Acts 13

Ἦσαν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ τινες = RP
δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι τε Βαρναβᾶς καὶ Συμεὼν καλούμενος Νίγερ, καὶ Λούκιος Κυρηναῖος, Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου σύντροφος καὶ Σαῦλος.
λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον· Ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρναβᾶν
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ τὸν = RP
καὶ Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον προσκέκλημαι αὐτούς.
τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν.

 Αὐτοὶ = WH Treg NA/NIV: || Οὗτοι = RP
Αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ
 ἁγίου πνεύματος = WH Treg NA/NIV: || πνεύματος τοῦ ἁγίου = RP
ἁγίου πνεύματος ⸃ κατῆλθον
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || εἰς τὴν = RP
εἰς Σελεύκειαν, ἐκεῖθέν
 τε = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
τε ἀπέπλευσαν
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || εἰς τὴν = RP
εἰς Κύπρον,
καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων· εἶχον δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην. διελθόντες δὲ
 ὅλην = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου εὗρον
 ἄνδρα = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ὄνομα
 Βαριησοῦ = NA/NIV: || Βαριησοῦς = WH Treg RP
Βαριησοῦ,
ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς Ἐλύμας μάγος, οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως. Σαῦλος δέ, καὶ Παῦλος, πλησθεὶς πνεύματος
 ἁγίου = WH Treg NA/NIV: || ἁγίου καὶ = RP
ἁγίου ἀτενίσας εἰς αὐτὸν
10 εἶπεν· πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς
 ὁδοὺς = Treg RP: || ὁδοὺς τοῦ = WH NA/NIV
ὁδοὺς κυρίου τὰς εὐθείας;
11 καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμα
 δὲ = WH Treg RP: || τε = NA/NIV
δὲ
 ἔπεσεν = WH Treg NA/NIV: || ἐπέπεσεν = RP
ἔπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς.
12 τότε ἰδὼν ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου.

13 Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ
 περὶ = WH Treg NA/NIV: || περὶ τὸν = RP
περὶ Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας· Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ᾽ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα.
14 αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν
 τὴν Πισιδίαν = WH Treg NA/NIV: || τῆς Πισιδίας = RP
τὴν Πισιδίαν ⸃, καὶ
 εἰσελθόντες = WH Treg: || ἐλθόντες = NA/NIV RP
εἰσελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν.
15 μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες· Ἄνδρες ἀδελφοί, εἴ
 τίς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τίς ἐστιν
 ἐν ὑμῖν λόγος = WH Treg NA/NIV: || λόγος ἐν ὑμῖν = RP
ἐν ὑμῖν λόγος ⸃ παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε.
16 ἀναστὰς δὲ Παῦλος καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε. 17  θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου
 Ἰσραὴλ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ
 Αἰγύπτου = WH Treg NA/NIV: || Αἰγύπτῳ = RP
Αἰγύπτου, καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς,
18 καί, ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ, 19 
 καὶ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χανάαν
 κατεκληρονόμησεν = WH Treg NA/NIV: || κατεκληρονόμησεν αὐτοῖς = RP
κατεκληρονόμησεν τὴν γῆν αὐτῶν
20 
 ὡς … πεντήκοντα καὶ μετὰ ταῦτα = WH Treg NA/NIV: || καὶ μετὰ ταῦτα ὡς … πεντήκοντα = RP
ὡς ἔτεσι τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα ⸃ ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ
 τοῦ = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
τοῦ προφήτου.
21 κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμίν, ἔτη τεσσεράκοντα· 22 καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν
 τὸν Δαυὶδ αὐτοῖς = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῖς τὸν Δαυὶδ = RP
τὸν Δαυὶδ αὐτοῖς ⸃ εἰς βασιλέα, καὶ εἶπεν μαρτυρήσας· Εὗρον Δαυὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου.
23 τούτου θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ᾽ ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ
 σωτῆρα Ἰησοῦν = WH Treg NA/NIV: || σωτηρίαν = RP
σωτῆρα Ἰησοῦν ⸃,
24 προκηρύξαντος Ἰωάννου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα μετανοίας
 παντὶ τῷ λαῷ = WH Treg NA/NIV: || τῷ = RP
παντὶ τῷ λαῷ ⸃ Ἰσραήλ.
25 ὡς δὲ ἐπλήρου
 Ἰωάννης = WH Treg NA/NIV: || ὁ Ἰωάννης = RP
Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγεν·
 Τί ἐμὲ = WH Treg NA/NIV: || Τίνα με = RP
Τί ἐμὲ ⸃ ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ· ἀλλ᾽ ἰδοὺ ἔρχεται μετ᾽ ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι.

26 Ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν θεόν,
 ἡμῖν = WH NA/NIV: || ὑμῖν = Treg RP
ἡμῖν λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης
 ἐξαπεστάλη = WH Treg NA/NIV: || ἀπεστάλη = RP
ἐξαπεστάλη.
27 οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἰερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν, 28 καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν· 29 ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον. 30  δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· 31 ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἰερουσαλήμ, οἵτινες
 νῦν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
νῦν εἰσὶ μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν.
32 καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην 33 ὅτι ταύτην θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις
 ἡμῶν = WH Treg: || αὐτῶν ἡμῖν = NA/NIV RP
ἡμῶν ἀναστήσας Ἰησοῦν, ὡς καὶ ἐν τῷ
 ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ = WH NA/NIV: || ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται = RP; || πρώτῳ ψαλμῷ γέγραπται = Treg
ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ ⸃· Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.
34 ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν ὅτι Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά. 35 
 διότι = WH Treg NA/NIV: || Διὸ = RP
διότι καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν·
36 Δαυὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ καὶ εἶδεν διαφθοράν, 37 ὃν δὲ θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν. 38 γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται, καὶ ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε
 ἐν = WH Treg NA/NIV: || ἐν τῷ = RP
ἐν νόμῳ Μωϋσέως δικαιωθῆναι
39 ἐν τούτῳ πᾶς πιστεύων δικαιοῦται. 40 βλέπετε οὖν μὴ
 ἐπέλθῃ = WH Treg NA/NIV: || ἐπέλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς = RP
ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις·
41 Ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε, ὅτι ἔργον
 ἐργάζομαι ἐγὼ = WH Treg NA/NIV: || ἐγὼ ἐργάζομαι = RP
ἐργάζομαι ἐγὼ ⸃ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν,
 ἔργον = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἔργον οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν.

42 Ἐξιόντων δὲ
 αὐτῶν = WH Treg NA: || αὐτῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς = NIV; || ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων = RP
αὐτῶν
 παρεκάλουν = WH Treg NA/NIV: || παρεκάλουν τὰ ἔθνη = RP
παρεκάλουν εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα
 ταῦτα = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ταῦτα.
43 λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ, οἵτινες προσλαλοῦντες
 αὐτοῖς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
αὐτοῖς ἔπειθον· αὐτοὺς
 προσμένειν = WH Treg NA/NIV: || ἐπιμένειν = RP
προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ.

44 Τῷ
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || τε = RP
δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ
 κυρίου = Treg NA/NIV: || θεοῦ = WH RP
κυρίου.
45 ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἀντέλεγον τοῖς
 ὑπὸ = WH Treg NA/NIV: || ὑπὸ τοῦ = RP
ὑπὸ Παύλου
 λαλουμένοις = WH Treg NA/NIV: || λεγομένοις = RP
λαλουμένοις
 βλασφημοῦντες = WH Treg NA/NIV: || ἀντιλέγοντες καὶ βλασφημοῦντες = RP
βλασφημοῦντες.
46 παρρησιασάμενοί
 τε = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
τε Παῦλος καὶ Βαρναβᾶς εἶπαν· Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ·
 ἐπειδὴ = WH Treg NA/NIV: || ἐπειδὴ δὲ = RP
ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη·
47 οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν κύριος· Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 48 ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη
 ἔχαιρον = WH Treg NA/NIV: || ἔχαιρεν = RP
ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ
 κυρίου = Treg NA/NIV RP: || θεοῦ = WH
κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον·
49 διεφέρετο δὲ λόγος τοῦ κυρίου δι᾽ ὅλης τῆς χώρας. 50 οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας
 γυναῖκας = WH Treg NA/NIV: || γυναῖκας καὶ = RP
γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ τὸν = RP
καὶ Βαρναβᾶν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
51 οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν
 ποδῶν = WH Treg NA/NIV: || ποδῶν αὐτῶν = RP
ποδῶν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἦλθον εἰς Ἰκόνιον,
52 οἵ
 τε = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου.

Copyright information for SBLG