Acts 20

Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον
 μεταπεμψάμενος = WH Treg NA/NIV: || προσκαλεσάμενος = RP
μεταπεμψάμενος Παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ
 παρακαλέσας = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
παρακαλέσας, ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν
 πορεύεσθαι = WH Treg NA/NIV: || πορευθῆναι = RP
πορεύεσθαι
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || εἰς τὴν = RP
εἰς Μακεδονίαν.
διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα ποιήσας τε μῆνας τρεῖς· γενομένης
 ἐπιβουλῆς αὐτῷ = WH Treg NA/NIV: || αὐτῷ ἐπιβουλῆς = RP
ἐπιβουλῆς αὐτῷ ⸃ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν ἐγένετο
 γνώμης = WH Treg NA/NIV: || γνώμη = RP
γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας.
συνείπετο δὲ
 αὐτῷ = WH NA/NIV: || αὐτῷ ἄχρι τῆς Ἀσίας = Treg RP
αὐτῷ Σώπατρος
 Πύρρου = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Πύρρου Βεροιαῖος, Θεσσαλονικέων δὲ Ἀρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος, καὶ Γάϊος Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος, Ἀσιανοὶ δὲ Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος·
οὗτοι
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
δὲ
 προσελθόντες = WH Treg RP: || προελθόντες = NA/NIV
προσελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι·
ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπὸ Φιλίππων, καὶ ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν Τρῳάδα ἄχρι ἡμερῶν πέντε,
 οὗ = WH Treg RP: || ὅπου = NA/NIV
οὗ διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά.

Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγμένων
 ἡμῶν = WH Treg NA/NIV: || τῶν μαθητῶν = RP
ἡμῶν κλάσαι ἄρτον Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέν τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου.
ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι·
 καθεζόμενος = WH Treg NA/NIV: || Καθήμενος = RP
καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός.
10 καταβὰς δὲ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ συμπεριλαβὼν εἶπεν· Μὴ θορυβεῖσθε, γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν. 11 ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας
 τὸν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τὸν ἄρτον καὶ γευσάμενος ἐφ᾽ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν.
12 ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως.

13 Ἡμεῖς δὲ
 προελθόντες = WH Treg NA/NIV: || προσελθόντες = RP
προελθόντες
 ἐπὶ = WH Treg NA/NIV: || εἰς = RP
ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν Ἆσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον, οὕτως γὰρ
 διατεταγμένος ἦν = WH Treg NA/NIV: || ἦν διατεταγμένος = RP
διατεταγμένος ἦν ⸃ μέλλων αὐτὸς πεζεύειν.
14 ὡς δὲ
 συνέβαλλεν = WH Treg NA/NIV: || συνέβαλεν = RP
συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἆσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην,
15 κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν
 ἄντικρυς = WH Treg NA/NIV: || ἀντικρύ = RP
ἄντικρυς Χίου, τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς
 Σάμον = WH Treg NA/NIV: || Σάμον καὶ μείναντες ἐν Τρωγυλλίῳ = RP
Σάμον, τῇ
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
δὲ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον·
16 
 κεκρίκει = WH Treg NA/NIV: || Ἔκρινεν = RP
κεκρίκει γὰρ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν
 εἴη = WH Treg NA/NIV: || ἦν = RP
εἴη αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα.

17 Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. 18 ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾽ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν πῶς μεθ᾽ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην, 19 δουλεύων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ πολλῶν = RP
καὶ δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων·
20 ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ᾽ οἴκους, 21 διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τὴν
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || εἰς τὸν = RP
εἰς θεὸν μετάνοιαν καὶ
 πίστιν = WH Treg NA/NIV: || πίστιν τὴν = RP
πίστιν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν
 Ἰησοῦν = WH NA/NIV RP: || Ἰησοῦν χριστόν = Treg
Ἰησοῦν.
22 καὶ νῦν ἰδοὺ
 δεδεμένος ἐγὼ = WH Treg NA/NIV: || ἐγὼ δεδεμένος = RP
δεδεμένος ἐγὼ ⸃ τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλήμ, τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντά
 μοι = Treg NA/NIV RP: || ἐμοὶ = WH
μοι μὴ εἰδώς,
23 πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί
 μοι = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
μοι λέγον ὅτι δεσμὰ
 καὶ θλίψεις με = WH Treg NA/NIV: || με καὶ θλίψεις = RP
καὶ θλίψεις με ⸃ μένουσιν·
24 ἀλλ᾽ οὐδενὸς
 λόγου = WH Treg NA/NIV: || λόγον = RP
λόγου
 ποιοῦμαι = WH Treg NA/NIV: || ποιοῦμαι οὐδὲ ἔχω = RP
ποιοῦμαι τὴν
 ψυχὴν = WH Treg NA/NIV: || ψυχὴν μου = RP
ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς
 τελειῶσαι = NA/NIV RP: || τελειώσω = WH Treg
τελειῶσαι τὸν δρόμον
 μου = WH Treg NA/NIV: || μου μετὰ χαρᾶς = RP
μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ.

25 Καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς πάντες ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν
 βασιλείαν = WH Treg NA/NIV: || βασιλείαν τοῦ θεοῦ = RP
βασιλείαν.
26 
 διότι = WH NA/NIV RP: || διὸ = Treg
διότι μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καθαρός
 εἰμι = WH Treg NA/NIV: || ἐγὼ = RP
εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων,
27 οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι
 πᾶσαν … θεοῦ ὑμῖν = WH Treg NA/NIV: || ὑμῖν πᾶσαν … θεοῦ = RP
πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ὑμῖν ⸃.
28 
 προσέχετε = WH Treg NA/NIV: || προσέχετε οὖν = RP
προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ
 θεοῦ = WH NA/NIV: || κυρίου = Treg; || κυρίου καὶ θεοῦ = RP
θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ
 αἵματος τοῦ ἰδίου = WH Treg NA/NIV: || ἰδίου αἵματος = RP
αἵματος τοῦ ἰδίου ⸃.
29 ἐγὼ
 οἶδα = WH Treg NA/NIV: || γὰρ οἶδα τοῦτο = RP
οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου,
30 καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω
 ἑαυτῶν = WH Treg: || αὐτῶν = NA/NIV RP
ἑαυτῶν·
31 διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. 32 καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι
 ὑμᾶς = WH Treg NA/NIV: || ὑμᾶς ἀδελφοί = RP
ὑμᾶς τῷ
 θεῷ = Treg NA/NIV RP: || κυρίῳ = WH
θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναμένῳ
 οἰκοδομῆσαι = WH Treg NA/NIV: || ἐποικοδομῆσαι = RP
οἰκοδομῆσαι καὶ δοῦναι
 τὴν = WH Treg NA/NIV: || ὑμῖν = RP
τὴν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν.
33 ἀργυρίου χρυσίου ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα· 34 αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾽ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. 35 πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν Μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι λαμβάνειν.

36 Καὶ ταῦτα εἰπὼν θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο. 37 ἱκανὸς δὲ
 κλαυθμὸς ἐγένετο = WH Treg NA/NIV: || ἐγένετο κλαυθμὸς = RP
κλαυθμὸς ἐγένετο ⸃ πάντων, καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν,
38 ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον.

Copyright information for SBLG