Acts 10

1Ἀνὴρ δέ
 τις = WH Treg NA/NIV: || τις ἦν = RP
τις ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης Ἰταλικῆς,
2εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ,
 ποιῶν = WH Treg NA/NIV: || ποιῶν τε = RP
ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ δεόμενος τοῦ θεοῦ διὰ παντός,
3εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς ὡσεὶ
 περὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
περὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας ἄγγελον τοῦ θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν καὶ εἰπόντα αὐτῷ· Κορνήλιε.
4 δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπεν· Τί ἐστιν, κύριε; εἶπεν δὲ αὐτῷ· Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον
 ἔμπροσθεν = WH Treg NA/NIV: || ἐνώπιον = RP
ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ·
5καὶ νῦν πέμψον
 ἄνδρας εἰς Ἰόππην = WH Treg NA/NIV: || εἰς Ἰόππην ἄνδρας = RP
ἄνδρας εἰς Ἰόππην ⸃ καὶ μετάπεμψαι Σίμωνά
 τινα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος = WH Treg NA/NIV: || τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον = RP
τινα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος ⸃·
6οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ, ἐστιν οἰκία παρὰ θάλασσαν. 7ὡς δὲ ἀπῆλθεν ἄγγελος λαλῶν
 αὐτῷ = WH Treg NA/NIV: || τῷ Κορνηλίῳ = RP
αὐτῷ, φωνήσας δύο τῶν
 οἰκετῶν = WH Treg NA/NIV: || οἰκετῶν αὐτοῦ = RP
οἰκετῶν καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ
8καὶ ἐξηγησάμενος
 ἅπαντα αὐτοῖς = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῖς ἅπαντα = RP
ἅπαντα αὐτοῖς ⸃ ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν Ἰόππην.

9Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην. 10ἐγένετο δὲ πρόσπεινος καὶ ἤθελεν γεύσασθαι· παρασκευαζόντων δὲ
 αὐτῶν = WH Treg NA/NIV: || ἐκείνων = RP
αὐτῶν
 ἐγένετο = WH Treg NA/NIV: || ἐπέπεσεν = RP
ἐγένετο ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκστασις,
11καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ
 καταβαῖνον = WH Treg NA/NIV: || καταβαῖνον ἐπ᾽ αὐτὸν = RP
καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν
 ἀρχαῖς = WH Treg NA/NIV: || ἀρχαῖς δεδεμένον καὶ = RP
ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς,
12ἐν ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα
 καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ = WH Treg NA/NIV: || τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ = RP
καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ ⸃ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.
13καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν· Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε. 14 δὲ Πέτρος εἶπεν· Μηδαμῶς, κύριε, ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || ἢ = RP
καὶ ἀκάθαρτον.
15καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν· θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου. 16τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ
 εὐθὺς = WH Treg NA/NIV: || πάλιν = RP
εὐθὺς ἀνελήμφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν.

17Ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει Πέτρος τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα εἶδεν,
 ἰδοὺ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἰδού = RP
ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι
 ὑπὸ = WH NA/NIV: || ἀπὸ = Treg RP
ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν
 τοῦ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τοῦ Σίμωνος ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα,
18καὶ φωνήσαντες
 ἐπυνθάνοντο = Treg NA/NIV RP: || ἐπύθοντο = WH
ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται.
19τοῦ δὲ Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος εἶπεν
 αὐτῷ τὸ πνεῦμα = NA/NIV RP: || τὸ πνεῦμα αὐτῷ = Treg; || τὸ πνεῦμα = WH
αὐτῷ τὸ πνεῦμα ⸃· Ἰδοὺ
 ἄνδρες = RP: || ἄνδρες τρεῖς = Treg NA/NIV; || ἄνδρες δύο = WH
ἄνδρες
 ζητοῦντές = WH NA/NIV: || ζητοῦσίν = Treg RP
ζητοῦντές σε·
20ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος,
 ὅτι = WH Treg NA/NIV: || διότι = RP
ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς.
21καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶπεν· Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε· τίς αἰτία δι᾽ ἣν πάρεστε; 22οἱ δὲ εἶπαν· Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ. 23εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν.

Τῇ δὲ ἐπαύριον
 ἀναστὰς = WH Treg NA/NIV: || ὁ Πέτρος = RP
ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς, καί τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ἰόππης συνῆλθον αὐτῷ.
24
 τῇ δὲ = WH Treg NA/NIV: || Καὶ τῇ = RP
τῇ δὲ ⸃ ἐπαύριον
 εἰσῆλθεν = WH Treg NA/NIV: || εἰσῆλθον = RP
εἰσῆλθεν εἰς τὴν Καισάρειαν. δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτοὺς συγκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους.
25ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν. 26 δὲ Πέτρος
 ἤγειρεν αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || αὐτὸν ἤγειρεν = RP
ἤγειρεν αὐτὸν ⸃ λέγων· Ἀνάστηθι· καὶ ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι.
27καὶ συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν, καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς, 28ἔφη τε πρὸς αὐτούς· Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ· κἀμοὶ θεὸς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον· 29διὸ καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς πυνθάνομαι οὖν τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με.

30Καὶ Κορνήλιος ἔφη· Ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας
 ἤμην = WH Treg NA/NIV: || ἤμην νηστεύων καὶ = RP
ἤμην τὴν
 ἐνάτην = WH Treg NA/NIV: || ἐνάτην ὥραν = RP
ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ
31καὶ φησί· Κορνήλιε, εἰσηκούσθη σου προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 32πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος· οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ
 θάλασσαν = WH Treg NA/NIV: || θάλασσαν ὃς παραγενόμενος λαλήσει σοι = RP
θάλασσαν.
33ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα πρὸς σέ, σύ τε καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος. νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ
 κυρίου = WH Treg NA/NIV: || θεοῦ = RP
κυρίου.

34Ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν· Ἐπ᾽ ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης θεός, 35ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἔθνει φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστιν. 36τὸν λόγον
 ὃν = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
ὃν ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ· οὗτός ἐστιν πάντων κύριος.
37ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας,
 ἀρξάμενος = WH Treg NA/NIV: || ἀρξάμενον = RP
ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα ἐκήρυξεν Ἰωάννης,
38Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν θεὸς πνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ· 39καὶ
 ἡμεῖς = WH Treg NA/NIV: || ἡμεῖς ἐσμεν = RP
ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν Ἰουδαίων
 καὶ = WH Treg: || καὶ ἐν = NA/NIV RP
καὶ Ἰερουσαλήμ· ὃν καὶ ἀνεῖλαν κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου.
40τοῦτον θεὸς ἤγειρεν
 τῇ = WH Treg RP: || ἐν τῇ = NA/NIV
τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι,
41οὐ παντὶ τῷ λαῷ ἀλλὰ μάρτυσι τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· 42καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ καὶ διαμαρτύρασθαι ὅτι
 οὗτός = WH Treg NA/NIV: || αὐτός = RP
οὗτός ἐστιν ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν.
43τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν.

44Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπέπεσε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. 45καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ
 ὅσοι = Treg NA/NIV RP: || οἳ = WH
ὅσοι συνῆλθαν τῷ Πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη δωρεὰ τοῦ
 ἁγίου πνεύματος = Treg NA/NIV RP: || πνεύματος τοῦ ἁγίου = WH
ἁγίου πνεύματος ⸃ ἐκκέχυται·
46ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων τὸν θεόν. τότε
 ἀπεκρίθη = WH Treg NA/NIV: || ἀπεκρίθη ὁ = RP
ἀπεκρίθη Πέτρος·
47Μήτι τὸ ὕδωρ
 δύναται κωλῦσαί = WH Treg NA/NIV: || κωλῦσαί δύναται = RP
δύναται κωλῦσαί ⸃ τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον
 ὡς = WH Treg NA/NIV: || καθὼς = RP
ὡς καὶ ἡμεῖς;
48προσέταξεν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || τε = RP
δὲ αὐτοὺς
 ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι = WH Treg NA/NIV: || βαπτισθῆναι ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου = RP
ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι ⸃. τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς.

Copyright information for SBLG