Acts 1

1Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο
 ὁ = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν
2ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήμφθη· 3οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾽ ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ· 4καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· 5ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ
 ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε = WH Treg NA/NIV: || βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι = RP
ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ⸃ ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.

6Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες
 ἠρώτων = WH Treg NA/NIV: || ἐπηρώτων = RP
ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;
7εἶπεν
 δὲ = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
δὲ πρὸς αὐτούς· Οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους καιροὺς οὓς πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ,
8ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ
 μου = WH Treg NA/NIV: || μοι = RP
μου μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
9καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 10καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν
 ἐσθήσεσι λευκαῖς = WH Treg NA/NIV: || ἐσθῆτι λευκῇ = RP
ἐσθήσεσι λευκαῖς ⸃,
11οἳ καὶ εἶπαν· Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε
 βλέποντες = WH Treg: || ἐμβλέποντες = NA/NIV RP
βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος Ἰησοῦς ἀναλημφθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.

12Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν. 13καὶ ὅτε εἰσῆλθον,
 εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν = WH Treg NA/NIV: || ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον = RP
εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν ⸃ οὗ ἦσαν καταμένοντες, τε Πέτρος καὶ
 Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος = WH Treg NA/NIV: || Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης = RP
Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος ⸃ καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Μαθθαῖος, Ἰάκωβος Ἁλφαίου καὶ Σίμων ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου.
14οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ
 προσευχῇ = WH Treg NA/NIV: || προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει = RP
προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ
 Μαριὰμ = WH Treg NA/NIV: || Μαρίᾳ = RP
Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ
 σὺν = WH Treg RP: || [omit] = NA/NIV
σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.

15Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν
 ἀδελφῶν = WH Treg NA/NIV: || μαθητῶν = RP
ἀδελφῶν εἶπεν (ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ
 ὡς = WH Treg RP: || ὡσεὶ = NA/NIV
ὡς ἑκατὸν εἴκοσι)·
16Ἄνδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν
 γραφὴν = WH Treg NA/NIV: || γραφὴν ταύτην = RP
γραφὴν ἣν προεῖπε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος Δαυὶδ περὶ Ἰούδα τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν
 Ἰησοῦν = WH Treg NA/NIV: || τὸν Ἰησοῦν = RP
Ἰησοῦν,
17ὅτι κατηριθμημένος ἦν
 ἐν = WH Treg NA/NIV: || σὺν = RP
ἐν ἡμῖν καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης.—
18Οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησεν μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ. 19καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ
 ἰδίᾳ = Treg RP NA: || [omit] = WH NIV
ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἁκελδαμάχ, τοῦτ᾽ ἔστιν Χωρίον Αἵματος.—
20γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ ψαλμῶν· Γενηθήτω ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ ἔστω κατοικῶν ἐν αὐτῇ, καί· Τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ
 λαβέτω = WH Treg NA/NIV: || λάβοι = RP
λαβέτω ἕτερος.
21δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ
 ᾧ = WH Treg NA/NIV: || ἐν ᾧ = RP
εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς κύριος Ἰησοῦς,
22ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη ἀφ᾽ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ
 σὺν ἡμῖν γενέσθαι = WH Treg NA/NIV: || γενέσθαι σὺν ἡμῖν = RP
σὺν ἡμῖν γενέσθαι ⸃ ἕνα τούτων.
23καὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν, ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος, καὶ Μαθθίαν. 24καὶ προσευξάμενοι εἶπαν Σὺ κύριε καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω, ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα, 25λαβεῖν τὸν
 τόπον = WH Treg NA/NIV: || κλῆρον = RP
τόπον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς,
 ἀφ᾽ = WH Treg NA/NIV: || ἐξ = RP
ἀφ᾽ ἧς παρέβη Ἰούδας πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον.
26καὶ ἔδωκαν κλήρους
 αὐτοῖς = WH Treg NA/NIV: || αὐτῶν = RP
αὐτοῖς, καὶ ἔπεσεν κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν, καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων.

Copyright information for SBLG