Acts 12

Κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. ἀνεῖλεν δὲ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρῃ.
 ἰδὼν δὲ = WH Treg NA/NIV: || Καὶ ἰδὼν = RP
ἰδὼν δὲ ⸃ ὅτι ἀρεστόν ἐστιν τοῖς Ἰουδαίοις προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον (ἦσαν
 δὲ = WH Treg: || δὲ αἱ = NA/NIV RP
δὲ ἡμέραι τῶν ἀζύμων),
ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ. μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ· προσευχὴ δὲ ἦν
 ἐκτενῶς = WH Treg NA/NIV: || ἐκτενὴς = RP
ἐκτενῶς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν θεὸν
 περὶ = WH Treg NA/NIV: || ὑπὲρ = RP
περὶ αὐτοῦ.

Ὅτε δὲ ἤμελλεν
 προαγαγεῖν αὐτὸν = NA/NIV: || προσαγαγεῖν αὐτὸν = WH; || προάγειν αὐτὸν = Treg; || αὐτὸν προάγειν = RP
προαγαγεῖν αὐτὸν ⸃ Ἡρῴδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν, φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν.
καὶ ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι· πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων· Ἀνάστα ἐν τάχει· καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. εἶπεν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || τε = RP
δὲ ἄγγελος πρὸς αὐτόν·
 Ζῶσαι = WH Treg NA/NIV: || Περίζωσαι = RP
Ζῶσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου· ἐποίησεν δὲ οὕτως. καὶ λέγει αὐτῷ· Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ ἀκολούθει μοι.
καὶ ἐξελθὼν
 ἠκολούθει = WH Treg NA/NIV: || ἠκολούθει αὐτῷ = RP
ἠκολούθει, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστιν τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν.
10 διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν ἦλθαν ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίγη αὐτοῖς, καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ἄγγελος ἀπ᾽ αὐτοῦ. 11 καὶ Πέτρος
 ἐν ἑαυτῷ γενόμενος = WH Treg NA/NIV: || γενόμενος ἐν ἑαυτῷ = RP
ἐν ἑαυτῷ γενόμενος ⸃ εἶπεν· Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν
 ὁ = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων.

12 Συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν
 τῆς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τῆς Μαρίας τῆς μητρὸς Ἰωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου, οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμενοι.
13 κρούσαντος δὲ
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || τοῦ Πέτρου = RP
αὐτοῦ τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος προσῆλθε παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόματι Ῥόδη,
14 καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος. 15 οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπαν· Μαίνῃ. δὲ διϊσχυρίζετο οὕτως ἔχειν. οἱ δὲ ἔλεγον· ἄγγελός
 ἐστιν αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῦ ἐστιν = RP
ἐστιν αὐτοῦ ⸃.
16  δὲ Πέτρος ἐπέμενεν κρούων· ἀνοίξαντες δὲ εἶδαν αὐτὸν καὶ ἐξέστησαν. 17 κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν διηγήσατο αὐτοῖς πῶς κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς, εἶπέν
 τε = WH Treg NA/NIV: || δέ = RP
τε· Ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα. καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον.

18 Γενομένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα Πέτρος ἐγένετο. 19 Ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ μὴ εὑρὼν ἀνακρίνας τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι, καὶ κατελθὼν ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || εἰς τὴν = RP
εἰς Καισάρειαν διέτριβεν.

20 Ἦν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ ὁ Ἡρῴδης = RP
δὲ θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις· ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς.
21 τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικὴν
 καὶ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
καὶ καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐδημηγόρει πρὸς αὐτούς·
22  δὲ δῆμος ἐπεφώνει·
 Θεοῦ φωνὴ = WH Treg NA/NIV: || Φωνὴ θεοῦ = RP
Θεοῦ φωνὴ ⸃ καὶ οὐκ ἀνθρώπου.
23 παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔδωκεν
 τὴν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τὴν δόξαν τῷ θεῷ, καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν.

24  δὲ λόγος τοῦ
 θεοῦ = Treg NA/NIV RP: || κυρίου = WH
θεοῦ ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο.
25 Βαρναβᾶς δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν,
 εἰς = WH RP NA: || ἐξ = Treg; || ἀπὸ = NIV
εἰς Ἰερουσαλὴμ πληρώσαντες τὴν διακονίαν,
 συμπαραλαβόντες = WH Treg NA/NIV: || συμπαραλαβόντες καὶ = RP
συμπαραλαβόντες Ἰωάννην τὸν ἐπικληθέντα Μᾶρκον.

Copyright information for SBLG