Acts 10

Ἀνὴρ δέ
 τις = WH Treg NA/NIV: || τις ἦν = RP
τις ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης Ἰταλικῆς,
εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ,
 ποιῶν = WH Treg NA/NIV: || ποιῶν τε = RP
ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ δεόμενος τοῦ θεοῦ διὰ παντός,
εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς ὡσεὶ
 περὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
περὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας ἄγγελον τοῦ θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν καὶ εἰπόντα αὐτῷ· Κορνήλιε.
δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπεν· Τί ἐστιν, κύριε; εἶπεν δὲ αὐτῷ· Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον
 ἔμπροσθεν = WH Treg NA/NIV: || ἐνώπιον = RP
ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ·
καὶ νῦν πέμψον
 ἄνδρας εἰς Ἰόππην = WH Treg NA/NIV: || εἰς Ἰόππην ἄνδρας = RP
ἄνδρας εἰς Ἰόππην ⸃ καὶ μετάπεμψαι Σίμωνά
 τινα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος = WH Treg NA/NIV: || τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον = RP
τινα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος ⸃·
οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ, ἐστιν οἰκία παρὰ θάλασσαν. ὡς δὲ ἀπῆλθεν ἄγγελος λαλῶν
 αὐτῷ = WH Treg NA/NIV: || τῷ Κορνηλίῳ = RP
αὐτῷ, φωνήσας δύο τῶν
 οἰκετῶν = WH Treg NA/NIV: || οἰκετῶν αὐτοῦ = RP
οἰκετῶν καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ
καὶ ἐξηγησάμενος
 ἅπαντα αὐτοῖς = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῖς ἅπαντα = RP
ἅπαντα αὐτοῖς ⸃ ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν Ἰόππην.

Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην. 10 ἐγένετο δὲ πρόσπεινος καὶ ἤθελεν γεύσασθαι· παρασκευαζόντων δὲ
 αὐτῶν = WH Treg NA/NIV: || ἐκείνων = RP
αὐτῶν
 ἐγένετο = WH Treg NA/NIV: || ἐπέπεσεν = RP
ἐγένετο ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκστασις,
11 καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ
 καταβαῖνον = WH Treg NA/NIV: || καταβαῖνον ἐπ᾽ αὐτὸν = RP
καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν
 ἀρχαῖς = WH Treg NA/NIV: || ἀρχαῖς δεδεμένον καὶ = RP
ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς,
12 ἐν ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα
 καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ = WH Treg NA/NIV: || τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ = RP
καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ ⸃ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.
13 καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν· Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε. 14  δὲ Πέτρος εἶπεν· Μηδαμῶς, κύριε, ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || ἢ = RP
καὶ ἀκάθαρτον.
15 καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν· θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου. 16 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ
 εὐθὺς = WH Treg NA/NIV: || πάλιν = RP
εὐθὺς ἀνελήμφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν.

17 Ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει Πέτρος τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα εἶδεν,
 ἰδοὺ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἰδού = RP
ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι
 ὑπὸ = WH NA/NIV: || ἀπὸ = Treg RP
ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν
 τοῦ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τοῦ Σίμωνος ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα,
18 καὶ φωνήσαντες
 ἐπυνθάνοντο = Treg NA/NIV RP: || ἐπύθοντο = WH
ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται.
19 τοῦ δὲ Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος εἶπεν
 αὐτῷ τὸ πνεῦμα = NA/NIV RP: || τὸ πνεῦμα αὐτῷ = Treg; || τὸ πνεῦμα = WH
αὐτῷ τὸ πνεῦμα ⸃· Ἰδοὺ
 ἄνδρες = RP: || ἄνδρες τρεῖς = Treg NA/NIV; || ἄνδρες δύο = WH
ἄνδρες
 ζητοῦντές = WH NA/NIV: || ζητοῦσίν = Treg RP
ζητοῦντές σε·
20 ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος,
 ὅτι = WH Treg NA/NIV: || διότι = RP
ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς.
21 καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶπεν· Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε· τίς αἰτία δι᾽ ἣν πάρεστε; 22 οἱ δὲ εἶπαν· Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ. 23 εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν.

Τῇ δὲ ἐπαύριον
 ἀναστὰς = WH Treg NA/NIV: || ὁ Πέτρος = RP
ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς, καί τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ἰόππης συνῆλθον αὐτῷ.
24 
 τῇ δὲ = WH Treg NA/NIV: || Καὶ τῇ = RP
τῇ δὲ ⸃ ἐπαύριον
 εἰσῆλθεν = WH Treg NA/NIV: || εἰσῆλθον = RP
εἰσῆλθεν εἰς τὴν Καισάρειαν. δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτοὺς συγκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους.
25 ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν. 26  δὲ Πέτρος
 ἤγειρεν αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || αὐτὸν ἤγειρεν = RP
ἤγειρεν αὐτὸν ⸃ λέγων· Ἀνάστηθι· καὶ ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι.
27 καὶ συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν, καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς, 28 ἔφη τε πρὸς αὐτούς· Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ· κἀμοὶ θεὸς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον· 29 διὸ καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς πυνθάνομαι οὖν τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με.

30 Καὶ Κορνήλιος ἔφη· Ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας
 ἤμην = WH Treg NA/NIV: || ἤμην νηστεύων καὶ = RP
ἤμην τὴν
 ἐνάτην = WH Treg NA/NIV: || ἐνάτην ὥραν = RP
ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ
31 καὶ φησί· Κορνήλιε, εἰσηκούσθη σου προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 32 πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος· οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ
 θάλασσαν = WH Treg NA/NIV: || θάλασσαν ὃς παραγενόμενος λαλήσει σοι = RP
θάλασσαν.
33 ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα πρὸς σέ, σύ τε καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος. νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ
 κυρίου = WH Treg NA/NIV: || θεοῦ = RP
κυρίου.

34 Ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν· Ἐπ᾽ ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης θεός, 35 ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἔθνει φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστιν. 36 τὸν λόγον
 ὃν = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
ὃν ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ· οὗτός ἐστιν πάντων κύριος.
37 ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας,
 ἀρξάμενος = WH Treg NA/NIV: || ἀρξάμενον = RP
ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα ἐκήρυξεν Ἰωάννης,
38 Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν θεὸς πνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ· 39 καὶ
 ἡμεῖς = WH Treg NA/NIV: || ἡμεῖς ἐσμεν = RP
ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν Ἰουδαίων
 καὶ = WH Treg: || καὶ ἐν = NA/NIV RP
καὶ Ἰερουσαλήμ· ὃν καὶ ἀνεῖλαν κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου.
40 τοῦτον θεὸς ἤγειρεν
 τῇ = WH Treg RP: || ἐν τῇ = NA/NIV
τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι,
41 οὐ παντὶ τῷ λαῷ ἀλλὰ μάρτυσι τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· 42 καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ καὶ διαμαρτύρασθαι ὅτι
 οὗτός = WH Treg NA/NIV: || αὐτός = RP
οὗτός ἐστιν ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν.
43 τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν.

44 Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπέπεσε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. 45 καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ
 ὅσοι = Treg NA/NIV RP: || οἳ = WH
ὅσοι συνῆλθαν τῷ Πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη δωρεὰ τοῦ
 ἁγίου πνεύματος = Treg NA/NIV RP: || πνεύματος τοῦ ἁγίου = WH
ἁγίου πνεύματος ⸃ ἐκκέχυται·
46 ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων τὸν θεόν. τότε
 ἀπεκρίθη = WH Treg NA/NIV: || ἀπεκρίθη ὁ = RP
ἀπεκρίθη Πέτρος·
47 Μήτι τὸ ὕδωρ
 δύναται κωλῦσαί = WH Treg NA/NIV: || κωλῦσαί δύναται = RP
δύναται κωλῦσαί ⸃ τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον
 ὡς = WH Treg NA/NIV: || καθὼς = RP
ὡς καὶ ἡμεῖς;
48 προσέταξεν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || τε = RP
δὲ αὐτοὺς
 ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι = WH Treg NA/NIV: || βαπτισθῆναι ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου = RP
ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι ⸃. τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς.

Copyright information for SBLG