Acts 16

Κατήντησεν δὲ
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ εἰς Δέρβην καὶ
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
εἰς Λύστραν. καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς
 γυναικὸς = WH Treg NA/NIV: || γυναικὸς τινος = RP
γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς, πατρὸς δὲ Ἕλληνος,
ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις καὶ Ἰκονίῳ ἀδελφῶν· τοῦτον ἠθέλησεν Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν, καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτὸν διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις, ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες
 ὅτι Ἕλλην ὁ πατὴρ αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || τὸν πατέρα αὐτοῦ ὅτι Ἕλλην = RP
ὅτι Ἕλλην πατὴρ αὐτοῦ ⸃ ὑπῆρχεν.
ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις,
 παρεδίδοσαν = WH Treg NA/NIV: || παρεδίδουν = RP
παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ τῶν = RP
καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν
 Ἱεροσολύμοις = WH Treg NA/NIV: || Ἱερουσαλήμ = RP
Ἱεροσολύμοις.
αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ καθ᾽ ἡμέραν.

 Διῆλθον = WH Treg NA/NIV: || Διελθόντες = RP
Διῆλθον δὲ τὴν Φρυγίαν
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ τὴν = RP
καὶ Γαλατικὴν χώραν, κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ Ἀσίᾳ,
ἐλθόντες
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
δὲ κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || κατὰ = RP
εἰς τὴν Βιθυνίαν
 πορευθῆναι = WH Treg NA/NIV: || πορεύεσθαι = RP
πορευθῆναι καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα
 Ἰησοῦ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Ἰησοῦ·
παρελθόντες δὲ τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρῳάδα. καὶ ὅραμα
 διὰ = WH Treg: || διὰ τῆς = NA/NIV RP
διὰ νυκτὸς
 τῷ Παύλῳ ὤφθη = WH Treg NA/NIV: || ὤφθη τῷ Παύλῳ = RP
τῷ Παύλῳ ὤφθη ⸃, ἀνὴρ
 Μακεδών τις ἦν = WH Treg NA/NIV: || τις ἦν Μακεδών = RP
Μακεδών τις ἦν ⸃ ἑστὼς
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν.
10 ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || εἰς τὴν = RP
εἰς Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς
 θεὸς = WH Treg NA/NIV: || κύριος = RP
θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς.

11 Ἀναχθέντες
 οὖν = WH Treg RP: || δὲ = NA/NIV
οὖν
 ἀπὸ = WH Treg NA/NIV: || ἀπὸ τῆς = RP
ἀπὸ Τρῳάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθρᾴκην, τῇ
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || τε = RP
δὲ ἐπιούσῃ εἰς
 Νέαν Πόλιν = WH Treg NA/NIV: || Νεάπολιν = RP
Νέαν Πόλιν ⸃,
12 
 κἀκεῖθεν = WH Treg NA/NIV: || ἐκεῖθέν τε = RP
κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν
 πρώτη τῆς μερίδος = WH Treg NIV: || πρώτη τῆς μερίδος τῆς = RP; || πρώτης μερίδος τῆς (emendation) = NA
πρώτη τῆς μερίδος ⸃ Μακεδονίας πόλις, κολωνία. ἦμεν δὲ ἐν
 ταύτῃ = WH Treg NA/NIV: || αὐτῇ = RP
ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς.
13 τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς
 πύλης = WH Treg NA/NIV: || πόλεως = RP
πύλης παρὰ ποταμὸν οὗ
 ἐνομίζομεν προσευχὴν = WH Treg NA/NIV: || ἐνομίζετο προσευχὴ = RP
ἐνομίζομεν προσευχὴν ⸃ εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν.
14 καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων σεβομένη τὸν θεόν, ἤκουεν, ἧς κύριος διήνοιξεν τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ
 τοῦ = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
τοῦ Παύλου.
15 ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν λέγουσα· Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου
 μένετε = WH Treg NA/NIV: || μείνατε = RP
μένετε· καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς.

16 Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς
 τὴν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τὴν προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα
 πύθωνα = WH Treg NA/NIV: || Πύθωνος = RP
πύθωνα
 ὑπαντῆσαι = WH Treg NA/NIV: || ἀπαντῆσαι = RP
ὑπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη·
17 αὕτη
 κατακολουθοῦσα = WH Treg NA/NIV: || κατακολουθήσασα = RP
κατακολουθοῦσα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα· Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν
 ὑμῖν = WH Treg NA/NIV: || ἡμῖν = RP
ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας.
18 τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. διαπονηθεὶς
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ ὁ = RP
δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπεν· Παραγγέλλω σοι
 ἐν = WH Treg NA/NIV: || ἐν τῷ = RP
ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς· καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ.

19 Ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σιλᾶν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, 20 καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπαν· Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες, 21 καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ῥωμαίοις οὖσιν. 22 καὶ συνεπέστη ὄχλος κατ᾽ αὐτῶν, καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν, 23 πολλάς
 τε = Treg NA/NIV RP: || δὲ = WH
τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν, παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς·
24 ὃς παραγγελίαν τοιαύτην
 λαβὼν = WH Treg NA/NIV: || εἰληφώς = RP
λαβὼν ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας
 ἠσφαλίσατο αὐτῶν = WH Treg NA/NIV: || αὐτῶν ἠσφαλίσατο = RP
ἠσφαλίσατο αὐτῶν ⸃ εἰς τὸ ξύλον.

25 Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σιλᾶς προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν θεόν, ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι· 26 ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου, ἠνεῴχθησαν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || τε = RP
δὲ παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη.
27 ἔξυπνος δὲ γενόμενος δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς σπασάμενος
 τὴν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τὴν μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους.
28 ἐφώνησεν δὲ
 φωνῇ μεγάλῃ ὁ Παῦλος = RP: || φωνῇ μεγάλῃ Παῦλος = Treg; || μεγάλῃ φωνῇ ὁ Παῦλος = NA/NIV; || Παῦλος μεγάλῃ φωνῇ = WH
φωνῇ μεγάλῃ Παῦλος ⸃ λέγων· Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν, ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε.
29 αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπεσεν τῷ Παύλῳ καὶ
 τῷ = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
τῷ Σιλᾷ,
30 καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη· Κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ; 31 οἱ δὲ εἶπαν· Πίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον
 Ἰησοῦν = WH Treg NA/NIV: || Ἰησοῦν χριστόν = RP
Ἰησοῦν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ οἶκός σου.
32 καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ
 κυρίου = Treg NA/NIV RP: || θεοῦ = WH
κυρίου
 σὺν = WH Treg NA/NIV: || καὶ = RP
σὺν πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.
33 καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ
 πάντες = Treg NA/NIV RP: || ἅπαντες = WH
πάντες παραχρῆμα,
34 ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν
 οἶκον = WH NA/NIV: || οἶκον αὐτοῦ = Treg RP
οἶκον παρέθηκεν τράπεζαν καὶ
 ἠγαλλιάσατο = WH Treg NA/NIV: || ἠγαλλίατο = RP
ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς τῷ θεῷ.

35 Ἡμέρας δὲ γενομένης ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες· Ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους. 36 ἀπήγγειλεν δὲ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους
 τούτους = RP NA/NIV: || [omit] = WH Treg
τούτους πρὸς τὸν Παῦλον, ὅτι Ἀπέσταλκαν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε· νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ.
37  δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς· Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλαν εἰς φυλακήν· καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ, ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ
 ἡμᾶς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν.
38 
 ἀπήγγειλαν = WH Treg NA/NIV: || Ἀνήγγειλαν = RP
ἀπήγγειλαν δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα ταῦτα·
 ἐφοβήθησαν δὲ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἐφοβήθησαν = RP
ἐφοβήθησαν δὲ ⸃ ἀκούσαντες ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσιν,
39 καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων
 ἀπελθεῖν ἀπὸ = WH Treg NA/NIV: || ἐξελθεῖν = RP
ἀπελθεῖν ἀπὸ ⸃ τῆς πόλεως.
40 ἐξελθόντες δὲ
 ἀπὸ = WH NA/NIV: || ἐκ = Treg RP
ἀπὸ τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον πρὸς τὴν Λυδίαν, καὶ ἰδόντες
 παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς = WH Treg NA/NIV: || τοὺς ἀδελφούς παρεκάλεσαν αὐτούς = RP
παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς ⸃ καὶ ἐξῆλθαν.

Copyright information for SBLG