Acts 15

Καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι Ἐὰν μὴ
 περιτμηθῆτε = WH Treg NA/NIV: || περιτέμνησθε = RP
περιτμηθῆτε τῷ ἔθει
 τῷ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τῷ Μωϋσέως, οὐ δύνασθε σωθῆναι.
γενομένης
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || οὖν = RP
δὲ στάσεως καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ πρὸς αὐτοὺς ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ Βαρναβᾶν καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς Ἰερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζητήματος τούτου.
οἱ μὲν οὖν προπεμφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας διήρχοντο τήν
 τε = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τε Φοινίκην καὶ Σαμάρειαν ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν, καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς.
παραγενόμενοι δὲ εἰς
 Ἱεροσόλυμα = Treg: || Ἱερουσαλὴμ = WH NA/NIV RP
Ἱεροσόλυμα
 παρεδέχθησαν = WH Treg NA/NIV: || ἀπεδέχθησαν = RP
παρεδέχθησαν
 ἀπὸ = WH Treg NA/NIV: || ὑπὸ = RP
ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, ἀνήγγειλάν τε ὅσα θεὸς ἐποίησεν μετ᾽ αὐτῶν.
ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες ὅτι δεῖ περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον Μωϋσέως.

Συνήχθησάν
 τε = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
τε οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου τούτου.
πολλῆς δὲ
 ζητήσεως = WH Treg NA/NIV: || συζητήσεως = RP
ζητήσεως γενομένης ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς· Ἄνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων
 ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο ὁ θεὸς = WH Treg NA/NIV: || ὁ θεὸς ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο = RP
ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο θεὸς ⸃ διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι,
καὶ καρδιογνώστης θεὸς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς
 δοὺς = WH Treg NA/NIV: || δοὺς αὐτοῖς = RP
δοὺς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καθὼς καὶ ἡμῖν,
καὶ
 οὐθὲν = WH Treg NA/NIV: || οὐδὲν = RP
οὐθὲν διέκρινεν μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν, τῇ πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν.
10 νῦν οὖν τί πειράζετε τὸν θεόν, ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν μαθητῶν ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι; 11 ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν σωθῆναι καθ᾽ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι.

12 Ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον Βαρναβᾶ καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι᾽ αὐτῶν. 13 μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λέγων· Ἄνδρες ἀδελφοί, ἀκούσατέ μου. 14 Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν
 λαὸν = WH Treg NA/NIV: || λαὸν ἐπὶ = RP
λαὸν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.
15 καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καθὼς γέγραπται· 16 Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαυὶδ τὴν πεπτωκυῖαν καὶ τὰ
 κατεσκαμμένα = NA/NIV RP: || κατεστραμμένα = WH Treg
κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ ἀνορθώσω αὐτήν,
17 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾽ οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτούς, λέγει
 κύριος = WH Treg NA/NIV: || κύριος ὁ = RP
κύριος ποιῶν
 ταῦτα = WH Treg NA/NIV: || ταῦτα πάντα = RP
ταῦτα
18 γνωστὰ ἀπ᾽
 αἰῶνος = WH Treg NA/NIV: || αἰῶνος ἐστιν τῷ θεῷ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ = RP
αἰῶνος.
19 διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν θεόν, 20 ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ
 ἀπέχεσθαι = WH Treg NA/NIV: || ἀπέχεσθαι ἀπὸ = RP
ἀπέχεσθαι τῶν ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων καὶ τῆς πορνείας καὶ
 τοῦ = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵματος·
21 Μωϋσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκόμενος.

22 Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι εἰς Ἀντιόχειαν σὺν
 τῷ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τῷ Παύλῳ καὶ Βαρναβᾷ, Ἰούδαν τὸν
 καλούμενον = WH Treg NA/NIV: || ἐπικαλούμενον = RP
καλούμενον Βαρσαββᾶν καὶ Σιλᾶν, ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς,
23 γράψαντες διὰ χειρὸς
 αὐτῶν = WH Treg NA/NIV: || αὐτῶν τάδε = RP
αὐτῶν· Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ
 πρεσβύτεροι = WH Treg NA/NIV: || πρεσβύτεροι καὶ οἱ = RP
πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν χαίρειν.
24 ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν
 ἐξελθόντες = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
ἐξελθόντες ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς
 ὑμῶν = WH Treg NA/NIV: || ὑμῶν λέγοντες περιτέμνεσθαι καὶ τηρεῖν τὸν νόμον = RP
ὑμῶν οἷς οὐ διεστειλάμεθα,
25 ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδὸν
 ἐκλεξαμένοις = WH Treg NA/NIV: || ἐκλεξαμένους = RP
ἐκλεξαμένοις ἄνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρναβᾷ καὶ Παύλῳ,
26 ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 27 ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σιλᾶν, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά. 28 ἔδοξεν γὰρ τῷ
 πνεύματι τῷ ἁγίῳ = WH Treg NA/NIV: || ἁγίῳ πνεύματι = RP
πνεύματι τῷ ἁγίῳ ⸃ καὶ ἡμῖν μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν
 τούτων τῶν ἐπάναγκες = WH Treg NA/NIV: || τῶν ἐπάναγκες τούτων = RP
τούτων τῶν ἐπάναγκες ⸃,
29 ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ
 πνικτῶν = WH Treg NA/NIV: || πνικτοῦ = RP
πνικτῶν καὶ πορνείας· ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε. ἔρρωσθε.

30 Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες
 κατῆλθον = WH Treg NA/NIV: || ἦλθον = RP
κατῆλθον εἰς Ἀντιόχειαν, καὶ συναγαγόντες τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν·
31 ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει. 32 Ἰούδας τε καὶ Σιλᾶς, καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐπεστήριξαν· 33 ποιήσαντες δὲ χρόνον ἀπελύθησαν μετ᾽ εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς τοὺς
 ἀποστείλαντας αὐτούς = WH Treg NA/NIV: || ἀποστόλους = RP; || ἀποστόλους 34 ἔδοξε δὲ τῷ Σίλᾳ ἐπιμεῖναι αὐτοῦ = TR
ἀποστείλαντας αὐτούς ⸃.
35 Παῦλος δὲ καὶ Βαρναβᾶς διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον τοῦ κυρίου.

36 Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν
 πρὸς Βαρναβᾶν Παῦλος = WH Treg NA/NIV: || Παῦλος πρὸς Βαρναβᾶν = RP
πρὸς Βαρναβᾶν Παῦλος ⸃· Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς
 ἀδελφοὺς = WH Treg NA/NIV: || ἀδελφοὺς ἡμῶν = RP
ἀδελφοὺς κατὰ
 πόλιν πᾶσαν = WH Treg NA/NIV: || πᾶσαν πόλιν = RP
πόλιν πᾶσαν ⸃ ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ κυρίου, πῶς ἔχουσιν.
37 Βαρναβᾶς δὲ
 ἐβούλετο = WH Treg NA/NIV: || ἐβουλεύσατο = RP
ἐβούλετο συμπαραλαβεῖν
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ τὸν Ἰωάννην τὸν καλούμενον Μᾶρκον·
38 Παῦλος δὲ ἠξίου, τὸν ἀποστάντα ἀπ᾽ αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας καὶ μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον, μὴ
 συμπαραλαμβάνειν = WH Treg NA/NIV: || συμπαραλαβεῖν = RP
συμπαραλαμβάνειν τοῦτον.
39 ἐγένετο
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || οὖν = RP
δὲ παροξυσμὸς ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων, τόν τε Βαρναβᾶν παραλαβόντα τὸν Μᾶρκον ἐκπλεῦσαι εἰς Κύπρον,
40 Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σιλᾶν ἐξῆλθεν παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ
 κυρίου = WH Treg NA/NIV: || θεοῦ = RP
κυρίου ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν,
41 διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ
 τὴν = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
τὴν Κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας.

Copyright information for SBLG