Acts 1

Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο
 ὁ = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν
ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήμφθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾽ ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ· καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ
 ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε = WH Treg NA/NIV: || βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι = RP
ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ⸃ ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.

Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες
 ἠρώτων = WH Treg NA/NIV: || ἐπηρώτων = RP
ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;
εἶπεν
 δὲ = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
δὲ πρὸς αὐτούς· Οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους καιροὺς οὓς πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ,
ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ
 μου = WH Treg NA/NIV: || μοι = RP
μου μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 10 καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν
 ἐσθήσεσι λευκαῖς = WH Treg NA/NIV: || ἐσθῆτι λευκῇ = RP
ἐσθήσεσι λευκαῖς ⸃,
11 οἳ καὶ εἶπαν· Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε
 βλέποντες = WH Treg: || ἐμβλέποντες = NA/NIV RP
βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος Ἰησοῦς ἀναλημφθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.

12 Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν. 13 καὶ ὅτε εἰσῆλθον,
 εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν = WH Treg NA/NIV: || ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον = RP
εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν ⸃ οὗ ἦσαν καταμένοντες, τε Πέτρος καὶ
 Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος = WH Treg NA/NIV: || Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης = RP
Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος ⸃ καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Μαθθαῖος, Ἰάκωβος Ἁλφαίου καὶ Σίμων ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου.
14 οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ
 προσευχῇ = WH Treg NA/NIV: || προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει = RP
προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ
 Μαριὰμ = WH Treg NA/NIV: || Μαρίᾳ = RP
Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ
 σὺν = WH Treg RP: || [omit] = NA/NIV
σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.

15 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν
 ἀδελφῶν = WH Treg NA/NIV: || μαθητῶν = RP
ἀδελφῶν εἶπεν (ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ
 ὡς = WH Treg RP: || ὡσεὶ = NA/NIV
ὡς ἑκατὸν εἴκοσι)·
16 Ἄνδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν
 γραφὴν = WH Treg NA/NIV: || γραφὴν ταύτην = RP
γραφὴν ἣν προεῖπε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος Δαυὶδ περὶ Ἰούδα τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν
 Ἰησοῦν = WH Treg NA/NIV: || τὸν Ἰησοῦν = RP
Ἰησοῦν,
17 ὅτι κατηριθμημένος ἦν
 ἐν = WH Treg NA/NIV: || σὺν = RP
ἐν ἡμῖν καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης.—
18 Οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησεν μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ. 19 καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ
 ἰδίᾳ = Treg RP NA: || [omit] = WH NIV
ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἁκελδαμάχ, τοῦτ᾽ ἔστιν Χωρίον Αἵματος.—
20 γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ ψαλμῶν· Γενηθήτω ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ ἔστω κατοικῶν ἐν αὐτῇ, καί· Τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ
 λαβέτω = WH Treg NA/NIV: || λάβοι = RP
λαβέτω ἕτερος.
21 δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ
 ᾧ = WH Treg NA/NIV: || ἐν ᾧ = RP
εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς κύριος Ἰησοῦς,
22 ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη ἀφ᾽ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ
 σὺν ἡμῖν γενέσθαι = WH Treg NA/NIV: || γενέσθαι σὺν ἡμῖν = RP
σὺν ἡμῖν γενέσθαι ⸃ ἕνα τούτων.
23 καὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν, ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος, καὶ Μαθθίαν. 24 καὶ προσευξάμενοι εἶπαν Σὺ κύριε καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω, ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα, 25 λαβεῖν τὸν
 τόπον = WH Treg NA/NIV: || κλῆρον = RP
τόπον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς,
 ἀφ᾽ = WH Treg NA/NIV: || ἐξ = RP
ἀφ᾽ ἧς παρέβη Ἰούδας πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον.
26 καὶ ἔδωκαν κλήρους
 αὐτοῖς = WH Treg NA/NIV: || αὐτῶν = RP
αὐτοῖς, καὶ ἔπεσεν κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν, καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων.

Copyright information for SBLG