Treg RP NA: || [omit] = WH NA/NIV
καταστροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντων
 ἀσεβέσιν = WH NA/NIV: || ἀσεβεῖν = Treg RP
ἀσεβέσιν τεθεικώς,
καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρρύσατο— βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ
 ὁ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
δίκαιος ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν—
οἶδεν κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν, 10 μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας.

Τολμηταὶ, αὐθάδεις, δόξας οὐ τρέμουσιν, βλασφημοῦντες,
11 ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες οὐ φέρουσιν κατ᾽
 αὐτῶν = Holmes WHmarg: || αὐτῶν παρὰ κυρίῳ = WH Treg RP; || αὐτῶν παρὰ κυρίου = NA/NIV
αὐτῶν βλάσφημον κρίσιν.
12 οὗτοι δέ, ὡς ἄλογα ζῷα
 γεγεννημένα φυσικὰ = WH Treg NA/NIV: || φυσικὰ γεγενημένα = RP
γεγεννημένα φυσικὰ ⸃ εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν, ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες, ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν
 καὶ φθαρήσονται = WH Treg NA/NIV: || καταφθαρήσονται = RP
καὶ φθαρήσονται ⸃,
13 
 ἀδικούμενοι = WH NA/NIV: || κομιούμενοι = Treg RP
ἀδικούμενοι μισθὸν ἀδικίας· ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, σπίλοι καὶ μῶμοι ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς
 ἀπάταις = WH NA/NIV RP: || ἀγάπαις = Treg
ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν,
14 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ
 ἀκαταπαύστους = Treg NA/NIV RP: || ἀκαταπάστους = WH
ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες, κατάρας τέκνα,
15 
 καταλιπόντες = Treg RP: || καταλείποντες = WH NA/NIV
καταλιπόντες εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ
 Βοσὸρ = Treg RP NA: || Βεὼρ = WH NA/NIV
Βοσὸρ ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν
16 ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας· ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν.

17 Οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι
 καὶ ὁμίχλαι = WH Treg NA/NIV: || νεφέλαι = RP
καὶ ὁμίχλαι ⸃ ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, οἷς ζόφος τοῦ
 σκότους = WH Treg NA/NIV: || σκότους εἰς αἰῶνα = RP
σκότους τετήρηται.
18 ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς
 ὀλίγως = WH Treg NA/NIV: || ὄντως = RP
ὀλίγως
 ἀποφεύγοντας = WH Treg NA/NIV: || ἀποφυγόντας = RP
ἀποφεύγοντας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους,
19 ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς· γάρ τις ἥττηται, τούτῳ
 καὶ = Treg RP: || [omit] = WH NA/NIV
καὶ δεδούλωται.
20 εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ
 κυρίου = WH Treg RP: || κυρίου ἡμῶν = NA/NIV
κυρίου καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων.
21 κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἐπιγνοῦσιν
 ὑποστρέψαι = WH Treg NA/NIV: || ἐπιστρέψαι = RP
ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς·
22 
 συμβέβηκεν = WH Treg NA/NIV: || συμβέβηκεν δὲ = RP
συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας· Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί· Ὗς λουσαμένη εἰς
 κυλισμὸν = WH Treg NA/NIV: || κύλισμα = RP
κυλισμὸν βορβόρου.

Copyright information for SBLG